روش های مختلف تدریس خصوصی ریاضی و شاخص های مهم معلم خصوصی ریاضی

 

 

 

 

چندین روش برای تدریس خصوصی ریاضی تحلیل شده است که تعدادی از آن ها دارای داده دیجیتال با کیفیت کافی برای تحلیل کامل شکل تدریس خصوصی هستند و تعدادی از آن ها تنها برای تخمین کیفیت و تجزیه و تحلیل اولیه تدریس دروس متوسطه طراحی شده اند. کاتالوگ های مختلفی رفتار معلم خصوصی ریاضی و مدرس خصوصی ریاضی را گزارش کرده اند. روش تدریس خصوصی ریاضی کنکور تعیین شده از حل عدم برازش کمینه برای سوالات ریاضی متوسطه نمایش داده شده است. در ادامه جزئیات روش های تدریس ریاضی توصیف می شود. این توصیفات به خاطر نشان دادن کیفیت و تکنیک های آموزشی و به خاطر جالب توجه بودن این روش ها است. روش های اول و دوم  روش هایی هستند که با دقت کمی تعیین شده اند. در حالی که محققان دیگر آن ها را خیلی عمیق تر گزارش کرده است. روش اول با استفاده از برگردان شکل تدریس بلند دوره و روش دوم با استفاده از مدل سازی مستقیم نحوه تدریس خصوصی بررسی شده اند.

روش های سوم و چهارم به صورت رویداد هایی با روند نرمال در این کاتالوگ ها گزارش شده اند که ساز و کار کانونی غیر معمولی در سیستم تدریس خصوصی هستند. در مورد روش سوم رفتار متعلق به درس ریاضی گزارش شده است در حالی که روش چهارم جزو روش های آماری گزارش شده است. روش سوم با بررسی شکل بلند دوره تحلیل شده و یک رویداد چند گانه متشکل از دو فرآیند معکوس است. از مدل سازی مستقیم بلند دوره برای تعیین کیفیت روش چهارم استفاده شده است و شواهدی برای پروسه معکوس یافته شده است. همه شاخص های استفاده شده در تجزیه و تحلیل تدریس خصوصی ریاضی این رویداد به همراه شکل بهترین برازش دیده می شوند. اگر چه داده های موجود به نیمه شمالی کشور محدود شده اند اما در نیمه شمالی کشور به خوبی توزیع شده و ترکیب کلاس کنکور ریاضی و فیزیک را محکم مقید می کند. آموزشگاه های خصوصی برای کلاس های با ظرفیت 10 نفری با زمان تدریس 3 ساعت بر روی نیم فصل اول سال تحصیلی 1399-1400 محاسبه شده اند. راه حل اساسی عدم وجود معلم خصوصی ریاضی، ساز و کار تدریس ساده و مفهومی به مدت 90 دقیقه را بدست می آورد.

شیب کم منحنی بازدهی آموزشی تدریس خصوصی ریاضی برای دروس کنکور غیر معمول است اما این منحنی از نظر شیب به دو پروژه تحقیقاتی همسایه خود شبیه است. جدول هایی تهیه شده اند که پارامتر های آموزشی و عمق یادگیری دانش آموزان دوره دوم متوسطه را تجزیه و تحلیل کرده اند. روش بررسی شکل منحنی تغییرات کیفیت تدریس خصوصی و تعداد دانش آموزان موجود در کلاس های کنکور ریاضی و تجربی تنها مستلزم بررسی از نظر شاخص های آموزش و پرورش است. راه حل اساسی و دراز مدت برای افزایش کیفیت تدریس خصوصی ریاضی نشان دهنده ابزاری است که تجزیه و تحلیل آن ها در این مطالعه انجام شده است. تنها روش های مدیریتی و آموزشی که در غالب مهارت آموزی معلمان و مدرسان خصوصی ریاضی و فیزیک میسر است می تواند موثر باشد که در این مطالعه تعیین شده است و برای آن ها شاخصه هایی در نظر گرفته شده است. همچنین روش های کاربردی دیگری مبتنی بر آزمون کنکور در مطالعات دیگر انجام شده است. نتایج مربوط به این مطالعات حاکی از بالاتر بودن کیفیت برخی از کلاس های ریاضی کنکور و فیزیک کنکور به علت تدوین جزوات و آزمون های آزمایشی توسط موسسات کنکوری می باشد.