دریاچه، ارومیه، رئیس، رهاسازی، نجاتکلمات کلیدی نوشته :

رودخانه‌ها صرف مصرف در بخش کشاورزی می‌کنیم
این موضوع غیرقابل انکاری است و آمارهای آن موجود است

مصرف‌ بی‌رویه، اصلی‌ترین عامل بروز بحران
PN31
ما می‌توانیم در داخل حوزه با بهره‌وری آب شرایطی فراهم کنیم که اساساً‌ هیچ نیازی به بیرون حوزه نداشته باشیم
اولویت با راهکار درون حوزه‌ای
PN32
ولی این امر نیازمند تعهد مسئولین وزارت جهاد کشاورزی در مورد افزایش این راندمان از حدود 40 درصد به حدود 60 درصد است

نقش کلیدی وزارت جهاد کشاورزی در حلّ بحران
PN33
ما در مورد دریاچه ارومیه هیچ گونه ابهامی در عارضه، دلایل بروز آن و راهکارهای نجات نداریم

کفایت انجام مطالعات
PN34
همه چیز کاملاً‌معلوم است و در سندی که سازمان محیط زیست با همکاری وزارت نیرو و سایر نهادهای مربوطه در این زمینه تهیه کرده است سند کاملاً درستی است

کفایت انجام مطالعات
PN35
باید ابتدا مدیریت به هم پیوسته منابع آب را اعمال کنیم، سهم دریاچه را کنار بگذاریم

ضرورت مدیریت مصرف
PN36
آنچه باقی مانده یک اهتمام و تلاش ملی است و این اهتمام یک کار بسیار دشواری است

ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN37
اینکه یک کشاورز که مدّت زیادی به شیوه آبیاری سنتی عمل کرده است را وادار به استفاده از قطره چکان بکنیم کار بسیار دشواری است
ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN38
و حتما سعی، تلاش و مشارکت کشاورزان را می‌طلبد

ضرورت اهتمام و تلاش ملّی (به ویژه کشاورزان)
PN39
هیچ سدّی در کشور بدون ارزیابی و مجوز زیست‌محیطی ساخته نشده است

اهمیت انجام مطالعات زیست‌محیطی
PN40
ما مشاورینی داریم که بر اساس ضوابط موجود پیش از احداث سد مطالعات گسترده‌ای را انجام می‌دهند که 24 مؤلفه را در آن مطالعات لحاظ می‌کنند که یکی از آن مؤلفه‌ها، رعایت ملاحظات زیست‌محیطی است
اهمیت انجام مطالعات زیست‌محیطی
PN41
ولی باید بپذیریم که در کشور ما یک دوره توسعه شتابزده داشتیم و در این دوره قصد بر آن بوده است که عقب‌ماندگی در توسعه داشتیم را جبران کنیم

توسعه شتابزده در کشور
PN42
باید بپذیریم در این دوره برخی ملاحظات زیست‌محیطی نادیده گرفته شد

توسعه غیرپایدار در کشور
PN43
سدهایی که بعدها بر روی دریاچه ساخته شد با هدف ایجاد اشتغال برای مردم منطقه بوده است
به هر حال مردم منطقه اشتغال می‌خواستند

عوامل اقتصادی، عامل تشدید توسعه غیرپایدار
PN44
ما هم فشارهایی داشتیم برای احداث سدها که هنوز هم داریم

عوامل اقتصادی، عامل تشدید توسعه غیرپایدار
PN45
وزارت نیرو بارها اعلام آمادگی کرده در صورتی که مردم منطقه حمایت کنند و اعلام آمادگی کنند آب پشت سدها رها سازی شود

امکان رهاسازی آّب پشت سدهای منطقه
PN46
اما به شرطی که مطمئن شویم آبی که رهاسازی می‌شود به دریاچه می‌رسد
الان چون دریاچه چیزی در حدود 30 کیلومتر عقب‌نشینی کرده است ابی که از سمت زرینه رود رها شود در یک پهنه گسترده تبخیر می‌شود و به دریاچه نمی‌رسد

عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها
PN47
ما در دریاچه ارومیه چیزی در حدود 15 تا 16 میلیارد متر مکعب کمبود داریم و با رهاسازی ذخایر سدها مشکل زیادی حل نمی‌شود
عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها
PN48
که اگر هم به دریاچه برسد فقط یک سانتی متر سطح فعلی آب دریاچه را افزایش می‌دهد

عدم اثربخشی راهکار رهاسازی آب سدها

در نتیجه انجام مصاحبه چهاردهم، علاوه بر تکرار برخی مفاهیم مصاحبه‌های پیشین، در مجموع 3 مفهوم جدید در نتیجه کدگذاری باز نکات کلیدی به شرح جدول زیر ظهور یافت تا تعداد مجموع مفاهیم شکل گرفته تا کنون به 119 مفهوم افزایش یابد

جدول 4-46: مفاهیم شکل گرفته از کدهای مصاحبه‌ی مورد چهاردهم (N)
ردیف
مفاهیم
نشانگر کدها
1
بحران در مسائل زیست‌محیطی
PN2, PN 5, PN10, PN27
2
دانش زیست‌محیطی شهروندان
PN9, PN28, PN36, PN37, PN 38
3
دانش زیست‌محیطی دولتمردان
PN20
4
دانش زیست‌محیطی بوروکرات‌ها
PN20
5
آسیب فناوری‌ سنتی در بهره‌بردرای
PN29, PN30
6
اهمیت نظارت قوه مجربه بر خط مشی‌ها
PN14
7
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار
PN3, PN4, PN41, PN42, PN28
8
رویکرد بلند مدّت در تجزیه و تحلیل‌ها
PN43, PN44
9
اهمیت رویکرد فرابخشی دولتمردان
PN21, PN22, PN23
10
تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PN7
11
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی
PN2, PN6, PN8, PN46, PN47, PN48
12
ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی
PN16, PN17, PN19, PN21, PN22, PN23
13
تأثیر توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی
PN18
14
اهمیت چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی
PN1, PN 2, PN3, PN4, PN5, PN10
15
اهمیت ارزیابی‌ها و پیوست های زیست‌محیطی
PN14
16
اهمیت مشارکت و نظارت مردمی سبز
PN9
17
اهمیت سیاست‌پژوهی (کاربردی) زیست‌محیطی
PN13, PN24, PN25, PN33, PN34, PN39, PN40
18
کمیسیون کشاورزی،‌ محور تدوین در قوه مقننه
PN36, PN37, PN38
19
اولویت در حل مسائل مربوط به آب
PN11, PN26, PN27, PN28, PN30, PN35, PN45, PN46, PN47, PN48, PN4, PN10, PN9
20
اولویت نیازهای معیشتی بر نیازهای زیست‌محیطی
PN43, PN44
21
اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (انسان‌ساز)
PN12, PN15, PN31
22
نقش محوری در مسائل مربوط به مدیریت مصرف اب
PN32, PN36, PN37, PN38, PN26, PN29, PN35, PN27

مفاهیم خاکستری رنگ در جدول فوق، «مفاهیم جدید» ظهور یافته در مصاحبه دهم می‌باشند
بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل این مصاحبه در نهایت3 مقوله دیگر تکمیل شدند، به این معنا که گستره تعداد مفاهیم ذیل هر کدام از آنها افزایش یافت
در نتیجه این مصاحبه مقوله جدیدی ظهور نیافت

جدول4-47: تکمیل مقولات از مفاهیم مصاحبه N
عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تصویب خط مشی‌های زیست‌محیطی
ضرورت مشروعیت‌بخشی تقنینی تعهدات بین‌المللی

تأخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بررسی سند ملّی

به روزرسانی قوانین موجود زیست‌محیطی

اثربخشی بیشتر تصویب اجماعی به اکثریت

اولویت راهکارهای طبیعی بر تصنّعی (انسان‌ساز)

عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
تعریف مسائل زیست‌محیطی
ضرورت ریشه‌یابی مسائل زیست‌محیطی

تبعات غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی

ابعاد فرامحلّی مسائل زیست‌محیطی

کمیسیون زیربنایی، محور تدوین در قوه مجریه

اولویت در حل مسائل مربوط به آب

اهمیت آمار و اطلاعات موثق زیست محیطی

اهمیت چرخه عمر مسائل زیست‌محیطی

عنوان مقوله تکمیل شده
عنوان مفهوم زیرمجموعه
سازمان‌های اجرایی بهره‌بردار زیست‌محیطی
خودخواهی نهادی سازمان‌های بهره‌بردار

دولت (قوه مجریّه)، بزرگترین مخرّب محیط زیست

نقش محوری وزارت کشاورزی در مسائل مربوط به مدیریت مصرف آب

4-1-15- مطالعه مورد پانزدهم (O)
مصاحبه شونده: (نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی)
جدول 4-48: نکات کلیدی و کدگذاری باز، مطالعه مورد O
ردیف
نکات کلیدی
کدگذاری باز
PO1
در مجلس هشتم و نهم ما چندین طرح نجات دریاچه‌ها و تالاب‌ها ارائه دادیم و شخص دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس چندین جلسه با مسئولین وزارتخانه برگزار کردند
فعال بودن مجلس در توجه به احیاء تالاب‌ها
PO2
در حالی که دولت هیچ‌گونه لایحه‌ای ارائه نداد
واقعاً این سؤال مطرح می‌شود که چرا دولت ورود جدّی به حل این مسئله نداشته است

منفعل بودن دولت در توجه به احیاء تالاب‌ها
PO3
بحث فقط نجات دریاچه ارومیه نیست بلکه کل تالاب‌هاست به عنوان مثال احیای زرینه رود استان اصفهان و

اهمیت احیاء کلّ تالاب‌ها
PO4
گلایه داریم از این که چرا رئیس جمهور، وزیر نیرو را به عنوان رئیس کارگروه نجات دریاچه ارومیه قرار داده‌اند
اهمیت اختیارات رئیس کارگروه‌ها
PO5
در حالی که ایشان (وزیر نیرو) در معرض مسئولیت و پاسخگویی برای وضعیت فعلی هستند

اهمیت ذینفع نبودن رئیس کارگروه‌ها
PO6
قبل از این معاون اول رئیس جمهور مسئول کارگروه بود
این تقلیل یک سطح (از معاون اول رئیس جمهور به وزیر نیرو) در سمت ریاست کارگروه خود مشکلات دیگری را ایجاد می‌کند

اهمیت اختیارات رئیس کارگروه‌ها
PO7
حیات مردم آذربایجان غربی به کشاورزی و دامداری وابسته است

حیاتی بودن موضوع کشاورزی برای مردم
PO8
و کمبود آب برای آنان یعنی تحمیل 3 میلیون نفر کوچ اجباری کشاورزان و دامداران منطقه به سایر نقاط
ابعاد گسترده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PO9
به علاوه تعطیلی کارخانه‌ها و سردخانه‌های میوه و کنستانتره
ابعاد گسترده و غیرقابل پیش‌بینی مسائل زیست‌محیطی
PO10
علت بروز مسئله خشکسالی نیست بلکه سوء مدیریت مسئولین مربوطه است
اولویت بیشتر عوامل انسانی بر اقلیمی
PO11
جلسات کارگروه‌های مربوطه مدت زیادی است تعطیل است، مطالعات آن نیز زمان زیادی است که به اتمام رسیده
کفایت انجام مطالعات
PO12
ولی شاهد هیچ‌گونه اقدام اجرایی نیستیم

عدم موفقیت در اجرا
PO13
ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که به نام احیای دریاچه ارومیه انتقال آب صورت بپذیرد به شکلی که بعضی گروه‌های خاص کشاورزان در این بین منتفع شود (از مناطق دیگر) و نه کشاورزان منطقه آذربایجان غربی

ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO14
1300 میلیارد تومان بودجه‌ای که برای 24 راهکار نجات دریاچه ارومیه در نظر گرفته شده بود،
هزینه‌های گزاف جبران مسائل زیست‌محیطی
PO15
بخش عمده‌ای از آن به اسم نجات دریاچه ارومیه صرف توسعه کشاورزی در سایر مناطق شد،
ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO16
به عنوان نمونه توسعه کشاورزی و آبیاری در منطقه‌ گل‌فرج (حدود 40 هزار هکتار) که شیب آن به سمت رودخانه ارس است از جمله حوزه‌های غیر مرتبطی بود که از این بودجه استفاده کرد

ضرورت اولویت منافع عمومی بر منافع خاص
PO17
به هیچ وجه ما از توسعه موضوع سدسازی در مجلس قصد تخریب دریاچه را نداشتیم
غیر قابل پیش‌بینی بودن تبعات زیست‌محیطی
PO18
بلکه موضوع آب‌بندها جهت جلوگیری از سیلاب‌ها و خسارت‌ها در منطقه بوده و نیز تقویت ذخایر زیرزمینی بوده است و اگر حمایتی نیز از موضوع سدسازی در منطقه صورت گرفته از این باب بوده است

غیر قابل پیش‌بینی بودن تبعات زیست‌محیطی
PO19
به بهانه احیای دریاچه ارومیه برخی پروژه‌های سدسازی را در استان آذربایجان غربی تعطیل کردند اما در استان مجاور (شرقی) هیچ‌کدام از پروژه‌ها متوقف نشد بلکه ادامه پیدا کرد

تبعیض در منافع منطقه‌ای
PO20
جاده شهید کلانتری حیات و امنیت منطقه را احیاء کر