جمهوری، جنگ، رسانهای، رسانه‌ای، آرایش

پژوهشهایی که در حوزه داخلی به موضوع تحقیق حاضر یافت شد، موارد زیر می‌باشد:
1- آزرکمند، احسان (1388). آرایش رسانهای ناتو فرهنگی در تضعیف فرهنگ دینی و ملی با تأکید بر شبکههای فارسی‌زبان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صداوسیما، قم.
این پژوهش به‌منظور بررسی و تحلیل آرایش رسانهای ناتو فرهنگی در تضعیف فرهنگ دینی و ملی نگاشته شده و بیش از آرایش رسانهای صداوسیما، به تحلیل ناتوی فرهنگی میپردازد. ازآنجاکه مقوله ناتوی فرهنگی با آرایش رسانهای خود درصدد هدف قرار دادن ذهنها و اندیشههای جامعه ماست، پژوهش حاضر، به شناخت آن و ارائه راهکارها با توصیف و تحلیل و تبیین روند موجود، روش‌های مورد استفاده رسانههای فارسی‌زبان ناتوی فرهنگی، در تضعیف فرهنگ دینی و ملی کشورمان میپردازد.
این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تبیینی و اسنادی و توصیف روند موجود به بررسی شگردها و عملکردهای آرایش رسانه‌ای ناتوی فرهنگی در تضعیف فرهنگ ملی و دینی می‏پردازد و با تبیین مؤلفه‌های سکولاریسم، لیبرالیسم، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، فرهنگ برهنگی، فرهنگ عفاف، اسلام آمریکایی، تشیع ناب، مذاهب ملحد و…، و بررسی متغیرهای اصلی و فرعی درصدد تبیین مسئله پژوهش می‏باشد. بر اساس یافتههای این پژوهش، متغیر ترویج اسلام آمریکایی با شاخصه سکولاریسم با 80%، متغیر ترویج فرهنگ برهنگی در مقابل فرهنگ عفاف با 70% ، متغیر تقویت مذاهب ملحد در مقابل تشیع ناب با 60% و متغیر تضعیف کارآمدی دین در عرصه سیاست با 50% به ترتیب دارای بیشترین درصد فراوانی در برنامه‌های شبکه‏های فارسی‌زبان ناتوی فرهنگی بودهاند.
وجه تمایز آن با پژوهش پیشِ رو، در آنجاست که، اولاً در مواجهه رسانهای ناتوی فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران، نگاه این تحقیق معطوف به صف رسانه‌ای دشمن است و همچنین آرایش و رفتار رسانهای ناتوی فرهنگی را مورد مداقه قرار داده است. ثانیاً اینکه، روش تحقیق آن به شیوهی کمی بوده، درحالی‌که تحقیق حاضر ناظر بر روش‌های کیفی انجام‌گرفته است. ثالثاً آنکه به الگوی آرایش رسانه‌ای نمیپردازد.

2- البرزی دعوتی، هادی (1391). آینده‌پژوهی حضور صداوسیمای ایران در فضای اینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صداوسیما، تهران.
در این پژوهش، با توجه به تکامل و توسعه اینترنت، ابتدا از طریق مطالعات اسنادی، روندهای مؤثر در آینده رسانه ملی در عرصه اینترنت شناسایی شده که عبارت‌اند از: رشد فناوری، تغییرات فرهنگی و اجتماعی، اسناد بالادستی، رقبای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، رقابت حرفه‌ای در تقابل با رقابت غیرحرفهای، هزینه و فایده در تولیدات رسانهای، ویژگیهای رسانههای نوین، جایگزینی تبلیغات تلویزیونی با تبلیغات اینترنتی، آغاز به کار اینترنت ملی و تشکیل شورای عالی مجازی. همچنین آیندههای محتمل رسانه ملی در فضای اینترنت، تعریف شده که با بررسی دیدگاههای 20 صاحب‌نظر- با استفاده از روش دلفی– نتایج پژوهش به تفکیک درصدهای اولویت حضور، به دست آمد. با توجه به درصد نتایج، در آینده موازی، توجه به رسانه‌اینترنت و فضای مجازی از لحاظ تأمین نیروی انسانی، بودجه و سایر موارد موردنیاز مانند رسانه‌های سنتی «رادیو و تلویزیون»، در این پژوهش، پیشبینی شده است.
بر این اساس، وجه قرابت موضوعی آن را با پژوهش حاضر می‌بایست در نوع حضور و آرایش صداوسیما در اینترنت دانست. اما وجه افتراق آن در آنجاست که، هدف پژوهش حاضر پیشنهاد «الگوی آرایش رسانهای بوده و همچنین ناظر بر شبکههای ماهوارهای است و نه حوزهی اینترنت.

3- باصری، احمد (1391). راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران.
این پژوهش، در ابتدا جنگ رسانهای، برای تصاحب عرصه افکار عمومی را مورد مداقه قرار داده است و در مواجهه با این جنگ رسانهای که بخصوص در شبکههای ماهوارهای نمود یافته، این پژوهش به دنبال شناسایی و ارائه راهبردها و راهکارهای عملی متناسب با توانمندی‌های موجود رسانه‌ای کشور می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «دلفی»، راهبردها و راهکارهای پیشنهادی مورد ارزیابی متخصصان قرارگرفته است. جامعه آماری این مطالعه، متخصصان علوم ارتباطات، جامعه‌شناسی و روانشناسی اجتماعی و کارشناسان و متخصصان رسانه و جنگ رسانه‌ای در کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر انتخاب و مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند.
نتایج به‌دست‌آمده‌ی این تحقیق حاکی از آن است که مهم‌ترین راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران «افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی از راه پاسخ‌گویی جامع و کامل به همه نیازهای خبری، اطلاعاتی، سیاسی و اجتماعی» و اتخاذ سیاست رسانه‌ای «مصون‌سازی مخاطب در برابر اثرات مخرب شبکه‌های ماهواره‌ای» به‌جای تلاش در جهت حذف فیزیکی یا آزاد گذاری کامل این رسانه‌ها می‌باشد و مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، افزایش اعتماد مخاطب به رسانه از راه ارائه اخبار و اطلاعات شفاف، روشن، چندجانبه و دقیق به مخاطب، افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی از راه تهیه و تولید اخبار و گزارش‌های داخلی و خارجی بی‌طرفانه و غیر جانب‌دارانه و افزایش تطابق پیام رسانه ملی با نیازهای اطلاعاتی و خبری مخاطب از راه ارزیابی مداوم نیازهای مخاطبان در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی است.
همان‌گونه که نتایج تحقیق نشان داد، وجه تمایز این تحقیق با تحقیق حاضر(پیشنهاد الگوی آرایش رسانهای)، در آن است که این تحقیق راهکار مقابله با جنگ رسانهی دشمن را ارائه می‌دهد و تحقیق حاضر بر آن است تا یک الگوی آرایش رسانهای، پیشنهاد دهد.

4- باقریان، علی (1390). شیوه‌ها و راهکارهای اجرایی آمریکا در استراتژی جنگ نرم علیه ایران در سال‌های 1384 تا 1389 با تأکید بر اسناد ویکی‌لیکس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
آمریکا رویکردهای مختلفی را تاکنون برای به‌زانو درآوردن ایران و وادار کردن آن به تسلیم و نهایتاً تغییر رژیم بکار برده است. این رویکردها در دو دسته کلی سخت افزارانه و نرم افزارانه قرار داشته است. ناکامی این کشور در دستیابی به اهداف رویکردهای سخت افزارانه باعث شد تا راهبرد نرم افزارانه یا جنگ نرم را اتخاذ نماید. امروزه با کوچک‌تر و پیچیده‌تر شدن جهان به‌واسطه رشد روزافزون وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل اینترنت و ماهواره معادلات گذشته در تنظیم روابط بین کشورها تا حدود زیادی به‌هم‌خورده و جای خود را به معادلات جدیدی داده است؛ به‌گونه‌ای که به‌جای به‌کارگیری مستقیم زور، توجه قدرت‌ها به استفاده از قدرت نرم و ایجاد تغییرات از طریق مسالمت‌آمیز با به‌کارگیری شیوه‌های نوین مداخله در امور داخلی کشورها، مورد توجه قرار گیرد. لذا این تحقیق در پی آن است که شیوهها و راهکارهای اجرایی آمریکا در استراتژی جنگ نرم علیه ایران را بررسی نماید.
نگاه این تحقیق بیش از همه معطوف به شناخت شیوهها و راهکارهای آمریکا در جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی است.

5- علی‌اکبر زاده انزابی، ابراهیم (1391). راهبردهای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در دیپلماسی رسانه‌ای کشور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،
این تحقیق ضمن بررسی راهبردهای موجود رسانه ملی در رابطه با دیپلماسی رسانهای کشور به دنبال ارائه پیشنهادهای عملی در رابطه با دیپلماسی رسانهای کشور می‌باشد.

6- قنادیان، حسن (1386). استراتژی جنگ رسانه‌ای استعمار فرانو در منطقه خاورمیانه مطالعه مورد جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران.
هدف این پژوهش بررسی قدرت رسانهها و ارتباط آن‌ها با مراکز قدرت، بررسی ماهیت استعمار فرانو و چیستی جنگ رسانهای و ارتباط این دو باهم، عملکرد جنگ رسانهای استعمار فرانو در قبال مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه است. روش پژوهش نیز برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های کتابخانهای و بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است.
این تحقیق، در پایان به یک نتیجه کلی اکتفا میکند و آن اینکه رسانههای وابسته به شبکه قدرت استعمار فرانو، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران و همچنین بیداری اسلامی در کشورهای منطقه، آن‌ها را نشان رفته و میخواهند سرچشمه بیداری اسلامی را که جمهوری اسلامی ایران است؛ تضعیف ، استحاله و براندازی نماید.

7- عبدالهی نژاد ، علیرضا (1389). مطالعه الگوهای نوین جنگ رسانهای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. دو فصلنامه مطالعات قدرت نرم ، 1(۱) .
(مورد شناسی: تحلیل محتوای مطالب خبری مرتبط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 در تارنمای بی‌بی‌سی فارسی)
این مقاله با اشاره به رسانههای جمعی و تأکید بر قدرت تأثیرگذاری و اقناع آن، به حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 و هجمه وسیع و سنگین روانی و سیاسی از سوی امپریالیسم رسانهای غرب علیه ایران میپردازد.
مقاله حاضر همچنین، به بازنمایی مطالب خبری مرتبط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 1388 در تارنمای فارسی بی‌بی‌سی میپردازد که به روش تجزیه‌وتحلیل محتوا انجام‌شده است. همچنین نگارنده مقاله تلاش نموده تا با تمرکز ویژه بر الگوهای فرایندی خبر، نحوه تهیه و تنظیم مطالب خبری در رسانه بی‌بی‌سی ـ با تأکید بر وب‌گاه (تارنما) بی‌بی‌سی فارسی ـ و چگونگی بازنمایی پدیده انتخابات دهم ریاست جمهوری در این رسانه، یکی از اساسی‌ترین شیوهها و تاکتیک‌های اثرگذاری رسانه‌ای بر مخاطبان هدف یعنی «بازنمایی» و «انگاره سازی» رسانه‌ای در یک چارچوب توصیفی ـ تبیینی مورد واکاوی و ارزیابی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش، مطالب خبری مرتبط با ایران در پایگاه اینترنتی (تارنما) فارسی «بی‌بی‌سی» است که در 6 ماهه نخست سال 1388 به‌صورت به هم پیوسته و روزانه به‌دست‌آمده است و حجم نمونه این تحقیق شامل 300 مطلب متنوع خبری کاملاً مرتبط با پدیده انتخابات بوده است. بر اساس یافتههای پژوهش، تمرکز اصلی وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی بر ارزشهای خبری «شهرت» و «برخورد» یا ترکیبی از این دو است.
این رسانه به دور از اصول روزنامهنگاری حوادث مربوط به صحنه انتخابات ایران در چارچوب راهبردهای خبری ـ تبلیغی خود علیه جمهوری اسلامی پرداخته و به نسبت 66درصد اخبار خود را با جهتگیری منفی علیه ایران منتشر کرده است. بی‌بی‌سی از این رهگذر به دنبال ارائه تصویری فراواقعی و بازنمایی شده از صحنه سیاس