زن، زنان، معظم، آراء، اسلام

ز اینکه بخواهند خانواده تشکیل بدهندف نسبت به جایگاه و وظایف زن و مرد در خانواده، مطابق با الگوی اسلامی آگاه شوند و بدانند که زندگی زناشویی میدان خدمت در راه خداست و گذشت بسیار می خواهد.
ترازوی زن و مرد در خانواده، کاملا برابر است، منتها مسئولیت¬های آنها متفاوت است. زن مدیر داخلی خانه و مسئول تغذیه روحی اعضا و مرد، مدیر بیرونی خانه و مسئول تغذیه جسمی و معیشتی خانواده است، بنابراین رابطه رئیس و مرئوسی در خانه حاکم نیست، بلکه باید یک رابطه دوستانه و عادلانه و اسلامی در خانه حکم فرما شود.
زن و مرد باید ضروریات روحی یکدیگر را درک نمایند و از هم انتظار بی¬جا نداشته باشند، بلکه حرمت هم را حفظ نمایند و پناه و آرامش هم و مراقب مهربان یکدیگر باشند.
زن و مرد، هردو در برابر سلامت مادی و معنوی فرزند مسئول هستند. محدودکردن فرزندآوری بدین شکل که در خانواده ها مرسوم است، اشتباه است بلکه خانواده¬ها به ویژه خانواده¬های جوان، باید با برنامه¬ریزی تولید نسل را افزایش دهند.
محبت و صمیمیت بین زن و شوهر، عامل مهمی در رفع کدورت¬ها، آسان شدن سختی¬ها، ایجادکننده آرامش، انس و دلبستگی و در نهایت حفظ و استحکام خانواده¬ها است، لذا زن و مرد برای حفظ آن باید تلاش نمایند و اموری که موجب کاهش آن می شود از جمله: امور تنفر بر انگیز طرف مقابل، بی¬اعتنایی به احساسات و حساسیت¬های یکدیگر را انجام ندهند، بلکه به جای انتظار محبت از دیگری، خود شروع کننده رابطه محبت آمیز باشند زیرا محبت مسری است.
با تحلیل محتوای سخنان مقام معظم رهبری، متوجه نگاه نظام¬مند ایشان به مسائل زنان شدیم، به گونه¬ای که ایشان از جزیی¬نگری به این مسائل خودداری و سعی می‌‌کنند، تمام مسائل زنان را چون حلقه‌های یک زنجیر که همه به هم مرتبط هستند، ببینند زیرا هر حلقه¬ای را جدا از این زنجیر دیدن، کار خطایی است که انسان را به مقصود نخواهد رساند. خاصیت سخن حکیمانه همین است که شاید به ظاهر مختصر باشد، اما اقیانوسی از گفته¬ها و مفاهیم را در دل خود جای می‌‌دهد. ایشان تنها راه پیشرفت حقیقی جوامع را، برگشت به احکام ناب اسلامی‌‌ می‌‌دانند که این پیشرفت و تکامل جوامع، تنها با اصلاح نگاه¬ها و روش‌های فهم دین و همچنین توجه به مسائل روز و دیدن احکام اسلامی ‌‌با توجه به مقتضیات زمان خود میسر می¬گردد. ایشان اجتهاد را برای فهم بهتر دین لازم می‌‌دانند، اما ابزارهای علوم جدید را هم، برای تحقق این فهم در جوامع اسلامی‌‌ حیاتی می‌‌دانند.
ایشان الگوی زنان مسلمان را که تنها الگوی اسلامی‌ است‌، رویکرد و روش حضرت زهرا -سلام الله علیها-می¬دانند که در مواجهه با بعد خانوادگی و همزمان با آن، نقش آفرینی در بعد اجتماعی به طوری که بعد خانوادگی دچار تزلزل نگردد، باید از این الگو بهره گرفت تا خانواده، استحکام درونی و بیرونی خود را حفظ نماید.
ایشان نه نگاه جاهلی سنتی-که بیشتر از زن متوقع بود و نگاه تکلیف محورانه داشت- و نه نگاه جاهلی غربی -که بیشتر زنان را مطالبه¬گر می‌‌داند و نگاه حقوق محورانه دارند- می¬پذیرند و تنها راه برون رفت از معضلات کنونی زنان را پی¬ریزی تمدن نوین اسلامی‌ ‌می‌‌دانند.
با بررسی کمی ‌‌و کیفی آراء مقام معظم رهبری پیرامون نقش زن در خانواده، به پاسخ سؤالات پژوهش خویش دست یافتیم.
o نقش اصلی زن در خانواده در آراء آیت الله خامنه¬ای، حفظ خانواده با تقویت روحی شوهر و تربیت فرزند است.
o مهمترین معضلات و مشکلات زنان در خانواده در آراء آیت الله خامنه¬ای، صحیح نبودن نگاه به جایگاه و ارزش زن در خانواده و رفتار و برخورد با وی و رابطه اشکال¬دار زن و مرد در خانواده می-باشد که به ستم به زن منتهی می شود.
o موانع ازدواج و تشکیل خانواده در آرای آیت الله خامنه¬ای، بدین ترتیب است که ایشان موانع اصلی ازدواج را در سال 67 موانع اقتصادی، تا سال 75 موانع فرهنگی دانستند و در سال 92 به لزوم احصا شدن موانع ازدواج اشاره کردند.
o ترویج روش‌های اسلامی، ایجاد و حفظ عشق و محبت در خانواده، رعایت حجاب و عفاف و حریم های اسلامی و انجام صحیح وظایف و تعهدات در خانواده از سوی زن و مرد، از راهکار اصلی حفظ و استحکام خانواده، از نظر آیت الله خامنه¬ای تشخیص داده شد.
5-3. پیشنهادات
o از نگاه سطحی و عامی ‌‌و تک بعدی نسبت به بیانات معظم رهبری خودداری گردد چرا که به علت نگاه تمدن¬گرایی مقام معظم رهبری، سخنان ایشان بسیار حکیمانه و دارای ابعاد مختلف می‌‌باشد.
o شکستن موضوع تحلیل و جزئی کردن آن، موجب تحلیل بهتر سخنان ایشان می‌‌گردد، زیرا حجم بالای سخنان و گستردگی موضوع، امکان تحلیل عمیق¬تر را از پژوهشگر خواهد گرفت.
o قبل از تحلیل سخنان معظم رهبری، آگاهی نسبت به شخصیت و جایگاه حساس ایشان به عنوان رهبری جهان تشیع و نوع نگاه ایشان به مسائل روز لازم است.
o داشتن دغدغه به جای آوردن حق مطلب و تلاش برای هر چه نزدیکترکردن تحلیل سخن مقام معظم رهبری با قصد واقعی ایشان از ایراد آن سخن.
5-4. محدودیت‌های تحقیق
o نبود هیچ پژوهشی در رابطه با موضوع پژوهش، برای خط¬دهی و الگویی در نحوه تحلیل و پژوهش پیرامون آراء مقام معظم رهبری، به عنوان یک شخصیت مهم سیاسی و مذهبی جهان تشیع و نگرانی پژوهشگر از تحلیل صحیح آراء ایشان به طوری که حق سخن حضرت ادا گردد.
o نبود امکان تحلیل وسیع¬تر در آراء مقام معظم رهبری، به علت حجم وسیع و عمیق آراء و محدودیت پژوهش.

6 منابع و مآخذ

1. قرآن کریم.
2. اختر شهر ، علی ، (1386) ، زن در اندیشه مقام معظم رهبری : ماهنامه معارف ، ش : 76.
3. اخوی راد، بتول، (1384)، نقش زنان در فرهنگ پذیری کودکان: مباحث بانوان شیعه، ش :3.
4. اعزازی، شهلا، (1387)، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر: روشنگران و مطالعات زنان.
5. امانی، حدیثه، (1390)، نقش زن در آرامش خانواده:طهورا، ش :9.
6. امین مجد،زهرا،کرمی،محمدتقی، (1389)، الگوی تقسیم نقش ها در خانواده:خانواده هسته ای از دیدگاه پارسونز:مباحث بانوان شیعه، ش :23.
7. انصاری، محمدعلی، (1385) ،تفسیر موضوعی قرآن کریم (تفسیر زن و مرد): دانشگاه فردوسی مشهد (شنیداری).
8. بانکی پور فرد ، امیر حسین ، (1381) ، آیینه زن : دفتر مطالعات و تخقیقات زنان.
9. بانکی پور فرد ، امیر حسین ، (1386) ، مطلع مهر:راهکارهای جامع و کاربردی برای انتخاب همسر:حدیث راه عشق، اصفهان.
10. بانکی پور فرد، امیر حسین، (1390)، آسیب شناسی نهاد خانواده با تأکید بر وضعیت ازدواج و طلاق: مجموعه مقالات مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده.
11. بستان (نجفی) ، حسین ، (1390) ، اسلام و تفاوت‌های جنسیتی : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دفتر امور بانوان وزارت کشور.
12. بهشتی، احمد، (1377)، خانواده در قرآن :بوستان کتاب، قم.
13. بهنام ، جمشید ، ترجمه : محمد جعفر پوینده ، (1382) ، تحولات خانواده : ماهی.
14. بستان، حسین، (1388)، تبیین بی ثباتی خانواده با تکیه بر نظریه استاد مطهری: اسلام و علوم اجتماعی.
15. بستان، حسین،(1385)، اسلام و جامعه شناسی خانواده : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
16. بیانیه تحلیلی دفتر مطالعات و تحقیقات زنان به مناسبت روز زن، آسیب شناسی نگاه به زن و خانواده، (1385) : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
17. پاک نژاد، سید رضا، روش شوهرداری در اسلام: بعثت، تهران.
18. پسندیده، عباس، (1390)، سبب شناسی آسیب‌های خانواده با تکیه بر منابع اسلامی: مجموعه مقالات مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی زن و خانواده.
19. التمیمی، عبدالواحد الآمدی، (550ق)، غررالحکم و دررالکلم، ترجمه و شرح غررالحکم، (1361ش)، تهران.
20. جوادی آملی ، عبدا … ، (1371) زن در آئینه جلال و جمال : فرهنگی رجاء.
21. حاج علی اکبری ، محمد جواد ، (1387) ، مطلع عشق : فرهنگ اسلامی.
22. حدیث ولایت ، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری.
23. الحرعاملی، محمدبن الحسن، (1409ق)، الوسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه:آل البیت (علیه السلام)، قم.
24. حق شناس ، سید جعفر، (1388) ،آسیب شناسی خانواده: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
25. حمصیان اتفاق، احمدرضا، (1381)، امام خمینی (ره) و نقش مادر در تربیت: پیوند، ش :272.
26. خامنه ای، علی، (1391)، رساله اجوبه الاستفتائات : سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
27. دهخدا، زهره، (1383)، حقوق زن از منظر قرآن و قانونمدنی ایران:مباحث بانوان شیعه، ش :2.
28. زیبایی نژاد ، محمدرضا ، (1391) ، جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی‌‌: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
29. زیبایی نژاد، محمدرضا،سبحانی، محمد¬تقی،(1385)،درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام : هاجر.
30. سالاری فر ، محمد رضا ، (1385) ، درآمدی بر نظام خانواده در اسلام : مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران ، معاونت پژوهشی.
31. سالاری فر ، محمد رضا ، (1388) ، خانواده در نگرش اسلام و روانشناسی: سمت.
32. سالاری فر ، محمد رضا ، (1389) ، خشونت خانگی علیه زنان : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
33. سبحانی ، محمد تقی ، (1382) ، الگوی جامع شخصیت زن مسلمان : دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
34. سفیری،خدیجه،زارع،زهرا، (1386)، بررسی ارتبط کلیشه‌های جنسیتی و تضاد نقش‌های زناشویی در زوج‌های جوان:شناخت، ش :53.
اشو سفیری، خدیجه، خمسه، اکرم، زارع، زهرا، (1387)، رابطه ویژگی‌های موقعیتی زنان و احساس تضاد نقش‌های زناشویی: مطالعات جوانان، ش :12.
36. سیمای زن در کلام امام خمینی(ره)،(1370) : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
37. شیخی، محمدتقی،(1380)، جامعه¬شناسی زنان و خانواده : شرکت سهامی انتشار.
38. صدوق، محمدبن علی بن الحسین،(1313ق)، من لایحضره الفقیه : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم.
39. صفورایی پاریزی، محمدمهدی، (1389)، نقش حقوق در کارآمدی خانواده از دیدگاه اسلام:معرفت، ش :154.
40. طاهرزاده، اصغر،(1387)، زن آنگونه که باید باشد: لب المیزان، اصفهان.
41. غلامعلی دهکردی ، شایسته ، خانواده قرآنی در دیدگاه مقام معظم رهبری : مرکز تحقیقات طیبه اصفهان.
42. غفرانی، محمد،(1357)، پاسداری از حریم خانواده در اسلام : حقوق خانواده و مسئله طلاق: مکتب مام، ش :110.
43. غفرانی، محمد،(1357)، پاسداری از حریم خانواده در اسلام؛ وظایف زن در اداره خانواده از دیدگاه اسلام:مکتب مام، ش :109.
44. فیک، اووه،(1388)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه: هادی جلیلی، نی، تهران.
45. قایمی، علی، (1363)، اخلاق و تربیت در زندگی زناشویی: پیوند، ش :55.
46. کاظمی‌‌پور، شهلا، (1383)، تحول سن ازدواج زنان در ایران و

  • 3