رسانه‌ای، نامتقارن، جنگ، آرایش، نظامی

تجهیزات کمتر و تکنولوژی پایین‌تر در مقابل دشمن توانی را به نمایش می‌گذاریم که عامل بازدارندگی دشمن از تهاجم، و یا عامل شکست او پس از تهاجم می‌گردد. این نوعی از پدافند است که در قالب آرایش پدآفندی شکل می‌گیرد. البته شباهت‌های به جنگ چریکی دارد، اما متفاوت از آن است. چراکه جنگ چریکی اهداف دیگری را دنبال می‌کند و جنگ نامتقارن اهداف دیگری را. همچنین ساختار و سازمان آن نیز متفاوت است. جنگ چریکی و نامنظم نیز در قالب متقارن و در تقابل با ارتش‌های کلاسیک صورت می‌گیرد. ساختار و سازمان منعطفی بنا بر موقعیت‌های نظامی مختلف دارد. (آرایش نظامی متقارن و نامتقارن- مدل نبرد نامتقارن)
در فضای رسانه نیز همین اتفاق افتاده است. در آرایش رسانه‌ای دشمن، حجم تولید محتوا و تجهیزات و تکنولوژی و سطح پوشش رسانه‌ای دشمن و تعداد شبکه‌های او قابل قیاس با شبکه‌های ما نیست. چراکه تجهیزات و بلندگوی قوی‌تری در اختیار دارند و از صدای بلندتر و تولیدات بیشتری برخوردارند و به‌تبع آن از نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری نیز برخوردارند. لذا باید میدان عمل رسانه‌ای ما و آرایش رسانه‌ای ما به سمت رقابت رسانه‌ای نامتقارن برود. یعنی از روش‌هایی غیر از شیوه‌های رقبا، برای اثرگذاری و نفوذ استفاده نماییم. این مشابه شرایط اقدام نامتقارن در نظامی‌گری است. (آرایش رسانه‌ای نامتقارن )
مثال آن مشابه عضوگیری‌هایی است که توسط گروه‌های تکفیری، القاعده و داعش است که از سراسر دنیا صورت می‌گیرد و بدون امکانات و تجهیزات عظیم رسانه‌ای و با شیوه‌های ویژه‌ی خود اعمال می‌شود. موفقیت در عضوگیری‌های گسترده آنان، گواه شیوه‌ی خاص تبلیغی‌شان است که قابل توصیف به یک نمونه از آرایش رسانه‌ای نامتقارن است. زیرا توانسته‌اند حرف خود را به گوش همفکران خود در سراسر دنیا برسانند و موجب جذب آنان به گروه‌های نظامی خود شوند. لذا استفاده از روش‌های متعارف و مشابه غرب باعث می‌شود که در تقارن با آن‌ها، بازنده میدان رقابت رسانه‌ای شویم و به اهداف خود نرسیم. لازمه آن طراحی و ابداع جدید و چیدمان جدید رسانه‌های خود است. (آرایش رسانه‌ای نامتقارن- طراحی و چیدمان جدید رسانه‌های خود)

مصاحبه شماره 12
مصاحبه با آقای دکتر دبیری مهر
مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت سازمان
17/04/93

  • 10