حمل‌ونقل، چندوجهی، اپراتور، می‌باشد، شیوه‌های

شده و پیشینه این سیستم، واژه حمل‌ونقل چندوجهی بر اساس تعاریف پژوهشگران و آنکتاد را می‌توان به‌صورت استفاده از حداقل دو شیوه حمل‌ونقل با مسئولیت همه جانبه یک اپراتور در طول زنجیره حمل کالا از مبدأ تا مقصد و تحت یک بارنامه تعریف نمود. که بر اساس این سیستم تمامی مجریان حمل‌ونقل بین‌المللی موظف هستند تحت یک اپراتور عمل نمایند و این بیانگر ارتباط هر چه مؤثر شیوه‌های حمل و هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد که نتیجه‌ای چون به وجود آمدن رضایت صاحبان کالا و عدم سردرگمی آن‌ها در حمل کالا را در پی خواهد داشت.
همان‌طور که آگاه هستیم امروزه با گستردگی پیچیده حمل‌ونقل ما بین کشورهای جهان در جهت تبادل کالا مواجه هستیم که ظهور این سیستم می‌تواند پل ارتباطی مناسب جهت تسهیل حمل‌ونقل بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه باشد.
این مطالعه به‌خوبی ضرورت سیستم حمل‌ونقل چندوجهی را برای کشور جمهوری اسلامی بیان می‌کند تا مسئولین بلند پایه با ایجاد سیاست گذاری‌ها و سرمایه گذاری در تمامی بخش حمل‌ونقل کشور مخصوصاً در خطوط ریلی، هر چه سریع‌تر پذیرای این سیستم باشند. با توجه به کنوانسیون حمل‌ونقل چندوجهی در رابطه با حمل کالا با ورود یک اپراتور حمل‌ونقل چندوجهی بخش عظیمی از مشکلات هماهنگی و حمل کالا حل خواهد شد.
پژوهش حاضر با شناسایی متغیرهای مناسب به بررسی تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر روی عملکرد کسب و کار بندر می‌پردازد. همان‌طور که در توسعه مدل در فصول قبل نشان داده شده بود ورود این سیستم نیازمند زیر ساخت‌هایی می‌باشد. بندر شهید رجایی به‌عنوان اصلی‌ترین پل ارتباطی حمل‌ونقل با دیگر کشورها در جهت واردات و صادرات می‌باشد. سیستم حمل‌ونقل چندوجهی نیازمند سخت افزارهای لازم و نرم افزارهای مورد نیاز جهت اثر بخشی هر چه بیشتر خود بر عملکرد بندر می‌باشد و ورود هر سیستم خدماتی زمانی مورد اثر بخشی قرار می‌گیرد که در سطح بسیار بالایی از کیفیت ارتباطات باشد. در نتیجه با شناسایی متغیرها به تحلیل روابط بین آن‌ها از طریق معادلات ساختاری پرداخته شد.
مطالعات این پژوهش می‌تواند راهنمایی برای مدیران جهت شناسایی و درک مفهوم حمل‌ونقل چندوجهی باشد و با استفاده از این مطالعه می‌توانند تأثیر بسیار چشمگیر این نوع سیستم حمل‌ونقل را بر دیگر شیوه‌های حمل‌ونقل و در نهایت افزایش عملکرد بندری شاهد باشند. همچنین با شناخت متغیر کیفیت ارتباط به‌عنوان یک نیاز مهم در اجرای یک سیستم خدماتی می‌توان از نتایج به دست آمده این پژوهش استنباط کرد که کیفیت ارتباط امری ضروری و جدا ناپذیر در تأثیر سیستم حمل‌ونقل چندوجهی بر عملکرد بندری می‌باشد.
نوآوری در پژوهش
ا

  • 2