تهران:، 2ـ، پژوهشگاه، 1ـ، 3ـ

دانلود پایان نامه
مواردی از تفاوت‌های نحوی 2ـ بررسی چند متن چاپ شده تاجیکی 3ـ تعدادی جمله تاجیکی.
415. ــــــ . گویش کردی مهاباد. تهران: مؤ سسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1362، 231ص، نمودار، جدول.
فصل اول ـ دستگاه واجی: الف ـ جدول هم خوان‌ها، ب ـ جدول واکه‌ها، ج ـ مشخصات آوایی هم خوان‌ها، د ـ مشخصات آوایی واکه‌ها، ه‍ ـ ساختمان هجا، وـ خوشه‌های هم خوانی، ز ـ هجاهای تکیه‌بر؛ فصل دوم ـ دستور: قسمت اول ـ صرف: الف ـ گروه اسمی، ب ـ فعل، ج ـ نقش‌نماها، د ـ اصوات، ه‍ ـ ساختمان قاموسی واژه، قسمت دوم ـ نحو: الف ـ تعریف جمله و اجزاء آن، ب ـ انواع جمله از نظر نوع فعل، ج ـ انواع جمله از نظر آهنگ کلام، د ـ شناسایی اجزاء جمله و جای آنها، ه‍ ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص، وـ ضمایر شخصی به عنوان فاعل و مفعول آزاد و غیرآزاد، ز ـ جای ضمایر شخصی پیوسته فاعلی در جمله، ح ـ جای ضمایر شخصی پیوسته مفعولی در جمله، ی ـ جمله شرطی؛ فصل سوم ـ شباهت کردی با فارسی (گونه‌ محاوره‌ای تهران): الف ـ شباهت دستوری، ب ـ شباهت‌های واژگانی؛ فصل چهارم ـ جمله و متن کردی.
416. ــــــ . گویش کلاردشت (رودبارک). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1376، بیست و پنج+279ص.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: 1ـ واکه‌ها 2ـ هم خوان‌ها 3ـ ساختمان هجا 4ـ تکیه 5ـ تفاوت‌های آوایی؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): 1ـ اسم 2ـ ضمیر 3ـ صفت 4ـ عدد 5ـ قید 6ـ نقش نماها 7ـ اصوات 8ـ فعل 9ـ واژه‌های غیرفعلی از نظر ساختمان؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): 1ـ انواع گروه در جمله 2ـ جمله و اجزاء آن 3ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار 4ـ جمله با فعل اسنادی 5ـ انواع مفعول 6ـ انواع جمله از نظر تعداد 7ـ جمله شرطی 8ـ انواع جمله از نظر وجه 9ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
417. ــــــ . گویش کلیمیان اصفهان (یک گویش ایرانی). سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره 762. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373، 240ص، جدول.
فصل اول ـ بررسی آواشناختی و واج‌شناختی: واج‌ها و واج‌گونه‌های مهم آنها؛ فصل دوم ـ صرف (ساخت واژه): الف ـ ساخت تصریفی واژه: 1ـ اسم 2ـ ضمیر 3ـ صفت 4ـ قید 5ـ عدد 6ـ نقش‌نماها 7ـ اصوات 8ـ فعل، ب ـ ساخت اشتقاقی واژه: 9ـ انواع واژه از نظر ساخت اشتقاقی 10ـ وندهای اشتقاقی 11ـ انواع فعل مرکب 12ـ انواع واژه‌های مرکب غیرفعلی؛ فصل سوم ـ نحو (ساخت جمله): 1ـ تعریف جمله 2ـ اجزاء جمله و جای آنها 3ـ گروه و انواع آن در جمله 4ـ انواع مفعول 5ـ جای ضمایر شخصی پیوسته به عنوان فاعل یا مفعول در جمله 6ـ جمله با فعل اسنادی 7ـ تطابق فاعل و فعل از نظر شخص و شمار 8ـ انواع جمله از نظر تعداد فعل 9ـ جمله شرطی 10ـ انواع جمله از نظر آهنگ؛ ملحقات.
418. کنت، رولاند گراب (kent , Roland Grubb). فارسی باستان: دستور زبان، متون، واژه‌نامه. ترجمه سعید عریان. سلسله انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زبان و ادبیات، شماره 12. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1379، 711 ص.
بخش نخست ـ دستور زبان: فصل I زمینه زبان شناسی فارسی باستان، فصل II خط فارسی باستانی، فصل III نظام آوایی، فصل IV ساخت بن‌های اسمی و صفتی، فصل Vـ صرف اسامی، صفات، ضمایر فعل، VI بن‌ها و ساخت‌ افعال، VII نحو و سبک؛ بخش‌ها (با اشاره به نکات دستوری آنها)؛ بخش دیگر ـ متن‌ها؛ بخش سدیگر ـ واژه‌نامه.
419. کوهپایه‌ای، محمد؛ قهرمانی، پرویز. طرحی از دستور زبان فارسی. اراک: [بی‌نا]، 1335، د+82ص.*
420. کیا، زهرا (خانلری). فعل در تاریخ بیهقی، ساختمان و کاربرد آن. تهران: توس، 1377، ?ص.*
421. کیا، صادق. راهنمای گردآوری گویش‌ها. [بی‌جا]: انتشارات اداره فرهنگ عامه، 1340، ج1، 268 ص.
پیشگفتار؛ پرسش نامه؛واژه‌ها؛ کار واژه‌ها؛ گردانش؛ برخی پرسش‌های دستوری؛ برخی پرسش‌ها و گفتگوهای روزانه برای بررسی دستور؛ گفتگو؛ برخی از واژه‌های فارسی که در این کتاب به کار رفته است.
422. ــــــ . قلب در زبان عربی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 671. تهران: دانشگاه تهران، 1340، بیست و چهار+ 415 ص.
(بیان برخی از موارد قلب که در زبان فارسی همه به کار می‌رود.)
423. ــــــ . واژه‌نامه طبری. تهران: [بی‌نا]، 1316، ?ص.*
424. ــــــ . واژه‌نامه گرگانی. تهران: دانشگاه تهران، 1330، 350ص.*
425. گروسین، هادی. واژه‌نامه همدانی. همدان: مسلم، 1371، ص سیزده ـ بیست و یک.
برخی ویژگی های دستوری گویش همدانی: الف ـ قلب و ابدال، ب ـ اتباع و تکرار، ج ـ صرف ضمایر، صرف افعال، مصدر.
426. گلبن، محمد. کتاب شناسی خط و زبان. تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 2536=1356، ص 3ـ96.
بخش اول ـ زبان: کلیات و تاریخ زبان؛ آموزش زبان؛ زبان‌های ایرانی.
427. گل‌گلاب، حسین؛ کیا، صادق. فرهنگستان ایران و فرهنگستان زبان ایرانی. [تهران]: فرهنگستان زبان ایرانی، 1355،39ص.
گزارشی درباره فرهنگستان زبان ایران: پژوهشگاه واژه‌گزینی؛ پژوهشگاه واژه‌های فارسی؛ پژوهشگاه دستور و املای فارسی؛ پژوهشگاه زبان‌های ایرانی باستان و میانه؛ پژوهشگاه رابطه زبان‌های ایرانی با زبان‌های دیگر؛ پژوهشگاه گویش‌شناسی؛ کتابخانه؛ پژوهشگاه؛ آزمایشگاه آواشناسی.
428. گیلن، آنتوان. مقدمه رساله زبان پارتی. ترجمه مهدی باقی، مهدی ضرغامیان. تهران: سروش، 1376، ص61ـ69.
5ـ گویش‌شناسی پارتی 6ـ خط مانوی و دستگاه آوایی پارتی: مصوت‌ها، صامت‌ها.
429. لازار، ژیلبر(Lazard, Gilbert). دستور زبان معاصر. ترجمه مهستی بحرینی. تهران: شهر کتاب، هرمس، 1381، 308ص.*
430. لوایی، محمدعلی. وندهای پارسی. [تهران: بی‌نا، 1314]، صفحه‌شمار گوناگون.
زبان پارسی؛ بخش نخست ـ وندهای پارسی دیرینه؛ بخش دوم ـ وندهای اوستایی؛ بخش سوم ـ وندهای پارسی پهلوی؛ بخش چهارم ـ وندهای پارسی کنونی.
431. لیراوی، الله کرم. گویش و ادبیات عامه مردم لیراوی و دیلم. تهران: پارینه، 1380، ج1، ص43ـ184.
بخش دوم: فصل اول‌ـ سیرتاریخی و ارتباط گویش “لیراوی دیلمی” با زبان‌های قبلی، فصل دوم‌ـ نماد ساختاری و تحول کلمات در گویش لیراوی دیلمی، فصل سوم ـ دستور زبان گویش لیراوی دیلمی و معادل‌های آن در دستور زبان فارسی، فصل چهارم ـ برخی واژه‌های متروک زنده و رایج در گویش لیراوی و دیلم.
432. مارتینه، آندره. تراز دگرگونی‌های آوایی جستاری در واج‌شناسی در زمانی. ترجمه هرمز میلانیان. تهران: هرمس، 1380، چهارده+366 ص، جدول.
درآمد؛ نقش؛ ساختار؛ تراز؛ نوای گفتار؛ نتیجه‌گیری.
433. ماس، دبلیو. ای؛ تجلی، غفار. صداهای زبان انگلیسی و مقایسه آنها با صداهای زبان فارسی. تهران: شرکت سهامی افست، 1378، هفده+365 ص، جدول، نمودار.
فصل اول ـ نحو ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی؛ فصل دوم ـ صرف: تصریف صرفی، صرف اشتقاقی، فصل سوم ـ واج‌شناسی: واحدهای واجی، واج‌آرایی، ویژگی‌های زبرزنجیری، قواعد زنجیره‌‌ای واژواجی، قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی، لغات پایه.
434. ماهوتیان، شهرزاد. دستور زبان فارسی از دیدگاه رده‌شناسی. ترجمه مهدی سمایی. سلسله انتشارات نشر مرکز، شماره 43. تهران: نشر مرکز، 1378، هجده+ 365 ص.
فصل اول ـ نحو: 1ـ ویژگی‌های کلی زبان فارسی 2ـ مباحث ساختاری 3ـ هم پایگی 4ـ منفی‌سازی 5ـ ضمیرگذاری 6ـ ضمیر انعکاسی 7ـ ضمیر متقابل 8ـ ساخت‌های تفضیلی 9ـ ساخت‌های همسان 10ـ مالکیت 11ـ ساخت تأکیدی 12ـ برجسته‌سازی 13ـ جابجایی سازه بلند 14ـ دیگر قواعد جابجایی 15ـ انواع جمله کوتاه 16ـ طبقات دستوری؛ فصل دوم ـ صرف: 1ـ صرف تصریفی2ـ صرف اشتقاقی؛ فصل سوم ـ واج‌شناسی:1ـ واحدهای واجی 2ـ واج‌آرایی 3ـ ویژگی‌های زبرزنجیری 4ـ قواعد زنجیره‌ای واژواجی 5ـ قواعد زبرزنجیری واژواجی؛ فصل چهارم ـ اندیش آوا و صوت: 1ـ اندیش‌آوا 2ـ صوت؛ فصل پنجم ـ واژگان: حوزه‌های ساختاری معنی 2ـ لغات پایه.
435. مبشری، اسدالله. تراز یا روش نویسندگی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1359، ص 123ـ236.
بخش دوم ـ مختصری از دستور زبان پارسی: تعریب دستور زبان، جمله چیست؟، اقسام جمله از حیث مدلول، وجوه افعال، شخص در افعال، زمان در افعال، اسم، صفت، عدد، حرف، صوت، پیشوند و میانوند و پسوند.
436. مجیدی، محمدرضا. گویش‌های پیرامون کاشان و محلات. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان ایران، شماره 12. تهران: فرهنگستان زبان ایران، 1354، ص8ـ66.
بخش دوم ـ گویش‌های پیرامون کاشان و محلات و کهک قم: الف ـ گویش واجی ب ـ گویش‌های لری و لکی.
437. محتشم، حسن. فرهنگنامه بومی سبزوار. سبزوار: دانشگاه آزاد اسلامی، 1375، ص13ـ27.
خصوصیات مهم گویش سبزواری: حروف و حرکات، اسم، فعل، ضمایر، قیود، اصوات، اعداد.
438. محتشمی، بهمن. دستور کامل زبان فارسی شامل: حروف و صداها، هجا، مترادف، متضاد و… . [تهران]: اشراقی، 1370، 648ص.
1ـ کتاب صرف: فصل اول ـ مقدمه، فصل دوم ـ اسم، فصل سوم ـ صفت، فصل چهارم ـ ضمیر، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حروف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ صوت، فصل دهم ـ پیشوند و پسوند؛ 2ـ کتاب نحو: فصل اول ـ پیشگفتار، فصل دوم ـ گونه‌های جمله، فصل سوم ـ جمله‌های پیرو وصفی؛ 3ـ بخش‌های ضمیمه: 1ـ عربی در فارسی 2ـ جدول فعل‌های ساده فارسی 3ـ فعل‌های مرکب فارسی 4ـ آهنگ گویش فارسی.
439. محجوب، محمدجعفر. سبک خراسانی در شعر فارسی. سلسله انتشارات سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی، شماره 19. تهران: تربیت معلم، 1345، ص 31ـ52، 181ـ301.
گفتار دوم: شعر فارسی در دوره سامانی: الف ـ نشانه‌های کهنگی؛ گفتار سوم ـ شعر فارسی در دوران غزنوی: 2ـ نشانه‌های قدمت در شعر عصر غزنوی.
440. محسنی، علی‌اکبر. دستور فارسی و سیر دستورنویسی در ایران. سلسله انتشارات مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، شماره 3. مشهد: مؤ سسه فرهنگی و انتشاراتی گوهر سیاح، 1379، 20ص، کتابنامه.*
441. محق، حسین. دستور زبان فارسی. تهران: مروارید، 1351، هفت +174.*
442. محلاتی، سیف‌الدین محمد. قند پارسی فی مقدمات فارسی. بمبئی: [بی‌نا]، 1344، 7ج در 1 مجلد، صفحه شمار گوناگون.
کتاب الحروف ـ در تعریف حرف و اسم و فعل و اقسام حروف؛ کتب الاسماء ـ در تعریف اقسام اسماء مصطلحه در فارسی؛ کتاب الافعال ـ در تعریف فعل و مشتقات و صنیع از آن؛ کتاب المشترکات ـ د