سکونتگاه، بازدارنده، کشاورزی؛ -، روستاهای، خنداب؛ –

زیبا

*

ادشته

*

سوزان

*

ایوندنو

*

خارپهلو

*

درمن

*
جمع
81
17
23
20
22

مرحله چهارم: توزیع حجم نمونه مشخصه در روستاهای منتخب با استفاده از روش انتساب متناسب

جدول (1-11): روستاهای منتخب
نام آبادی
تعداد بهره بردار
تعداد نمونه
نام آبادی
تعداد بهره بردار
تعداد نمونه
مانیزان
174
21
علی آباد
156
20
اناج
288
26
فوران
226
24
عباس آباد
114
18
گرماب
95
10
گوشه علیا
73
9
استوه
366
31
موک
17
4
قلعه عباس آباد
51
8
گازران
197
23
شرشره
38
7
جوشیروان
128
19
شهید
68
8
میثم آباد
32
6
صالحی
38
6
حاجی آباد
34
6
ایجان
255
24
قزل قلعه
20
5
نوده
139
19
قالیباف
132
19
سوزان
182
22
امام زاده دهچال
79
9
خارپهلو
46
8
حسین آباد
104
17
جمع
3052
370

ضمن اینکه، بنابر اهداف و مراحل تحقیق 18 نفر از کارشناسان آکادمیک اعم از اساتید دانشگاهی، محققان مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جهادکشاورزی در امر پژوهش دخیل و جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند.

1-9- اهداف تحقیق
از آنجا که بخش کشاورزی از نظر تامین نیازهای غذایی مردم، تامین مواد اولیه صنایع، اشتغال افراد و ایجاد درآمد اهمیت دارد، ثبات و استمرار رشد بخش کشاورزی از عوامل عمده کمک کننده به ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی جامعه به شمار می آید(رکن الدین افتخاری و همکاران، 88:1388). از این رو، مهمترین اهداف تحقیق حاضر بر عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی متمرکز است:
– ارائه چارچوب نظری جامع در زمینه عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی؛
– بررسی و شناسایی دقیق عوامل بازدارنده توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی؛
– سنجش سطح توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
– آشنایی با ساخت ماهیتی دولت و کارکردهای اقتصادسیاسی کشور و تاثیر آن بر الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– سنجش میزان عملکرد برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب؛
– بررسی وضعیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی؛
– تحلیل مکانیسم تئوریکی ارتباط زیرین الگوی رفتاری دولت و ناکامی برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی؛ و
– ارائه راهکارهای اجرایی جهت توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی.

1-10- مسائل و مشکلات تحقیق
انجام هر پژوهش و بررسی با یک سری محدودیت ها و مسائلی روبرو می باشد که می تواند محقق را در راه پیشبرد اهداف دچار مشکل نماید و محقق را از ادامه مسیر تحقیق بازداشته و یا در حرکت محقق مانع ایجاد نماید. از جمله مشکلاتی که در این پژوهش به نوعی با آن برخورد شده است می توان به موارد زیر اشاره داشت :
کمبود و عدم وجود آمار و اطلاعات به طور تفکیکی از سکونتگاه های روستایی در دوره های سرشماری.
عدم ارتباط منطقی بین آمار و اطلاعات موجود در سازمان ها و ادارات مختلف در مورد سکونتگاه های روستایی.
مشکلات فراوان در توجیه مردم برای پاسخگویی به سوالات پرسشنامه.