دانلود پایان نامه

مقادیر اولیه (۵S) و (۶S) در آن معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید:
(۴-۷۰)

که در آن S متغیر لاپلاس گیری می باشد؛ با معرفی داریم:
(۴-۷۱)

از این مرحله به بعد همانند بخش (۴-۲ ) عمل می گردد. با اعمال جداسازی متغیرها و جایگذاری آن در معادله ( ۴-۷۱ ) و ساده سازی و حل آن رابطه زیر بدست می

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد استافیلوکوکی، آگار، پرگنههای، مینماید.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید