دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

تکه ای از متن پایان نامه :

و هم علت فاعلی باشد، باز هم نسبت به عالمی علیت دارد که این عالم وجودش را از او نمی‌گیرد. یعنی وجود اشیاء معلول وجود او نیست. محرک اول ارسطو منشأ انتقال حرکات بود، اما حتی خالق خود حرکت نبود. (همان، ص120)

از نظر ارسطو حرکت، امری ازلی می باشد و زیرا «سکون» فقدان یا عدم حرکت می باشد، پس نمی‌توانسته قبل از آن وجود داشته باشد. زیرا برای این که سکون به وجود آید، می‌بایستی قبلاً حرکتی وجود داشته باشد. به علاوه محرک نمی‌تواند اثر بخشد مگر وقتی که مواجه باشد با آن چه که حرکت می‌کند. پس، برای این که حرکتی به وجود آید بایستی قبلاً حرکتی باشد تا محرک را به متحرک نزدیک کند و زیرا تقدم و تأخر بدون زمان وجود ندارد چیزی مقدم بر زمان نیست، زمان نباشد حرکت نیست و تا هر چهار نوع علت را تشخیص دهند. لذا اوست که اول بار تقسیم چهارگانه علت را ارائه می‌دهد.(برن، 1373، ص88)

 

صدور کثیر از واحد از نظر ارسطو

همان‌طورکه گفته گردید زیرا ارسطو قائل به قدم و ازلیت جهان طبیعت، حرکت و زمان می باشد، مسئله‌ای به نام خلقت مسبوق به عدم در فلسفه ی او مطرح نیست. به تبع آن مسئله‌ی «صدور کثیر از واحد» هم اصلاً در فلسفه ی او طرح نمی‌گردد، زیرا از نظر او بین خدا و عالم یا واحد و کثیر، هیچ گونه ارتباط‌ای وجود ندارد. از نظر او خدا به عنوان علت غایی و متعلق شوق میل، محرک جهان می باشد. ظاهراً تصور او بر این بوده می باشد که خدا آسمان اول را مستقیماً حرکت می‌دهد و این حرکت، علت گردش روزانه ستارگان بر گرد زمین می باشد. او با الهام و القاء عشق و شوق حرکت می‌دهد. پس بایستی یک عقل فلک اول موجود باشد و دیگر عقول در دیگر افلاک باشند. عقل هر فلک روحانی می باشد و فلک میل دارد که هر چه بیشتر حیات عقل خود را تقلید کند. زیرا قادر نیست که روحانیت آن را تقلید کند، با اجرای حرکت مستدیر ‌بهترین کار را می‌کند. ارسطو در مورد تعداد محرک های نامتحرک ظاهراً عقیده‌ی مشخصی نداشته می باشد. در فصول هفت و نه مابعدالطبیعه، ارسطو از یک محرک نامتحرک سخن می‌گوید، اما در فصل هشت، پنجاه و پنج محرک متعالی ظاهر می‌شوند.

 مطالعه تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه