زن، زنان،، (1390)،، راهبردی، حقوق

عوامل جمعیتی مؤثر بر آن: زن در توسعه و سیاست، ش :10.
47. الکلینی الرازی، محمدبن یعقوب،(1401ق)، الکافی: دارصعب و دارالتعارف، بیروت.
48. کنفرانس بین المللی مسائل خانواده در میلان،(1357)، اثر عشق و محبت در خانواده‌های امروزی:مکتب مام، ش :106.
49. گری،جان، (1951م)، چرا زن و شوهرها اختلاف دارند، ترجمه:شیرین یزدانی، ارمغان گیلار، قم.
50. المجلسی، محمدباقربن محمدتقی (علامه مجلسی)، (1403ق)، بحارالأنوارالجامعه لددرأخبارالأئمه الأطهار(علیه السلام): مؤسسه الوفاء،بیروت.
51. مجموعه مقالات سومین نشست اندیشه‌های راهبردی ، زن و خانواده ، (1390) : دبیر خانه نشست اندیشههای راهبردی.
52. محبوبی منش، حسین، (1383)، تغییرات اجتماعی ازدواج:مطالعات راهبردی زنان، ش :26.
53. محمدپور، احمد، (1390)، روش تحقیق کیفی ضدروش 2: جامعه شناسان، تهران.
54. محمدی ری شهری،پسندیده، عباس، (1387)، تحکیم خانواده از نگاه قران و حدیث، ترجمه: حمیدرضا شیخی، دارالحدیث، قم.
55. مطهری، مرتضی، (1367)، تعلیم و تربیت در اسلام: صدرا.
56. مطهری ، مرتضی ، (1353) ، نظام حقوق زن در اسلام: صدرا.
57. مطهری ، مرتضی ، (1389)، یکصد و ده سؤال پیرامون مسائل خانواده : اندیشه ماندگار،قم.
58. منصورنژاد، محمد،(1384)، نقش زنان تحصیل کرده در تشکیل و تحکیم خانواده: بازتاب اندیشه، ش :61.
59. مهدوی، محمدصادق، صبوری، خرمشاهی،حبیب، (1382)، بررسی ساختار –توزیع قدرت در خانواده:مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، ش :2.
60. نبی پور، علی، (1390)، رویکرد متعالی اسلام به حقوق خانواده و نقش آن در تعادل و کارآمدی خانواده:طهورا، ش :8.
61. نجفی یزدی، سید محمد، روابط زن و مرد یا اخلاق در خانواده.
62. ندری ابیانه، فرشته، (1385)، خانه داری، اشتغال و زنان ایرانی: مباحث بانوان شیعه، ش :9.
63. نقیب السادات، رضا، (1387)، بررسی انتظارات از نقش زن در ایران:کتاب ماه علوم اجتماعی، ش :11.
64. الهندی، علی المتقی بن حسام الدین، (1397ق)، کنزالعمال: مکتبه التراث الإسلامی، بیروت.

منابع الکترونیکی:
1- پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبریhttp://www.leader.ir/><
2- مطالعات زنان، وب¬سایت تخصصی. (آخرین بازنگری 14 آبان 1392).
3- دانشنامه¬ رشد (آخرین¬بازنگری 28 آبان 1392) <Abstarct
The mainfoundation oftheIslamiccommunityis the family and the womanisthe most importantelement ofthelegal and culturalinstitutions, so that thereform and improvement community,depends on amendment ofthe role of womenin the family. However, with the spread of humanist culture in the West, we are witness to the precariousness of women’s place in the family that created serious issues about the role of women in the family. Since the theories related to family unity in our country have no idea and have failed to increase the strength and stability of families, so to find a final word to achieve a shared vision, it is essential to examine the views of Ayatollah Khamenei ¬ leader of the Islamic Republic – the macro policies of their charge is according to the constitution – based on these three major approaches which are Islamic tradition, modernism and cultural nationalism.
This study seeks to collect qualitative and quantitative methods and classification leader’s statements and comments regarding the role of women in the family. With the help of these comments, we are going to provide some solutions to strengthen the role of women in the families.
Leader looks at the role of women in the family, a macro approach to the Islamic civilization actually he looks so ignorant to the women trapped in homes that are traditional and not modern look ignorant that women are freed from the bonds of family rather, he accepts the assignment of rights and women’s issues both know the same coin. Women’s rights in the family and commitment so that women carry out their duties effectively in the family knows the strength of the family and So their only way out of the current women’s issues and root penetration of humanist culture that makes the hatchet family and the destruction of civilization is the actual execution of commands Islam Islamic civilization as they know it to look at it “is evident..
Key words:Women, the Family, Opinions, Ayatollah Khamenei. 

University of Isfahan
Ahl al-Bayt University Faculty of Education (PBUH)
Department of Women’s Studies

M.A. Thesis

Analysis on the role of women in family decisions Leader

Supervisor:
Dr. Amir Hossein Banki poorfard

Advisor:
Dr. Mehrdad Kalantari

By:
Zahra, Karami Sadegh abadi

2013 October

  • 4