حقوق، بشر، اعلامیه، (ماده، زنان

مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رسیدگی می‌نماید.
 چ) حقوق ماهوی
حقوق ماهوی (substantive Rights) مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به وسیله پروتکلی که به آن الحاق شده‌اند، تکمیل و توسعه یافته است. پروتکلهای شماره 1، 4، 6، 7 و 13 در زمره پروتکلهایی‌اند که درجهت تکمیل حقوق ماهوی به اینکنوانسیون ملحق شده‌اند.
مهمترین حقوق ماهوی که در کنوانسیون مذکوربه رسمیت شناخته شده‌اند، بدین شرح است: حق حیات (ماده 2)،حق آزادی از شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و بندگی و کار اجباری (ماده 4)،حق آزادی و امنیت شخصی (ماده 5)،حق محاکمه عادلانه (منصفانه) (ماده 6)، حق حمایت در برابر عطف بما سبق شدن قوانین کیفری (ماده 7)، حق خلوت یا حریم خصوصی (ماده 8)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده 9)، حق آزادی بیان (ماده 10)، حق آزادی اجتماعات و مجامع (ماده 11)، حق ازدواج و تشکیل خانواده (ماده 12) و حق درمان (ماده 13).
این کنوانسیون استانداردهای حداقلی حقوق بشر را که توسط دولتهای اروپایی بیش از 50 سال پیش با آن موافقت نموده بودند، بیان می‌کند. مفهوم حقوق بشر و استانداردهای آن در طول این سالهای متمادی بسیار متحول شده و بطور شگفت انگیزی توسعه پیدا کرده است و به گونه‌ای شده که حتی در برخی از جهات کنوانسیون مذکور نمی‌تواند پاسخگوی مسایل حقوق بشر مربوط به زمان حاضر باشد. علیرغم تصویب پروتکلهایی که جهت جبران این بعد و توسعه مفهومی به آن ملحق شده‌اند وهمچنین علیرغم تلاشهایی که توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر صورت گرفته تا با تفسیر این اسناد به عنوان «اسناد پویا و زنده» در جهت توسعه مفهومی این هنجارها گام بردارد باز هم بسیاری نسبت به مقررات مندرج در این کنوانسیون انتقاد نموده وآنرا دارای محدودیتهای بسیار گسترده می‌دانند.
اما با تمامی نقدهای مطرح شده، کنوانیسون اروپایی حقوق بشر تأثیر فوق العاده‌ای بر توسعه قانون گذاری و شیوه حمایتی در زمینه حقوق بشر در اروپا داشته است. این کنوانیسون در حال حاضر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم موفق ترین نظامهای منطقه‌ای در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید که از جهت ساز و کارهای اجرایی و تعداد اعضایی که دارد، اهمیت بسیاری دارد. از این کنوانسیون به عنوان حقوق بنیادین  (پایه‌ای) اروپا نیز تعریف شده است.75
9.3.5.8.1 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر
  الف) نحوه تشکیل کمیسیون آفریقایی
 کمیسیون آفریقایی حقوق بشر وملت‌ ها ازجمله نهادهای منطقه‌ای مبتنی برمعاهده است، که به موجب ماده 30 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981) – در داخل سازمان وحدت آفریقا- به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از مقررات مندرج در منشور ایجاد شده است. بدین ترتیب از ماده 30 به بعد منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها مقرراتی را درباره ترکیب کمیسیون، وظایف و اختیارات و سایر امور بیان می‌نماید. این کمیسیون در تاریخ دوم نوامبر 1987 گشایش یافته است.
ب‌) ترکیب کمیسیون آفریقایی
کمیسیون آفریقایی مرکب از یازده عضو است؛ که از بین شخصیت‌های آفریقایی که دارای حسن شهرت‌اند و معروف به داشتن سجایای اخلاقی والا، کرامت، حیثیت، بی‌طرفی و صلاحیت در امور مربوط به حقوق بشر و به ویژه تجربه حقوقی هستند، انتخاب می‌شوند. دارا بودن سوابق و تجربیات قضایی در انتخابات اعضای کمیسیون بسیار با اهمیت است.
اعضای کمیسیون با صلاحیت شخصی (نه به عنوان نماینده دولت‌ها) فعالیت می‌نمایند. هیچ کشوری نمی‌تواند بیش از یک عضو در کمیسیون داشته باشد. رویه عملی در انتخاب اعضا به این گونه است که اعضاء غالباً از مناطق اصلی قاره آفریقا (نظیر مناطق شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی قاره) انتخاب می‌شوند. دبیر کل  اتحادیه آفریقا از کشورهامی‌خواهد؛ نامزدهای خود را حداکثر تا چهار ماه قبل از انتخابات معرفی نمایند. اسامی نامزدها، ‌در دفتر اجلاس سران دولتها ثبت می‌شود و اجلاس مذکور، اعضای کمیسیون را با رأی مخفی انتخاب می‌نمایند.
مطابق ماده 34 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، هر دولت عضو تنها می‌تواند دو نامزد معرفی کند و نامزدهای معرفی شده هم باید تبعه یکی از کشورهای عضو منشور باشند. اعضای کمیسیون آفریقایی حقوق بشر برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. همچنین براساس ماده 36 منشور دوره چهارنفر از اعضاء در نخستین انتخاب بعد از 2 سال ودوره سه نفر دیگر از آنان بعد از 4 سال پایان می‌پذیرد و رئیس مجمع سران دولت‌های عضو سازمان وحدت آفریقا (از سال 2001 اتحادیه آفریقا)، بلافاصله پس از اولین انتخابات، اسامی کسانی را که پس از 2 سال و 4 سال دوره آنها پایان می‌پذیرد، با قرعه تعیین می‌کند. 76
10.3.5.8.1 منشور حقوق بشر آمریکایی
1.10.3.5.8.1 الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی
هم زمان با تصویب «منشور سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) در نهمین کنفرانس بین المللی کشورهای آمریکایی که در بوگوتای کلمبیا در سال 1948 برگزار شد، کشورهای منطقه آمریکا، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسانرا که به اختصار از آن تحت اعلامیه آمریکایی یاد می‌شود را نیز به تصویب رساندند. انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب این اعلامیه تا حدود زیادی مشابه انگیزه‌ها و اهداف تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه حدوداً شش ماه زودتر از اعلامیه جهانی به تصویب رسیده و با وجود آنکه از جهات متعددی مشابه اعلامیه جهانی حقوق بشر است ولی از برخی جهات نیز با یکدیگر متفاوت و متمایزند. اعلامیه آمریکایی و اعلامیه جهانی حقوق بشر هر دو پاسخی به وقایع جنگ جهانی دوم بودند.
هر دو سند مشتمل بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی از هر دو سنخ حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. همچنین مشابه اعلامیه جهانی، اعلامیه آمریکایی نیز الزام آور نبود.77

11.3.5.8.1 سند پکن
از جمله اسناد مهم در قلمرو حمایتی حقوق زنان نتایج بدست آمده از چهارمین کنفرانس جهانی حقوق زنان 1995 پکن مندرج در برنامه عمل بکن می باشد که این سه سند تعهد استراتژیک جهانی در حمایت از حقوق زنان در مناطق بحرانی را ایجاد کرده است. ترویج و حفاظت از حقوق بشر زنان از طریق اجرای کامل تمام اسناد حقوق بشر به ویژه کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، تضمین برابری و عدم تبعیض زنان بر مبنای قانون و در عمل (رویه )و دستیابی به سواد حقوقی .78
12.3.5.8.1 اعلامیه توسعه هزاره
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر 2000 قطعنامه را با عنوان اعلامیه توسعه ی هزار ه با رأی مثبت 189 کشور توصیب کرد اهداف هزاره عبارتند از:
 براساس اعلامیه هزاره، هشت هدف توسعه هزاره کشورها را موظف می سازد برای مبارزه با فقر، بی سوادی، گرسنگی، عدم وجود امکانات آموزشی و پرورشی، نابرابری جنسیتی، مرگ و میر کودکان و مادران، بیماری و نابودی محیط زیست دست به دست هم بدهند و بیشتر کار کنند.هدف هشتم، که در نشست مونتری و ژوهانسبورگ مجدداً مورد تأکید قرار گرفت، از کشورهای ثروتمند می خواهد بدهی های کشورهای فقیر را ببخشند، کمک به آنها را افزایش دهند و امکان دسترسی عادلانه آنها به بازار ها و فناوری خود را فراهم کنند.
هدف های توسعه هزاره آزمونی برای اراده سیاسی به منظور ایجاد مشارکت های وسیع تر و عمیق تر است. کشورهای در حال توسعه مسئولیت دارند برای آزادسازی انرژی های خلاق مردم خود اصلاحات سیاسی به عمل آورند و حکومت را تقویت کنند. اما نمی توانند به تنهایی و بدون تعهدات جدید برای کمک، مقررات تجاری برابر و بخشیدن و کاهش بدهی های خود به این اهداف دست یابند. هدف های توسعه هزاره و اندازه گیری و سنجش نتایج در اختیار جهانیان می گذارد.
ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی
دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی
ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان
کاهش مرگ و میر کودکان
بهبود بهداشت مادران
مبارزه با ویروس و بیماری ایدز، ملاریا و سایر بیماری ها
تضمین پایداری محیط زیست
ایجاد مشارکتی جهانی برای توسعه
دبیرکل سازمان ملل هرسال درباره پیشرفت ها در زمینه تحقق هدف های جهانی که در اعلامیه هزاره برای دستیابی به صلح و امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار تعیین شده گزارش میدهد. اعلامیه هزاره از سوی تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد در اجلاس سران هزاره، که در سپتامبر ۲۰۰۰ تشکیل شد به تصویب رسید. کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به نکات زیر در رابطه با هشت هدف اعلامیه هزاره در مورد توسعه اشاره می کند:
پیشرفت های سریع در زمینه بعضی از این هدف ها نشان می دهد که هدف ها، در عین بلند پروازانه بودن، قطعاً برای تقریبا همه کشورهای جهان قابل تحقق هستند.
حمایت سیاسی و مالی روزافزون از مسائل مهم مربوط به توسعه (مانند مبارزه با ویروس و بیماری ایدز) امکانات بالقوه برای بسیج سریع منابع به منظور برخورد با چالش های جهانی را نشان می دهد.
بعضی گرایشات و اقدامات فعلی حاکی از این است که بخش هایی قابل توجه از جهان با خطر عدم تحقق بسیاری از این هدف ها مواجه هستند.
نیاز ضروری وجود دارد که رهبران سیاسی برای گشودن درهای تجارت، افزایش کمک و کاهش بدهی ها، و دادن فرصتی عادلانه به کشورهای در حال توسعه برای کاهش فقر شدید در این کشورها، تعهدات خود را تجدید کنند79.
13.3.5.8.1 نهادهای زنان سازمان ملل
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 21 ژولای 2010 نهاد زنان سازمان ملل را با تأکید بر اینکه دول عضو سازمان به صورت تاریخی در جهت حصول اهداف سازمانی تساوی جنسیتی و توانمند سازی زنان گام بر می دارند. به هر حال نهاد های معاهداتی و سازمان ملل به موضوع زنان و ابعاد مختلف آن توجه مستمر داشته اند چنان که نگرش خشونت آمیز نسبت به زنان و دختران موضع دستور جلسه مقام زن در اجلاسیه صندوق جمعیت ملل متحد در 15-4 مارس 2013 بوده است. این اجلاسیه با حضور نمایندگان سازمان ملل و دولت های عضو و رسانه های جمعی با موضوع پایان دادن به کلیه اشکال خشونت علیه زنان از جمله خشونت خانگی، خشونت در مخاصمات، مذهبی، ایدز، فقر، امنیت غذایی و نیز توجه به تاثیر کمبود توانمند سازی و به حاشیه راندن زنان در سیاست گذاری اجتماعی، اقتصادی تشکیل شد.80
14.3.5.8.1 اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 طی قطعنامه 82-44 و با هدف توجه به (خانواده: منابع و مسئولیت هایش در تغییر جهان)سال 1994را به عنوان سال بین المللی خانواده نام گذاری کرد