دانلود پایان نامه

دارای آلودگی بیش از حد مجاز ( گرم/ ??? × ? ) از نظر شمارش کلی باکتریهای مزوفیل هوازی بود. تعداد ??? نمونه آلودگی بیش از حد مجاز (گرم/ ??? ) به استافیلوکوکوس ارئوس نشان دادند .از نظر شمارش انتروباکتریاسه تعداد ?? نمونه دارای آلودگی بیش از حد مجاز ( گرم / ??? ) بودند و در ? نمونه آلودگی به اشریشیا کلی مشاهده گردید. تعداد ??

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع چرخه عمر، تحلیل اقتصادی، ارزش واقعی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید