دانلود پایان نامه

۱۰ درصد موارد گونه های سیتروباکتر و ۴ درصد موارد باسیلوس سرئوس بودند و بدین لحاظ نتیجه گرفته شد که بستنی های سنتی برای مصرف ایمنی نمی باشند. (WHO, 1997 )

– شاکریان و همکاران در تحقیقی در سال???? ، تعداد ??? نمونه بستنی سنتی از سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری کردند واز نظر آلودگی میکروبی مورد آزمایش قرار دادند . تعداد ??? نمونه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(۴-۲۷)، لزج، (۲-۱)، درمی
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

۱۰ درصد موارد گونه های سیتروباکتر و ۴ درصد موارد باسیلوس سرئوس بودند و بدین لحاظ نتیجه گرفته شد که بستنی های سنتی برای مصرف ایمنی نمی باشند. (WHO, 1997 )

– شاکریان و همکاران در تحقیقی در سال???? ، تعداد ??? نمونه بستنی سنتی از سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری کردند واز نظر آلودگی میکروبی مورد آزمایش قرار دادند . تعداد ??? نمونه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره(۴-۴۵)، (۴-۱۲):، در(t=0)،، روابط(۴-۴۳)
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید