سمن، وزارتخانه، اخلاقی، نهاد، ).

بیاموزند .
1-13-2-9-7 سازمان داخلی34 :
داده ها و اطلاعات مربوط به نقاط قوت و ضعف یک شرکت در مورد کارکنان ، شهرت ، عملکرد ، منابع مالی و غیره .
1-13-2-9-8 سازمان وظیفه ای35 :
در سازمان وظیفه ای اختیارات ، در دست مدیران متخصصی متمرکز شده است که مسئولیت تام وظیفه ای که با تمامی کارکنان در ارتباط است ، به عهده آن هاست . 
1-13-2-9-9 سازمان های دولتی36 و انواع آن در ایران :
سازمان های مجری سیاست و خط مشی دولت را ، در دستگاه ها ، سازمان های دولتی می گویند . دستگاه های دولتی را در ایران به وزارتخانه ، مؤسسات دولتی مستقل ، سازمان وابسته ، سازمان تابعه ، و شرکت های دولتی تقسیم کرده اند .
وزارتخانه37 :
سازمانی است متشکل از تعدادی ادارات دولتی ، که برای اداره ی عمومی معینی تشکیل گردیده و زیر نظر و مسئولیت یکی از اعضای هیات دولت به نام وزیر اداره می شود ؛ مانند وزارت « آموزش و پرورش » یا وزارت « علوم ، تحقیقات و فناوری » . در تشکیلات همه ی دولت ها ، مهم ترین واحد سازمانی ، وزارتخانه است که در کشور ما بر اساس قانون ایجاد و به این عنوان نامیده می شود .
موسسه38 ی دولتی :
موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که طبق قانون ایجاد می گردد و توسط دولت اداره می شود و معمولا به دو دسته ی کلی تقسیم می شود :
* موسسات دولتی مستقل :
سازمان هایی هستند که به منظور انجام وظایف معینی ایجاد می گردند و بنابر ملاحظات قانونی زیر نظر عالی ترین مقام اجرایی کشور اداره می شوند و وظایف آن ها با وظایف وزارتخانه ها وابستگی ندارند و در سازماندهی وزارتخانه ای قرار نمی گیرند . در ایران سازمان های متعددی که زیر نظر رئیس جمهور فعالیت دارند در زمره ی مؤسسات دولتی مستقل می باشند ؛ مانند : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران .

* موسسات دولتی وابسته :
موًسساتی هستند که وظایف هر یک از آن ها ، بخشی از وظایف عمده ی یک وزارتخانه است . این مؤسسات در حالی که دارای استقلال مالی و اداری هستند ، وابسته به وزارتخانه ای می باشند ؛ زیرا به طور غیر مستقیم تحت نظارت عالیه وزیر وزارتخانه قرار دارند و رئیس این مؤسسات توسط وزیر وزارتخانه مربوط انتخاب می شود . در وزارت آموزش و پرورش سازمان ها یا موسسات دولتی وابسته ، متعددند ؛ مانند : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس ، سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، سازمان نهضت سواد آموزی . (http://www.aftabir.com).
شرکت های دولتی39 :
شرکت به طور کلی قالبی است که امکان و فرصت تجمع و به کارگیری سرمایه ی اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف را به منظور انجام اقدامات تولیدی و تجاری و تحقیق هدف معینی فراهم می آورد . شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه ی قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و بیش از پنجاه درصد از سرمایه و یا سهام آن متعلق به دولت می باشد . شرکت دولتی در تشکیلات اجرایی ایران زیاد هستند و شامل شرکت های اصلی دولتی و شرکت های تابعه یا فرعی می باشند . شرکت ملی نفت ، شرکت ملی فولاد ، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت صید صنعتی فرعی یا تابعه می باشد .
سازمان های تابعه40 :
این نوع سازمان ها برای انجام امور خاصی ایجاد می شوند و فاقد استقلال مالی  می باشند و بودجه آن ها در بودجه ی وزارتخانه ، یا سازمان مستقل مربوط منظور می گردد . در وزارت آموزش و پرورش ، اداره کل اموراداری ، اداره کل امورمالی و دفتر آموزش عمومی ، از جمله سازمان های تابعه هستند . (http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management)

1-13-2-9-10 سازمان مردم نهاد یا سمن (NGO )41 :
NGO مخفف اصطلاح انگلیسی non-governmental organization به معنی سازمان غیردولتی است . در زبان فارسی واژه « سازمان مردم نهاد » با اختصار « سمن » برای ترجمه این واژه انتخاب شده است. چیستی سازمان مردم نهاد را از طریق تحلیل عناصر درون ساخت مؤلفه های آن می توان به دست آورد. سازمان مردم نهاد از مؤلفه های زیر حاصل آمده است:
گروه اجتماعی : مهمترین مقوم سازمانهای مردم نهاد هویت اجتماعی آنها است .چنین سازمانهایی لزوماً ساختار یک گروه اجتماعی را دارا هستند . اگرچه در آغاز ممکن است سمن به وسیله یک فرد ابداع گردد اما حتی تأسیس آن ماهیت جمعی دارد . مراد از اینکه سازمان های مردم نهاد، بخش مهمی از جامعه مدنی اند با توجه به همین هویت جمعی آنها است . از آنجا که توجه به این امر نقش اساسی در فهم مسئولیتهای اخلاقی و ارزشها و ملاکهای اخلاقی دارد و گرایش و عملکرد اخلاقی گروه اجتماعی بسی پیچیده تر از عملکرد اخلاقی فرد است به توضیح و تشریح بیشتر مفهوم گروه اجتماعی و نیز جامعه مدنی می پردازیم ( Niebur Reinhohd, 1933 ). مراد از گروه اجتماعی مجموعه هایی از افراد است که به شیوه های منظم با یکدیگر کنش متقابل دارند . گروه ها ممکن است از مؤسسات بسیار کوچک تا سازمانهای بزرگ یا جوامع را دربر گیرند. صرف نظر از اندازه گروه، یک ویژگی تعیین کننده آن آگاهی اعضاء گروه از هویت مشترک است. بیشتر زندگی ما در روابط گروهی می گذرد بطوری که در جوامع امروزین اکثر مردم به انواع گروه های مختلف تعلق دارند ( گیدنز، آنتونی ،1383،ص790). ازآنجا که داشتن روابط و تأثیر و تأثرات متقابل و آگاهی از یک هویت جمعی از مؤلفه های اصلی گروه های اجتماعی است لذا این گروه ها فراتر از هر نوع تجمع یا گروه بندی های اجتماعی و جمعی متداول از جمله گروه بندی های آماری هستند scott .2005, 257) ). اما جامعه مدنی از جمله مفاهیمی است که اخیراً بسیار مورد توجه و بحث قرار گرفته است و اختلاف نظرهای متعددی در باب آن وجود دارد اما تمام این دیدگاه ها اتفاق دارند بر اینکه این بخش از جامعه به حوزه فعالیت های عمومی تعلق دارد نه خصوصی یا شخصی و در چهارچوب قوانین موجود عمل می کند. مقصود از آن بیشتر مشارکت های داوطلبانه در امور عمومی از جمله ارتباطات جمعی، اصناف حرفه ای و اتحادیه ها می باشد ( همان ص 72 ). جامعه مدنی بخش میانی جامعه و رابط بخش خصوصی و دولت می باشد و نحوه فهم و تفسیر و آشنایی با ظرفیت های مثبت و منفی آن، تأثیر بسزایی در عملکردهای جمعی داوطلبانه از جمله سمن دارد.
سازمان : تلاش جمعی هدفمند با تقسیم کار و مسئولیت مهمترین مؤلفه سازمان مردم نهاد است . بنابراین قوام سمن بر بیش از شخصیت حقیقی حاصل می آید. در اینجا مراد از سازمان ، مفهوم رایج در دانش مدیریت است : امری دارای شخصیت حقوقی با آرمان، اهداف، اساسنامه، ساختار، شرح وظایف و منابع انسانی . بنابراین فعالیت سمن عمدتاً در قالب سازمان انجام می شود. مفهوم سازمان در تعریف سمن به منزله جنس یا مقوم فراگیر است و با قیدهای دیگر به تمایز آن از سایر سازمانها (سازمانهای دولتی و خصوصی ( بیان می شود.
سمن، سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل است که بنابر شرایط و مقتضیات و نیازهای خود دارای قانونمندی و اساسنامه مدون است و نیز در چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می نماید ( دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، 1380، ص 229 ). با این حال سمن بر خلاف دولتها مشمول قوانین بین المللی نیستند البته به استثنای جمعیت صلیب سرخ که مشمول کنوانسیون ژنو می باشد. شورای اروپا در استراسبورگ پیش نویس کنوانسیون اروپا در مورد به رسمیت دانستن شخصیت حقوقی سازمان غیردولتی بین المللی را در سال1986 تهیه نمود که پایه حقوقی برای حضور و فعالیت سمن ها در اروپا محسوب می شد. همچنین بند یازده کنوانسیون حقوق بشر اروپا مبنی بر حقوق آزادی در همکاری و ارتباطات اصل اساسی و بنیادی برای سمن ها به حساب می آید ( Non governmental, wikipedia ). در هر سازمان دو تحلیل را باید مورد لحاظ قرار داد : تحلیل ارکان سازمان و تحلیل محیطی آن. اخلاقی سازی سمن بدون این دو تحلیل قابل تحقق نیست . هر سازمانی ارکانی دارد . منابع انسانی، شرح وظایف، فن آوری و ساختار سازمانی برحسب مدل لیویت ارکان اساسی سازمان است.
نمودار 1-1 مدل H. Leavitt( هویت سازمانی با همه ارکان آن)
Task People
وظایف منابع انسانی

Structure Technology
ساختار تکنولوژی
( منبع: Non governmental, wikipedia )
پس توجه به هویت سازمانی سمن این ارکان را به میان می آورد و مراد از اخلاقی بودن سمن صرفاً اخلاق ورزی منابع انسانی نیست بلکه سایر ارکان نیز باید اخلاقی باشند.
تحلیل دوم در سازمان، شناخت تحلیلی محیط است زیرا اخلاقی بودن به معنای مسئولیت پذیری سازمان در قبال همه عناصر محیط است. هر سازمانی را دو محیط است . محیط درونی که شامل منابع انسانی مدیران، سهامداران و مؤسسان می شود و محیط دوم، محیط بیرونی است. و مراد از آن هر عنصری است که به نحوی بر سازمان مؤثر و یا از آن متأثر است . محیط بیرون شامل عناصر فراوان مانند مصرف کنندگان، تأمین کنندگان، رقبا، دولت، رسانه های گروهی و …می شود.
هویت غیر دولتی . مشخصه اصلی این سازمانها در غیر دولتی بودن است. مفهوم غیر دولتی بودن می تواند معانی متعددی داشته باشد ، ولی بطور عام به این معنی است که این سازمان ها بخشی از دولت یا زیرمجموعه ای از ساختار و سازمانها ی دولتی محسوب نمی شو ند و می بایست از هر گونه دخالت و کنترل مستقیم دولت دور باشند ( فرامرز قراملکی ، احد، 1387،ص 209 ). اگرچه سمن می تواند با دولت خود در سطح ملی و دولتهای دیگر در سطح بین المللی مراودت فعال و تعامل دوسویه ایجاد کند و حتی در مواردی از دولت کمک های مالی دریافت کنند . حمایت دولت از سمن وظیفه اخلاقی دولت است . با اینحال نحوه ارتباط این گونه سازمانها با دولت از رابطه سازمان های دولتی با آن متفاوت است.
ممکن است سازمانی با ساختار مردم نهاد، در مواردی در جهت تکمیل و ارتقای سیاستهای دولت فعالیت می کنند تا جایی که گاهی این گونه سازمانها GONGO42 به معنی NGO های سازمان یافته توسط دولت ها نامیده می شوند ( peter willets, london,Article on NGO ). و در عین اینکه زیرمجموعه ای از ساختار دولتی نیستند ولی تحت نظارت دولت قرار می گیرند و در تدوین برنامه و سیاستگذاری از استقلال تام برخوردار نیستند . این گونه از سازمانها را به معنای دقیق کلمه نمی توان سازمان مردم نهاد نامید. تعبیر دقیق مردم نهاد، این گونه سازمانها را به دلیل اینکه به وسیله دولت تأسیس و حمایت می شوند از تعریف