رسانه‌ای، رسانه¬ای، آرایش، سیستم‌های، سازمان‌ها

برنامه‌ریزی در سطوح مختلف برای یک نظام ارتباطی است. نظامی که همچون مجمعی سازمان‌یافته از اجزای مرتبط با‌هم و به‌عنوان واحدی ارگانیک تعریف شده است. این فرآیند در درون جامعه تحقق می‌یابد و افراد،‌ نهادها و گروه‌ها را در برمی‌گیرد؛ ازاین‌رو نظامی است مبتنی بر اعمال انسانی (هانکوک، 1383،‌ ص 170)
هر تئوری مدیریتی بر مبنای زاویه دید خاص ارائه دهنده آن بنا شده است. یا به عبارت دیگر،‌ ارائه کننده تئوری استعاره‌ای از سازمان را به‌عنوان پیش‌فرض در ذهن دارد که با توجه به آن از روش خود دفاع می‌کند. (Morgan, 1998, p. 22)
آیا اصولاً تصویر انسانی سازمان،‌ تصور علمی درستی به شمار می‌آید یا خیر؟ گردون براون معتقد است که «بدون توجه به اندازه و شکل سازمان، ‌هنوز هم سازمان‌ها تابع ابتکار عمل‌های پیچیده و واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی انسان‌هایی هستند که آن‌ها را به وجود آورده‌اند. این در حقیقت همان ماهیت انسانی سازمان‌ها می‌باشد.» (گوردون براون, 1382, ص. 5) همان‌طور روشن است که نویسندگانی سازمان را یک پدیده انسانی و دارای ماهیتی انسانی می‌دانند. این کار مفید در بیان انسان‌گونگی سازمان‌ها به‌ویژه سازمان‌های رسانه‌ای است.
«در عصر کنونی هر چه بیشتر کنکاش می‌کنیم با مسئله‌های مهم‌تری برخورد می‌کنیم و بیشتر متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم آن‌ها را در ازایشان درک کنیم. آن‌ها مسئله‌های سیستمی هستند. یعنی هم‌ پیوسته و هم‌ وابسته‌اند.» (Capra, 1996) با یک تعریف ساده می‌توان گفت که سیستم یک کل درهم‌تنیده است که کارکرد آن به اجزایش به تعاملات آن اجزا وابسته است. روش علمی سنتی برای شناخت این سیستم‌ها تجزیه‌گرایی است. البته بدل دیگری غیر از تجزیه‌گرایی وجود دارد و روش آن کل‌گرایی است. کل‌گرایی با جزییات دقیق‌تر در کتاب‌های چک لند (1981) و جکسون (2000) مورد توجه قرارگرفته است. (جکسون, 1391, ص. 19-21)
برخی از مفاهیم و واژه‌های کلیدی برای تحلیل از امنیت بیشتری برخوردارند. باید توجه داشت که چگونگی ارتباط بین این مفاهیم بنیان‌های تجزیه‌وتحلیل نظریه سیستمی را شکل می‌بخشد. این مفاهیم عبارت‌اند از: ‌ثبات و تعادل، کنش متقابل، همبستگی،‌ سازگاری و انطباق، تحول و دگرگونی. (فرانکل, 1372, ص. 66)
ابتدایی‌ترین طبقه‌بندی سیستمی که مورد توجه می‌باشد، طبقه‌بندی‌ای است که معیار پیچیدگی را با وجه متمایز آن به‌کار می‌گیرد. درون سلسله مراتبی از پیچیدگی، بولدینگ «سیستم‌ سیستم‌های» نظری خود و سلسله‌مراتب سیستم‌ها را ارائه کرد.
• سطح1. چارچوب‌ها
• سطح2. ساعت‌گونه‌ها (عوامل متحرک)
• سطح3. فرمان شناسایی (بازخور)
• سطح4. سیستم‌های باز (تک‌یاخته)
• سطح5. تکوین-اجتماعی (گیاه)
• سطح6. سطح حیوانات
• سطح7. انسان
• سطح8. سازمان اجتماعی
• سطح9. ماوراء‌الطبیعه (ناشناخته)
سه سطح نخست سیستم‌ها، ‌از سیستم‌های مکانیکی و فیزیکی تشکیل شده و مورد علاقه و توجه دانشمندان علوم فیزیکی هستند. سه سطح بعدی سیستم‌ها که بیشتر سیستم‌های طبیعی را تشکیل می‌دهند، مورد توجه زیست‌شناسان،‌ گیاه‌شناسان و جانور شناسان می‌باشند. سه سطح باقیمانده،‌ یعنی سیستم‌های انسانی، ‌سازمان‌های اجتماعی و ماوراءالطبیعه مورد علاقه خاص دانشمندان علوم اجتماعی می‌باشد. (الوانی, 1386)
بر این اساس، و در یک جمع‌بندی باید گفت که؛ بدون داشتن رویکردهای انسان‌واره، در عمل همه دستاوردهای دانشی حوزه ارتباطات خالی از محتوای مؤثر خواهند بود. بدین معنا که نقطه عطف بروز شخصیت انسانی زنده و پویا، در تعریف مسیر عملکرد و توسعه رسانه‌هاست. در میان نظریات حوزه رسانه و ارتباطات، آنچه مشهود است، این است که به‌صورت کلان چه نظریات تاثیرات رسانه، چه نظریات هنجاری و یا نظریه‌های انتقادی، هر سه بر این مطلب صحه می‌گذارند که سازوکار تولید و پخش رسانه‌ها بر اساس ادبیات ذهنی و باورهای مالکان،‌ مدیران، و سیاست‌گذاران آن‌هاست. به‌علاوه،‌ کنش‌ها و واکنش‌های رسانه‌ای چه در درون خود و چه در قبال محیط ازآنجاکه با انسان و ابعاد مختلف حیات وی پیوندهای چندجانبه و همگرایی و هم‌راستایی دارد، دارای ماهیتی انسان‌گونه می‌باشد. بدین‌سان رسانه پدیده‌ای «انسان‌واره» است و بسان یک انسان پیشرفته و پیچیده و در حال «شدن» با ابعاد بسیار متنوع در یک زیست رسانه‌ای در حال تبادل با محیط رسانه‌ای می‌باشد.
درک و باور انسان‌واره بودن رسانه‌ها دارای اثرات قابل‌توجهی به امور مربوط به رسانه است. به این معنا که رسانه‌ها نیز موجودات انسان‌واره و دارای ساختار معرفی و ساختار جهان‌بینی هستند که بدون ساختار معرفی و جهان‌بینی امکان زیست در محیط رسانه‌ای را ندارد.
7-3-2 فضای نوین رسانه‌ای جهان
پیش‌ازاین گفته شد که، انعطاف¬پذیری و قدرت انطباق با شرایط جدید، خود از ملزومات آرایش رسانه-ای است و دستیابی به چنین آرایشی، نیازمند برتافتن یک الگوی جامع الابعاد است که حوزه¬ها و جوانب آرایش رسانه¬ای را تعریف نماید. بر این اساس لازم است که در فرآیند تحقیق و پژوهش، «شرایط جدید» در فضای نوین رسانه¬ای جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ تا آنکه رسانه ملی بتواند خود را در نسبت با آن شرایط بازیابد. پس از شناخت از محیط، می¬بایست به الگویی برای تنظیم آرایش رسانه¬ای و ابعاد و جوانب آن دست یافت، تا آنکه به‌واسطه‌ی آن الگو، امکان «طراحی آرایش رسانه¬ای کارآمد رسانه ملی»، فراهم گردد. لاجرم «فضای نوین رسانه¬ای جهان» در بخشی موسع و مجزا در ادبیات تحقیق (فصل دوم)، مورد مداقه قرار گرفت.