رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه : ویژگی های جمعیت شناختی

آماری 300 نفری که متشکل است از تمام کسانی که در دوره های آموزش کارآفرینی شرکت کرده اند تعداد 109 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردیده است .
دانشجویانی که در نیمسال اول 88-89 این دوره را گذرانده اند که بر اساس آمار اخذ شده تعدادآنان 300 نفر است . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به شرح زیر تعیین شد :
اما چون نسبت n/N بزرگنر از 0.05 است لذا از فرمول تعدیل حجم نمونه استفاده شد :
n′=n/(1+ n/N)=109
3-5-ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات
اصلی‌ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق ” پرسشنامه” کتبی می‌باشد .پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد . در پرسشنامه مجموعه‌ای از پرسشهای هدف‌مدار که با بهره‌گیری از مقیاسهای گوناگون دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد.(خاکی ،1378 :ص 242)
سه نوع پرسشنامه برای این تحقیق استفاده شده است
1-پرسشنامه از پیش تدوین شده ((جان هالند))روانشناس مطرح جامعه روانشناسی جهان تحت عنوان حرفه مناسب شما چیست برای سنجش رغبت شغلی افراد در این تحقیق به کار رفته است این پرسشنامه از سال 1975 تا به حال در بسیاری از تحقیقات علمی بکار گرفته شده است و روایی و پایایی ان اثبات شده می باشد.
2-پرسشنامه از پیش تدوین شده انگیزش شغلی که توسط ((جونز و فیفر ))طراحی شده برای سنجش انگیزش شغلی افراد در این تحقیق بکار رفته است (جونز و دیگران ، 1973)
3-پرسشنامه محقق ساخته با استناد به دوره های گذرانده شده توسط دانشجویان تحت عنوان اموزشهای کار افرینی جهت سنجش دانش کسب و کار انان و با بهره گرفتن از سوالات استاندارد تهیه شده توسط وزارت کار وامور اجتماعی که در پایان هر دوره برای ازمون بکار رفته است و به تایید چندین متخصص رسیده است استفاده شده است.
در پیوست پرسشنامه های استفاده شده قرار داده شده است .
پرسشنامه رغبت شغلی از چهار بخش تشکیل شده است 1-فعالیتها 2-تجربه ها 3-مشاغل4-خود سنجی ها .این پرسشنامه از ازمون های معتبر بین المللی می باشد که توسط جان هالند پژوهشگر و نظریه پرداز معروف در علم روانشناسی طراحی شده و بارها در تحقیقات گوناگون در زمینه علوم انسانی بکار گرفته شده است واز روایی و پایایی قابل توجهی برخوردار میباشد.
هدف از طراحی این پرسشنامه سنجش رغبت شغلی افراد می باشد،که در این تحقیق از ان استفاده شده است.
در بخش اول دانشجو با شش دسته از فعالیتهای اجتمایی،هنری،فنی،علمی،فرهنگی،عمومی به صورت پرسشهای چند گزینه ای سنجش می شود تا مشخص شود مایل به انجام چه فعالیتهایی میباشد
در بخش دوم دانشجو با شش دسته از فعالیتها مانند بخش قبل سنجش میشود تا مشخص شود وی در چه زمینه هایی تجربه کاری دارد
در بخش سوم دانشجو با شش دسته از مشاغل گوناگون در پرسشنامه روبرو میشود تا شغل هایی را که مایل به انجام انها میباش بر گزیند
در بخش چهارم با دو ازمون خود سنجی دانشجو تواناییها و مهارتهای خود را نسبت به همسالان خود میسنجد و به خود به ترتیب از 1 تا 7 نمره میدهد
پرسشنامه دیگری که در این تحقیق از ان استفاده شده است ،پرسشنامه سنجش انگیزش شغلی میباشد ،این آزمون توسط دو نفر از محققین رشته مدیریت به نامهای ((جونز وفیفر)) طراحی شده و در منبع زیر به چاپ رسیده است.(جونز و ویلیام ، 1973)
این پرسشنامه بر اساس یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار یعنی سلسله مراتب نیازهای مازلو طراحی گردیده شده است ،تا بوسیله ان سطوح مختلف نیازهای افراد که باعث انگیزش شغلی انان می شود با هم مقایسه شوند.
این آزمون به صورت طیف هفتگانه پاسخ داده می شود و امتیاز بندی می شود به این صورت:
3- =قویا مخالفم 2- = مخالفم 1- =کمی مخالفم 0= نمیدانم 1+ =کمی موافقم
2+ = موافقم 3+ = کاملا موافقم
و از بیست پرسش تشکیل شده است ،که در ان سوالات 1،4،16،20 نیازهای اساسی فرد، سوالات 2،3،9،19 نیاز به امنیت فرد، سوالات 5،7،12،15 نیاز به تعلقات اجتماعی، سوالات 6،8،14،17 نیاز به احترام در فرد و سوالات 10،11،13،18 نیاز به خود شکوفایی در فرد را میسنجد.
پرسشنامه سوم در این تحقیق ، برای سنجش دانش کسب وکار افراد طراحی شده است، دوره های اموزش کار افرینی چند سالی می باشد که در نقاط مختلف ایران برگزار می شود، این دوره ها در میان دانشجویان از اقبال خوبی برخوردار بوده است،به همین دلیل دانشگاه پیام نور به بر گزاری این دوره ها در خود دانشگاه اقدام نموده است، این دوره ها تحت عنوان KAB توسط سازمان کار و امور اجتماعی طراحی شده و مدتی است که اجرا میشود، در این دوره ها پنج مهارت از مهارتهایی که شخص برای ورود به حوزه کار به ان نیاز دارد توسط اساتید ان رشته تدریس و اموزش داده میشود
و در پایان دوره با برگزاری آزمونی ،آموخته های فرد سنجیده میشود و به وی گواهینامه ای مبنی بر گذراندن موفقیت امیز این دوره ها اعطا میشود.
پرسشنامه ای که در این تحقیق برای سنجش دانش کسب و کار به کار گرفته شده بر مبنای سوالات پایان دوره kab ،موجود در سازمان کار و امور اجتماعی می باشد ، در این پرسشنامه بیست سوال چهار گزینه ای وجود دارد ،که هر چهار سوال به سنجش یکی از پنج مهارت اموزش داده شده در این دوره ها می پردازد به این صورت که چهار پرسش اول ،به مفاهیم نظری کار افرینی اختصاص دارد،چهار پرسش دوم میزان دانش فرد از چگونگی تاسیس و راه اندازی شرکت و قوانین تجارت را می سنجند ،چهار پرسش سوم میزان اشنایی فرد از قوانین مالیاتی را مورد ارزیابی قرار می دهد، چهار پرسش چهارم میزان اگاهی فرد از قوانین ومقررات بیمه تامین اجتماعی کشور را مورد سنجش قرار می دهد و چهار پرسش آخر میزان اشنایی فرد با تکنیک های خلاقیت و نوآوری را می آزماید.
روش امتیاز دهی در این ازمون به این صورت می باشد که برای هر پاسخ صحیح یک نمره در نظر گرفته می شود ومجموع نمره بدون در نظر گرفتن نمره منفی برای پاسخ های اشتباه از بیست محاسبه می گردد.
3-6-تعیین اعتبار درونی(روایی) و بیرونی(پایایی) ابزار جمع‌آوری اطلاعات
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری نمی توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت.
با توجه به اینکه پرسشنامه رغبت شغلی وانگیزش شغلی از جمله پرسشنامه های استاندارد است که در سطح جهانی مورد استفاده قرار می گیرد لذا نیازی به تعیین اعتبار درونی این دو پرسشنامه نیست . برای تعیین اعتبار درونی پرسشنامه بعدی نیز بعد از طراحی ، به رؤیت اساتید و خبرگان رسیده و نقطه نظرات آنها در خصوص سؤالات و متغیرهای موجود و ساختار کلی پرسشنامه، جمع‌آوری و بعد از اعمال تغییرات پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفت.
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است . یکی از روش های سنجش پایایی روش آلفای کرونباخاست . با بهره گرفتن از پیش آزمون پرسشنامه و محاسبه آلفای کرونباخ ضریب 84/0 بدست آمد که این عدد نشان دهنده پایایی پرسشنامه های مورد نظر است.
3-7-روش تجزیه تحلیل اطلاعات
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند. به همین دلیل این آزمون را به عنوان آزمون t ترکیبی شناخته می شود.
آزمون t به طور متداول جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار می رود. این یک فرضیه آزمایشی است اما در آزمون های معنی داری رسمی،‌ فرضیه آزمایشی مستقیماً آزمون نمی شود بلکه حالت منفی آن به عنوان فرضیه صفر شناخته می شود مورد آزمون قرار می گیرد.
برای مقایسه سطوح یا میانگین دو نمونه مستقل از داده های کمی،‌ اغلب آزمون t با نمونه های مستقل مناسب است. آزمون t با نمونه های مستقل،‌ در شکل اصلی‌اش با فرض ثابت بودن واریانس جامعه از یک متوسط واریانس ها یا برآورد ترکیبی آن استفاده می کند.
3-8-روند اجرا و چگونگی گردآوری داده ها
از بین دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه پیام نورمرکز همدان 4 نفر به عنوان پرسشگرانتخاب شدند و پس از ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه پرسشگری و تکمیل پرسشنامه ها ،با هماهنگی اداره آموزش دانشگاه پیام نور همدان،به افراد گروه نمونه مراجعه نموده وکنترل مراجعه شده و پس از ورود به رایانه ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

4-1-مقدمه
در تحقیقات پس از جمع آوری اطلاعات مهمترین گامی که برداشته می‌شود پردازش اطلاعات و یافته‌های خام می‌باشد. زیرا این داده‌ها بدون پردازش ارزش علمی ندارند. در این راه باید از روش‌ها و فرمول‌های آماری استفاده نمود. که البته از نرم افزارهای رایانهای نیز می‌توان بهره فراوان جست. یکی از مناسب ترین نرم افزارهای رایانه ای که برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، نرم افزار SPSS می‌باشد (سرمد و همکاران،67:1384).
در این پژوهش ضمن توصیف متغیرهای تحقیق، سپس از آزمون t برای گروه های مستقل برای تحلیل فرضیات موجود در تحقیق در سطح معناداری 01/0 استفاده گردید.
4-2 توصیف یافته ها
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری مورد مطالعه:
جدول 1-4- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه برحسب فراوانی و درصد فراوانی:
رشته تحصیلی
گذراندن دوره آموزش مهارت‌های کارآفرینی
زن
مرد
جمع
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
علوم پایه
فیزیک
خیر
3
7/2
2
8/1
5
5/4
بلی
3
7/2
2
8/1
5
5/4
ریاضی
خیر
4
6/3
1
9/0
5
5/4
بلی
4
6/3
1
9/0
5
5/4
علوم انسانی
مدیریت صنعتی
خیر
10
1/9
15
6/13
25
7/22
بلی
10
1/9
15
6/13
25
7/22
مدیریت بازرگانی
خیر
5
5/4


5
5/4
بلی
5
5/4


5
5/4
حسابداری
خیر
6
5/5
4
6/3
10
1/9
بلی
6
5/5
4
6/3
10
1/9
روانشناسی
خیر
10
1/9
5
5/4
15
6/13
بلی
10
1/9
5
5/4
15
6/13
اقتصاد
خیر
5
5/4


5
5/4
بلی
5
5/4


5
5/4
فنی و مهندسی
مهندسی پروژه
خیر
6
5/5
4
6/3
10
1/9
بلی
6
5/5
4
6/3
10
1/9
مهندسیصنایع
خیر
22
20
8
3/7
30
3/27
بلی
22
20
8
3/7
30
3/27
جمع
خیر
71
5/64
39
5/35
110
100
بلی
71
5/64
39
5/35
110
100
جدول (1-4)، نمونه آماری مورد مطالعه را به تفکیک جنس و رشته تحصیلی نشان می دهد. از مجموع نمونه مورد مطالعه 110 نفر در دوره های آموزشی مهارت کارآفرینی شرکت کرده اند که رشته تحصیلی 5/4%(8/1% مرد و 7/2%زن) فیزیک، 5/4% (9/0% مرد و 6/3%زن) ریاضی، 7/22% (6/13% مرد و 1/9% زن) مدیریت صنعتی، 5% (زن) مدیریت بازرگانی، 1/9% (6/3% مرد و 5/5% زن) حسابداری، 6/13% (5/4% مرد و 1/9% زن) روانشناسی، 5/4% (زن) اقتصاد، 1/9% (6/3% مرد و 5/5% زن) مهندسی پروژه و رشته تحصیلی 3/27% (3/7% مرد و 20% زن) مهندسی صنایع است.
یک نمونه 110 نفری نیز به عنوان نمونه ای که دوره های آموزشی مهارت های کارآفرینی را نگذرانده‌اند، (با رشته تحصیلی و جنسیت برابر با نمونه ای که این دوره ها را گذرانده اند) انتخاب شده است.

نمودار 1-4- درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنس و رشته تحصیلی
4-2- میزان دانش کسب و کار دانشجویان:
جدول 2-4- توصیف و مقایسه میزان دانش کسب و کار دانشجویانی که دوره های آموزشی مهارت‌های کارآفرینی را گذرانده اند و دانشجویانی که این دوره ها را نگذرانده اند:
متغیر اصلی
گذراندن دوره‌های کارآفرینی
تعداد
میانگین
خطای استاندارد میانگین
کمترین
بیشترین
انحراف استاندارد
واریانس
دانش کسب و کار
خیر
110
75/6
21/0
1
10
24/2
03/5
بلی
110
1/17
19/0
10
20
02/2
09/4