دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد روان رنجورخویی

هیجانی، معیارهای سرسختانه/عیب جویی افراطی، تنبیه) (یانگ، کلوسکو و ویشار؛ ترجمه حمیدپور و اندوز، 1391). طرحواره های ناسازگار اولیه به مانند شخصیت می تواند بهزیستی ذهنی را تبیین نماید. بنابراین، طرحواره ها به عنوان زیرساخت های شناختی، منجر به تشکیل باورهای غیرمنطقی و ناکارآمد می شوند. این باورهای ناکارآمد اضطراب، افسردگی (عاطفه منفی بهزیستی ذهنی) را به همراه دارد که پژوهشهای بسیاری از آن حمایت می کند.
پژوهش های دندلیجان (2014)، رنر و همکاران (2012)، بورنز، آنستی و ویندسور (2011) نشاد داد که طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند پیش بینی کننده اضطراب و افسردگی (عاطفه منفی بهزیستی ذهنی) باشد. نتایج پژوهش یوسف نژاد شیروانی و پیوسته گر (1388)، رابطه منفی بین رضایت از زندگی (مؤلفه شناختی بهزیستی ذهنی) با طرحواره های ناسازگار اولیه را نشان داد. نتایج پژوهش های گارسیا و ارلندسون (2011)، مالکوک (2011)، بهادری خسروشاهی، هاشمی نصرت آباد و ماشینچی عباسی(1391)، تقی لو، صالحی و شکری (1390)، سروقد، رضایی و فدایی دولت (1390)، دستجردی و همکاران (1389)، میزایی و حاتمی (1389)، خدایی و شکری (1388)، فرشی ، مانی و بخشی پور (1385)، نشان داد که مدل پنج عامل شخصیت، به خصوص برونگرایی و روان رنجورخویی می تواند بهزیستی ذهنی را تبیین نماید. تیم (2011)، بهرامی احسان و بهرام زاده (2011)، اورلینگز _ بونتکویی (2010)، منتظری، یداللهی باستانی، حسینی (1391)، به رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با مدل پنج عاملی شخصیت، خصوصاً روان رنجورخویی دست یافتند. نتایج پژوهش هالورسن و همکاران (2009)، رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، خلق و خو و صفات شخصیت را در افراد افسرده بالینی نشان داد.

فصل سوم
روش پژوهش

مقدمه
در این فصل نوع روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روش اجرای پژوهش و روش های آماری مورد استفاده در پژوهش مورد بحث قرار می گیرد.
روش پژوهش
روش پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی بود .

جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین می باشند .
حجم نمونه و روش نمونه گیری
حجم نمونه
حجم نمونه پژوهش حاضر 400 نفر (210 دختر و 190 پسر) از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قزوین هستند که به روش SEM انتخاب شدند. در نهایت پس از افت آزمودنی، تعداد حجم نمونه 370 نفر(199دختر و 171پسر)، محاسبه گردید.
با توجه به این که حجم نمونه، یکی از ارکان اصلی هر پژوهش محسوب می شود و تأثیر تعیین کننده ای بر نتایج پژوهش دارد، لازم است تا حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به روش تحلیل داده ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. تمام صاحب نظران حوزه مدل یابی معادلات ساختاری(SEM) با این ایده موافقند که یک نمونه با حجم بزرگتر از نمونه هایی با حجم کوچک می تواند پژوهشگر را در برآورد و تفسیر یافته های (SEM) کمک کند، به این خاطر که نمونه هایی با حجم بزرگتر در مقایسه با نمونه هایی با حجم کوچکتر خطای نمونه برداری کمتری ایجاد می کند (شوماخر و لوماکس، 2004؛ نقل از تقی لو، 1388). با این همه هیچ روش مطلقی برای تعیین حجم نمونه وجود ندارد. استیون (1993؛ به نقل از مایر، گامست و گوارینو، 2006)، نسبت 15 آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهده شده و میشل (1993؛ نقل ازتقی لو، 1388) و مایر، گامست و گوارینو (2006؛ نقل ازتقی لو، 1388)، نسبت 10 تا 20 آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهده شده توصیه می کنند. بنابراین، در پژوهش حاضر، بر اساس 12 متغیر مشاهده شده و با حداکثر نسبت 20 آزمودنی به ازای هر متغیر مشاهده شده، حجم نمونه 240 نفر خواهد بود لذا برای به دست آوردن نتایج مطلوب، حجم نمونه 400 نفر انتخاب شد تا پس از افت آزمودنی ها، حجم نمونه مطلوبی برای تحلیل داده ها در دست باشد.
روش نمونه گیری
حجم نمونه پژوهش حاضر، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. در روش نمونه گیری چند مرحله ای، افراد جامعه به طور تصادفی با توجه به سلسله مراتبی (از واحدهای بزرگتر به کوچکتر) از انواع واحدهای جامعه انتخاب می شوند (هومن، 1391). در این پژوهش، دانشجویان در دو مرحله، با بهره گرفتن از واحدهای نمونه گیری مختلف انتخاب شدند. بدین ترتیب که در مرحله یک، از بین دانشکده های مختلف، دانشکده های برق، حسابداری، معماری، شهرسازی، عمران و حقوق به تصادف انتخاب شدند. در مرحله دوم، از بین ورودی های مختلف، دانشجویان ورودی سال 92 به تصادف انتخاب شدند.
روش گردآوری اطلاعات
پس از آماده سازی پرسشنامه های پژوهش و مشخص شدن گروه نمونه (با توجه به مطالب بخش حجم نمونه و روش نمونه گیری)، برای گردآوری داده ها، دانشجویان دختر و پسر جهت شرکت در این پژوهش تعیین شدند. پس از هماهنگی با مسئولین دانشگاه، هریک از پرسشنامه ها (مقیاس اندازه گیری) در فواصل زمانی لازم توزیع شدند. یکی از محاسن اجرا در فاصله زمانی مختلف جلوگیری از خستگی و بی حوصلگی شرکت کنندگان در پژوهش است. سه مقیاس اندازه گیری (پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت، پرسشنامه بهزیستی ذهنی) در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. پس از توزیع پرسشنامه ها و قبل از تکمیل گویه ها، محقق از شرکت کنندگان خواست تا پرسشنامه ها را بر اساس دستورالعمل(که در برگه اول بسته پرسشنامه ها قرار داده شده)، تکمیل نمایند. لذا از آنجایی که پرسشنامه های به کار گرفته در این پژوهش، ویژگیهای درونی افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد لذا به شرکت کنندگان در این مطالعه، اطمینان لازم جهت محرمانه بودن داده شد.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش، جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی، پرسشنانه طرحواره های ناساز گار اولیه، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه بهزیستی ذهنی استفاده شده است.
پرسشنامه جمعیت شناختی
این پرسشنامه محقق ساخته است که برای به دست آوردن اطلاعات جمعیت شناختی دانشجویان به کار می رود که در پژوهش حاضر، این اطلاعات مواردی از جمله: جنسیت، سن، رشته تحصیلی، وضعیت تأهل و ترتیب تولد را در نظر گرفت.
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه YSQ
این پرسشنامه توسط یانگ (1993) ساخته شد. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 75 گویه است. پرسشنامه از نوع خودگزارشی است که بر پایه ی یافته های اسمیت و همکاران (1995)، شانزده طرحواره، در چهار حوزه را اندازه می گیرد که شامل: 1- حوزه بریدگی (محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص) 2- حوزه خودگردانی مختل (اطاعت، وابستگی، شکست، آسیب پذیری، رها شدگی، گرفتار، خویشتن دار ناکافی) 3- حوزه محدودیت های مختل (خویشتنداری ناکافی، استحقاق) 4- حوزه معیارهای اغراق آمیز (ایثار، معیارهای سرسختانه) می شود.
سؤالات دارای مقیاس لیکرت 6 درجه ای از کاملاً غلط (1) تا کاملاً درست (6) می باشد. نمره بالا در یک خرده مقیاس معین، احتمال وجود یک طرحواره ی غیر انطباقی را برای آن فرد نشان می دهد. پایایی این پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ94/0 گزارش شده است (غیاثی و همکاران،1387).همچنین، پایایی پرسشنامه طرحواره یانگ با 75 گویه توسط صدوقی و همکاران (1387)؛ والر، مایر و اوهانیان(2001)؛ آهی و همکاران(1385)؛ ریجکبور، ون دن برگ و ون دن بوت (2005)؛ ولبورن و همکاران(2002)؛ گلاسر و همکاران(2002) در مقیاس کلی از 94/0 تا 96/0 و در زیر مقیاسها به طور کل بین 62/0 تا 93/0 بوده است. در پژوهش حاضر، ضریب پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد.
پرسشنامه صفات شخصیت (BFI-44)
پرسشنامه پنج عامل بزرگ، ویژگی های اصلی پنج عامل (برونگرایی، روان رنجورخویی، سازگاری، وظیفه شناسی، پذیرش) را به وسیله عبارات کوتاه اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، احساس نیاز به اندازه گیری مؤلفه های اصلی پنج عامل شخصیت از طریق عبارات کوتاه، جان، دوناهو و کنتل(1991؛ به نقل از کورتکو و هانا، 2004) را بر آن داشت تا پرسشنامه BFI را بسازند. این پرسشنامه امکان اندازه گیری مؤثر و منعطف ابعاد پنج گانه شخصیت را، وقتی که اندازه گیری متمایز وجوه فردی مدّ نظر نیست، فراهم می کند (جان و سریواستاوا، 1999). پرسشنامه پنج عامل (جان و همکاران، 1991؛ جان و سریواستاوا، 1999؛ به نقل از کورتکو و هانا، 2004)، شامل 44 سؤال کوتاه است که در ایران توسط شکری(1383)، مورد استفاده قرار گرفته که بر اساس مقیاس پنج درجه ای از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (5) درجه بندی می شود. سؤالات با اجماع نظر متخصصان و به کمک تحلیل های تجربی سؤال، برای دست یابی به صفات اصلی که به پنج عامل بزرگ شخصیت اشاره می کنند انتخاب شدند (رامستد و جان، 2007؛ نقل از تقی لو، زارع بهرام آبادی و آرین، 1389). گراوند، شکری، افضلی و طولابی (نقل از شکری و همکاران،1387) در پژوهشی در 419 دانشجو (166 پسر،253 دختر) با هدف بررسی ساختار عاملی BFI به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی، الگوی پنج عامل را نشان دادند. در این پژوهش، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز، ضمن تأیید ساختار عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که الگوی پنج عامل با داده ها برازندگی قابل قبولی دارد. شکری و همکاران(1387)، ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، پذیرش، برونگرایی و سازگاری را به ترتیب 85/0 ، 84/0 ، 76/0 ، 60/0 گزارش کردند. در پژوهش تقی لو، زارع بهرام آبادی و آرین (1389)، آلفای کرونباخ برای عامل های روان رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب 80/0 ، 70/0 ، 77/0 ، 56/0 ، 82/0 به دست آمد. در پژوهش شکری و همکاران (1387)، آلفای کرونباخ برای عوامل روان رنجورخویی و برون گرایی به ترتیب 84/0 و 72/0 به دست آمد. پژوهش عبداله پور و همکاران (1391)، آلفای کرونباخ را برای عامل های روان رنجورخویی و برونگرایی به ترتیب 87/0 و 85/0 نشان داد. در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ برای عامل های روان رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب 73/0، 69/0، 75/0، 71/0 و 77/0 به دست آمد.
پرسشنامه بهزیستی ذهنی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این پرسشنامه به وسیله کییز و همکاران (2002) تهیه شده و به وسیله شکری و همکاران (1387) در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در این پرسشنامه بهزیستی ذهنی به نمرات به دست آمده از مقیاس عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت کلّی از زندگی اشاره می کند (کییز و همکاران، 2002). مؤلفه رضایت کلّی از زندگی، به وسیله یک مقیاس تک سؤالی و مؤلفه های عاطفه مثبت و منفی به ترتیب به کمک 6 عبارت مثبت و منفی ارزیابی می شود. در این پرسشنامه، شرکت کنندگان باید میزان رضایت مندی خود از زندگی را در مجموع بر روی یک مقیاس 10 درجه ای از صفر (بدترین شرایط ممکن) تا 10 (بهترین شرایط ممکن) مشخص نمایند. در مقیاس عاطفه مثبت شرکت کنندگان باید با بهره گرفتن از 6 نشانگر از قبیل ” بشاش “، ” دارای روحیه خوب ” و … وضعیت خود را بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از هیچ وقت (1) تا تمام وقت (5) مشخص نمایند. در مقیاس عاطفه منفی شرکت کنندگان وضعیت خود را در 30 روز گذشته بر روی 6 نشانگر ” آنقدر غمگین ام که هیچ چیز نمی تواند مرا سرحال بیاورد “، ” عصبی “، ” ناآرام یا بی قرار ” و … بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از هیچ وقت (1) تا تمام وقت (5) مشخص می نمایند. گویه های مقیاس عاطفه منفی به صورت معکوس نمره گذاری می شود. بنابراین، نمرات مثبت بالاتر در این مقیاس نشان دهنده تجربه عاطفی منفی کمتر می باشد و در گویه های مقیاس عاطفه مثبت، نمرات بالاتر نشان دهنده تجربه عاطفه مثبت بیشتر است. به منظور ایجاد هر مقیاس نمرات با یکدیگر جمع می شوند. شکری و همکاران (1386)، اعتبار عاطفه مثبت و عدم وجود عاطفه منفی این مقیاس را با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 83/0 گزارش نمودند. در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت 83/0 و عدم وجود عاطفه منفی 80/0 به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. روش تحلیل اصلی این پژوهش، مدل یابی معادلات ساختاری SEM است. مدل یابی معادلات ساختاری، به عنوان یک مدل خطّی کلّی بسط یافته، می تواند به مثابه یک جایگزین قوی برای رگرسیون چندگانه، مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با رگرسیون چندگانه، SEM از قابلیت های زیر برخوردار است: با داشتن چندین نشانگر برای هر متغیر مکنون، قادر است خطای اندازه گیری را کاهش دهد، اجازه می دهد چندین متغیر وابسته و میانجی گر در یک مدل برآورد شود، اجازه می دهد روابط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای اندازه گیری شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر بر دیگری(بحث میانجیگری) اندازه گیری شود و در نهایت قادر است علاوه بر محاسبه ضرایب، شاخص های برازندگی مدل کلّی را نیز برآورد کند (وستون و گور، 2006؛ نقل از تقی لو، 1388).
در پژوهش حاضر، ابتدا متغیرهای مورد مطالعه با بهره گرفتن از آمارتوصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، ماتریس همبستگی) بصورت مقدماتی تحلیل شد. در ادامه به آماده سازی و سرند کردن داده های گردآوری شده پرداخته شد به ویژه این که مفروضه های اصلی مدل یابی معادلات ساختاری، شامل مقادیر گمشده، نرمال بودن، خطّی بودن، همخطّی بودن و یکسانی پراکندگی مورد بررسی قرار گرفت (کلاین، 2005؛ به نقل از تقی لو، 1388). در نهایت برای بررسی سؤالات پژوهش تحلیل چند متغیری با بهره گرفتن از مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS استفاده شد. در این پژوهش، از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو، و از شاخص مجذور خی، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی، شاخص برازش مقایسه ای، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب برای برازش الگو استفاده شد. اگر مجذور خی از لحاظ آماری معنادار نباشد بر برازش مناسب الگو دلالت می کند، اما این شاخص در نمونه های بزرگتر معمولاً معنی دار است و از این رو شاخص مناسبی برای برازش الگو تلقی نمی گردد (کوینتانا و ماکسول، 1999؛ نقل از گودرزی، 1391). مقدار بزرگتر از 90/0 برای شاخص های برازش مقایسه ای، نیکویی برازش و نیکویی برازش انطباقی (بیرن، 1994؛ نقل ازگودرزی، 1391) و مقدار کوچکتر از 08/0 برای شاخص خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (هو و بنتلر، 1999؛ نقل ازگودرزی، 1391) بر برازش مناسب و مطلوب دلالت دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *