دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1-1-1. سنتز2-(3و4-دی متوکسی فنیل)­کینوکسالین

واکنش طبق روش کلی تحت شرایط مایکروویو صورت گرفت و پیرازین مربوطه به صورت بلورهای قهوه ای رنگ با نقطه ذوب oC100 و راندمان 94% حاصل گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنتز تحت شرایط مایکروویوسنتز تحت شرایط رفلاکسدی آمین هاآریل گلی اکسال هاردیف
راندماننقطه ذوبزمان

(دقیقه)

راندماننقطه ذوبزمان

(ساعت)

 

92

 

153

 

2

 

 

 

N.R

   

1

 

89

 

 

184

 

2

 

 

 

N.R

 

   

2

 

86

 

131

 

2

 

73

 

138

 

6

   

3

 

78

1

103

 

16

 

 

 

N.R

   

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2. روش کلی سنتز2-آریل 6-نیتروکینوکسالینها

این ترکیب ها از واکنش 4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن و ترکیبات آریل گلی اکسال ها سنتز می شوند. به این شکل که      4-نیترو-1و2-دی آمینو بنزن (mmol1) و آریل گلی اکسال (mmol1) در حلال اتانول/آب)1:1) حل گردید سپس مقدار کاتالیزوری از ید (mmol5%) به مخلوط واکنش اضافه گردید. مخلوط حاصل را تحت تابش مایکروویو با توان  300وات  قرار گرفت واکنش به وسیله TLC کنترل گردید. بعد از کامل شدن واکنش دی کلرومتان (ml10) به مخلوط واکنش اضافه گردید، سپس به طور متوالی با محلول سدیم تیو سولفات 5% (ml2) و نمک NaCl  شستشو داده گردید. فاز آلی توسط سدیم سولفات خشک آبگیری گردید و پس از تبخیر حلال محصول به صورت رسوب حاصل گردید.

 

 

 واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو