سیاست، دولتها، اولویتهای، حقوق، سازماندهی

داد. پس از دایر ساختن یک صفحه در فیسبوک، در واکنش به قساوت و بیرحمی شبه نظامیان فارک، ابتدا با هزار و 500 نفر، سپس با 4 هزار نفر و بعد با 8 هزار نفر، ارتباط برقرار نمود. در آن هنگام تصمیم گرفت برای برپایی تظاهرات علیه این گروه، فراخوان دهد و در حالی که صفحه فیسبوکاش، همچنان در حال رشد بود (هم از نظر داخلی و هم از نظر بینالمللی)، بالاخره راهپیمایی اعتراضآمیز علیه فارک با حضور 10 میلیون نفر برگزار شد که دو میلیون نفر از آنها در خارج از کلمبیا بودند.
ارتباط بازماندگان: تجارت انسانی و بردگی عصر مدرن، یک مسئله جهانی است. بلای بردگی، یک مسئله کاملاً جدی است؛ به طوری که تهدیدی علیه حقوق انسانی، یعنی حق زندگی، حق حرکت آزادانه و حق رهایی از شکنجه محسوب میشود. بردگی، نادیده گرفتن کامل حقوق انسانها برای کسب درآمد اقتصادی است. «ارتباط بازماندگان»266در سال 2009 به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی تاسیس شد و هدف آن، همکاری با جنبشها و شبکههای مردمی ضدبردگی سراسر جهان با استفاده از رسانههای نوین و تکنولوژیهای ارتباطی است. این سازمان مجموعهای از متخصصان تکنولوژی، محققان، فعالان و بازماندگان را گردهم آورده است تا آخرین ابزارهای شبکه اجتماعی، تلفن همراه و تکنولوژی وب و سایر نوآوریهایی را که میتوانند برای تقویت تلاشهای ضدتجارت انسانی و تلاشهای پیگردکننده و پیشگیرانه از این کار مورد استفاده قرار گیرند، را مورد بررسی قرار دهند. با استفاده از «تکنولوژیهای منبع باز»267، این سازمان به طور دائم، برای یافتن راههایی که باعث کاهش تجارت انسانی و عکسالعمل مناسب جامعه در مقابل آن میشود، در تلاش است. (برگرفته از سایت ارتباط بازماندگان)268
ارتباط بازماندگان، مجموعهای از برنامهها را در اختیار دارد که با استفاده از ابزارهای ارتباطی، تلفن همراه و منبع باز، تلاشهای پیگردکننده و پیشگیرانه ضد تجارت انسانی را تقویت میکند. اخیرا این سازمان همکاری با «بنیاد اسپویر»269و چند سازمان مردمی دیگر در هائیتی را آغاز نموده است تا برنامه « Ayiti SMS SoS: دیدهبانی حقوق بشر و خط کمک ضروری»270را، راهبری کند. با استفاده از ابزاری نظیر «فرانتلایناساماس»271و یوشهیدی، این پروژه درصدد است تا خشونت جنسی، سوءاستفاده از کودکان و تجارت انسان را رصد و با آن مبارزه کند. با توجه به فقدان یک سیستم مرکزی رسمی برای ثبت آمار خشونتها، این پروژه برای حمایت از زنان، و تشویق مردم به گزارش خشونتها، از کمک سرپرستان اردوگاهها و رهبران جوامع محلی استفاده میکند. پیامک، وسیلهای است که ارتباطی سریع، ارزان، مجزا و خصوصی را برای درخواست کمک از کسانی که مورد اعتماد هستند، امکانپذیر میسازد. کار ارتباط با بازماندگان، بخشی از یک برنامه عملی، برای آموزش به رهبرانی است که باید بدانند چگونه به طور فعال و موثر، برای توقف خشونت و نقض حقوق بشر نظیر تجارت انسانی در جوامعشان مبارزه کنند. افراد، مدیران یا سرپرستان اردوگاهها و سایر مدیران میتوانند از طریق پست الکترونیک، توئیت، پیامک، یا گزارش مستقیم به وبسایت ارتباط بازماندگان، هر گونه خشونت جنسی، کودکآزاری، گم شدن افراد و دیگر اشکال تجاوز به حقوق انسانی را گزارش نمایند. رسانههای نوین و تکنولوژی، به فعالان و حامیان این عرصه اجازه داده است که سطح جدیدی از فعالیت و ارتباط را برای اعتراض به بردگی عصر جدید تجربه کند. ارتباط با بازماندگان، در تلاش است که تجربه فعالیت در این زمینه را از حالت انفعالی به یک وضعیت فعال در زندگی تبدیل کند. در بسیاری از کشورهایی که این سازمان در آنجا فعالیت دارد، بردگی، تجارت انسانی و خشونت علیه زنان، هیچگاه موضوع بحث و یا فعالیت نبوده است؛ اما رسانههای نوین این امکان را فراهم آوردهاند که برای بدست آوردن اطلاعات با استفاده از ابزارهای همه جا حاضر، روشهای سادهتری به کار برده شود. (همان، 2012)
آواز: «آواز»، از رسانههای نوین، برای سازماندهی مردم استفاده میکند تا بتوانند حمایت خود را از یکی از طرفین منازعات اعلام کنند. آواز یک انجمن جهانی آنلاین است که «سیاست مبتنی بر قدرت مردم» را به عرصه تصمیمگیری جهانی می آورد. آواز در چندین کشور اروپایی، خاورمیانه و آسیایی به معنای «صدا» است. این سازمان در سال 2007 با یک ماموریت ساده دموکراتیک، آغاز به کار کرد: شهروندان را در هر کجا سازماندهی میکند تا شکافی میان دنیایی که ما داریم و دنیایی که اغلب مردم میخواهند داشته باشند، پر شود. در طول مدت سه سال، اعضای این سازمان به 5/5 میلیون نفر در سراسرجهان رسید و به این ترتیب، به بزرگترین جنبش جهانی در وب، تبدیل شد. آواز به اعضای خود این امکان را میدهد که راجع به موضوعات مهم بینالمللی از جمله: فقر جهانی، بحران خاورمیانه و حتی تغییرات جوی، اقدامی اتخاذ کنند. با استفاده از سازماندهی اینترنتی، تلاشهای هزاران نفر به سرعت به یک نیروی جمعی قدرتمند تبدیل میشود. نشریه «اکونومیست»272، در توصیف این سازمان، عبارت «فریاد بیدارباش برای رهبران دنیا» را به کار برد. این سازمان، از سال 2007 تاکنون، 20 میلیون اقدام آنلاین و آفلاین، از جمله ارسال پیام، تماس تلفنی، امضای دادخواست به انجام رسانده است؛ بیش از 10 هزار تجمع، تحصن، راهپیمایی و دیگر رویدادهای آنلاین را سازماندهی کرده و به جنبش تغییرات آب و هوا جان دوبارهای بخشیده است؛ رهبری و مدیریت ابزارهای سازماندهی آنلاین آواز و توانایی آن در به میدان فرستادن آنان در سراسر دنیا به طور
همزمان، بینظیر و منحصر به فرد است. «گوردن براون»273، نخستوزیر سابق بریتانیا، میگوید: «آواز ایدهآلیسم جهانی را پیش برده است». «ال گور»274نیز گفته است: «آواز، امیدبخش است. این سازمان از پیش تغییرات قابلتوجهی به وجود آورده است». (برگرفته از سایت آواز)275

بخش سوم
سیاست خارجی

3-1 تعریف سیاست خارجی
سیاست خارجی عبارت است از مجموعه خطمشیها، تدابیر، روشها و انتخاب مواضعی است که یک دولت در برخورد با امور و مسائل خارجی در چهارچوب اهداف کلی حاکم بر نظام سیاسی اعمال می نماید. بنابر تعریف فوق، سیاست داخلی هر کشوری شامل دو قسمت مجزا می باشد:
الف) اهداف ملی که هر کشوری در صحنه بینالملل تعقیب و درصدد تحصیل آنها میباشد.
ب) سیاستها و روشهایی که برای رسیدن به اهداف مزبور اتخاذ و اعمال میگردد. (محمدی، 1387، ص 11)
جهتگیریها، اهداف و منافع دولتها در چهارچوب سیاست خارجی مطرح و بررسی میگردد. در مجموع، سیاست خارجی بازتاب اهداف و سیاستهای یک دولت در صحنه روابط بینالملل و در ارتباط با دیگر دولتها، جوامع و سازمانهای بینالمللی است. سیاست خارجی دولتها تحتتاثیر متغیرهای متعددی شکل میگیرد و واحدهای سیاسی، اهداف و منافع تعیین شده، جهتگیریها و استراتژیهای گوناگونی برمیگزینند. این متغیرها در حالت گوناگون به صورت متغیرهای مستقل و وابسته مورد توجه قرار میگیرند و با دگرگون شدن شرایط و مقتضیات داخلی و بینالمللی، ممکن است طبقهبندی جدیدی از اهداف و منافع ملی و استراتژیها ارائه شود. عبدالعلی قوام معتقد است: «عوامل ثابت تغییرناپذیر در سیاست خارجی وجود ندارد و به قدرت رسیدن احزاب و رهبران جدید میتواند موجد دگرگونیهای عمده در دادههای سیاست خارجی (هدفها، منافع و استراتژیها) شود.» (قوام، 1381، ص 131)
امروزه در عصر ارتباطات و اطلاعات، تغییرات اساسی در قلمرو سیاست خارجی به وجود آمده است و با پایان جنگ سرد و توسعه روزافزون روابط خارجی کشورها، ماهیت سیاست خارجی و دیپلماسی دچار تغییرات اساسی گشته و قدرت چانهزنی سیاستمداران را در عرصه بینالملل افزایش داده است. در شرایط نوین، کشورهایی که روابط خارجی گستردهتری در صحنه بینالمللی داشته و در عرصه تعاملات اقتصادی و فرهنگی حضور فعالتری در سازمانهای بینالمللی داشته باشند، توانایی بیشتری در هدایت سیاست خارجی در راستای حفظ منافع ملی دارا هستند. (مولانا، 1387، ص 56)

3- 2 اهداف و منافع ملی، بروندادهای اساسی سیاست خارجی
در اغلب تعاریفی که برای توضیح مفهوم سیاست خارجی از سوی صاحبنظران و اندیشمندان مختلف ارائه شده است، سیاست خارجی بر دو عنصر کلیدی اهداف و منافع ملی و همچنین ابزارهای نیل به این دو عنصر، استوار است. به عبارت دیگر، اهداف و منافع ملی از اهم بروندادهای سیاست خارجی به شمار میروند.
3 –2–1 اهداف ملی: اساساً هر دولتی، دادههای سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم میکند که در نهایت، خواستهها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامیاش، در کوتاهمدت و یا بلندمدت تامین شود. هدفهای ملی در طول زمان و در شرایط و مقتضیات گوناگون، به صورت ایستا و ثابت باقی نمیماند و دهها عامل تغییردهنده داخلی و خارجی وجود دارند که باعث دگرگونی در هدفهای سیاست خارجی میشوند.
به این ترتیب، باید سلسله مراتبی برای اهداف متنوع ملی درنظر گرفت. در بعضی از مواقع ممکن است امنیت ملی، مسائل تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و رفاهی، و یا مسائل ایدئولوژیک، اولویتهای نخست هدفهای سیاست خارجی تلقی شود؛ در حالیکه با دگرگون شدن پارهای از شرایط، لازم میآید که نوعی جابجایی در اهداف ملی صورت گیرد. به این ترتیب، ملاحظه میشود که اولاً، اهداف ملی همیشه به یک شکل و صورت، ثابت باقی نمیمانند و ثانیاً، واحدهای گوناگون در عرصه سیاست بینالملل، همزمان اولویتهای متفاوتی را برای خویش قائلاند که باعث همکاری، رقابت و یا رویارویی دولتها میشود. مهمترین عوامل که باعث تغییر اولویتها و دگرگونی در سلسله مراتب اهداف ملی میشود: کشمکشهای داخلی میان نخبگان سیاسی، سیاست افزایش قدرت، مانور دولتها در عرصه سیاست بینالملل، رفع نیازهای داخلی و بالاخره، تغییر رفتار دیگر بازیگران است. (قوام، 1381، ص 109)
3-2-2 منافع ملی: در بیشتر موارد، اهداف و سیاستهای دولتها در چهارچوب منافع ملی مطرح میشوند. در بررسی منافع ملی هم، مانند اهداف ملی، به سلسله مراتب منافع برمیخوریم؛ به این معنا که معمولاً در هر دوره و عصری با اولویتهای خاصی از منافع ملی دولتها روبرو میشویم و پس از گذشت زمان و تغییر اوضاع و احوال بینالمللی، احتمالاً اولویتهای جدیدی جایگزین اولویتهای پیشین میشود. از لحاظ سلسله مراتب منافع ملی، باید خاطرنشان کرد که آنچه از نظر دولتها در درجه اول اهمیت قرار دارد و در شمار منافع اصلی آنها به حساب میآید، حفظ استقلال و تمامیت ارضی آنهاست: حفظ یکپارچگی و همگرایی ملی، صلح و امنیت، برای دولتی که در مقابل تهاجم خارجی قرار دارد، همگی جزو اولویتهای منافع ملی است. اما همانگونه که اشاره شد:
1- اینکه چه نو