تهران:، فرهنگ، ایران،، فارسی.، بنیاد

وحدت. تهران: گوتنبرگ، 2537=1357، 123+بیست‌وسه ص.
…؛ فصل پنجم ـ قانون‌مندی تحول و تکامل زبان و نقش عنصر آگاه در این فرارو؛ …؛ فصل هشتم ـ تکامل زبان فارسی در مرحله کنونی؛ فصل نهم ـ آیا زبان یک جامعه تغییرپذیر است؟ دگرگونی‌های زبان در چه مواردی است؟؛ فصل دهم ـ سیرتکاملی زبان و مسأله زایش و آمیزش زبان؛ فصل یازدهم ـ در جستجوی فارسی سره، زبان ناب و خالص، کوشش بی‌ثمر؛ فصل دوازدهم ـ مسأله تضاد در زبان یک مسأله اساسی؛ فصل سیزدهم ـ بارگیری جدید واژه‌ها، متروک شدن برخی واژه‌ها، اصطلاحات و ترکیبات؛ بخش چهاردهم ـ ژارگون اشرافی در ایران، درحال و گذشته، بخش پانزدهم ـ “زبان‌” ناتوان تهرانی ‌ـ مقصد همه گویش‌ها و نیمه‌ زبان‌ها.
128. پویان، محسن. دستور در مثنوی. قزوین: طه، 1382، 112ص.
بخش اول: اسم؛ بخش دوم: قید؛ بخش سوم: صفت؛ بخش چهارم: فعل؛ بخش پنجم: ضمیر؛ بخش ششم: حرف؛ بخش هفتم: جمله.
129. پیسیکوف، لازارسامویلوویچ (Peisikov, Lazar’ samoilovich). لهجه تهرانی. ترجمه محسن‌ شجاعی. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی، شماره 4. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار، 1380، 237 ص.
فصل یکم ـ لهجه تهرانی و پیشینه آن؛ فصل دوم ـ توصیف آوایی؛ فصل سوم ـ توصیف ساخت واژی؛ فصل چهارم ـ برخی از ویژگی‌های واژه‌سازی؛ فصل پنجم ـ یادداشت‌هایی درباره نحو.
130. تاوادیا، [جهانگیر]. زبان و ادبیات پهلوی. ترجمه سیف‌الدین نجم‌آبادی. تهران: [بی‌نا]، 1348، 20+249 ص.*
131. تسبیحی، محمدحسین. گویش خوانساری. راولپندی: محمدحسین تسبیحی، 1354، ص 9ـ28.
بخش اول ـ قواعد دستوری گویش خوانساری: اسم؛ ضمیر؛ فعل؛ صفت؛ تلفظ.
132. تفسیری، ملیحه. بررسی دستوری ترکیبات دیوان حافظ. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه‌گزینی، 1376، 48 ص، (جزوه).
133. تقوی معلم، محمدعلی. زبان‌آرا. تهران: کتابفروشی دانش، 1313، 79 ص.
[دستور زبان فارسی و فرانسه].*
134. تکش بیگلربیگی، علاءالدین. دستور زبان فارسی. رضاییه:[ بی‌نا]، 1344.*
135. تمکین، لطف الله . دستور زبان. تبریز: شعاع، 1336، 3+76 ص.*
136. ثمره، یدالله. آواشناسی زبان فارسی: آواها و ساخت آوایی. ویراسته رضا نیلی‌زاده. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 206؛ زبان‌شناسی و زبان‌آموزی، شماره 13. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1364، [دوازده]+226 ص، مصور، جدول، کتابنامه.
بخش یک ـ ویژگی‌های تولیدی آواهای فارسی: فصل یکم ـ موج صوتی چیست؟، فصل دوم ـ اندام‌های گفتار، فصل سوم ـ آواهای زبان فارسی؛ بخش دوم ـ ویژگی‌های توزیعی آواهای فارسی: فصل چهارم ـ هجا.
137. جعفربگلو، ابراهیم. دستور زبان صوری و گشتاری. سلسله انتشارات نشر صدوق، شماره 63. تهران : نشر صدوق، 1373، [87]ص ، جدول، نمودار.
فصل 1ـ جمله و تقسیمات آن، ساختار اساسی جمله، نقش‌های دستوری؛ فصل 2ـ فعل‌ها و تقسیمات آن، کادر زمان فعل‌ها (ازمصدر رفتن)؛ فصل 3ـ گردش صوری زمان (به وسیله نمودار منطقی)، نمای صوری اقسام کلمات؛ فصل 4ـ اسم و تقسیمات آن؛ فصل 5ـ صفت و تقسیمات آن، ضمیرها و تقسیمات آن، قید و تقسیمات آن، حرف‌‌ها و اقسام آن، دستور گشتاری (زایشی)، تبدیل گشتاری یک جمله به جمله‌های فرعی ساده؛ فصل 6ـ تصویر صوری نهاد و گزاره و پیوستگی گشتاری اجزاء و رابطه آنها با هم.
138. جعفری، امیدعلی. پژوهشی تازه در دستور زبان فارسی. [ویرایش2]. اصفهان: ثقفی، 1362، 140 ص.
تعریف دستور زبان فارسی؛ شناخت کلمه و جمله؛ حذف فعل به قرینه؛ نهاد و گزاره؛ فعل؛ اسم؛ ضمیر؛ صفت؛ قید؛ صوت؛ حرف؛ وندها؛ نقش کلمه‌ها در جمله؛ حالات اسم؛ نقش‌های ضمیر؛ نقش‌های صفت بیانی؛ اقسام جمله؛ نقش جمله‌های پیرو؛ حذف اجزاء جمله؛ تجزیه و ترکیب.
139. جعفری زینبی، جلال‌الدین احمد. دستور زبان (فارسی). الله‌آباد: [بی‌نا]، 1924 م، حصه دوم، 134 ص.*
140. جکسن، ویلیام. دستور زبان اوستایی. ترجمه رقیه بهزادی. تهران: فرزین، 1376، ص 65ـ496.
دستور: واج‌شناسی؛ تصریف؛ عدد؛ ضمیر؛ صرف فعل؛ غیرصرفی‌ها؛ واژه‌سازی.
141. جواندل صومعه‌سرایی، نرجس. چکیده پایان‌نامه‌های زبان شناسی (72ـ1347). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1373، 574 ص، نمودار.
متن؛ نتیجه؛ کتابنامه؛ فهرست عناوین؛ فهرست اسامی؛ فهرست موضوعی؛ متن انگلیسی.
142. جهانبخش، فرهنگ، گردآورنده. تاریخ زبان فارسی. از ذبیح‌الله صفا و دیگران. مجموعه شناخت ادب فارسی، شماره 3. تهران: جامی، 1383، 240 ص.
بخش نخست: 1ـ پیدایش زبان2ـ زبان از نظر روانشناسی 3ـ خانواده‌های زبان‌ها 4ـ پراکندگی زبان‌های اقوام بومی ایران؛ بخش دوم ـ سیری در تاریخ زبان‌ها؛ بخش سوم ـ زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی؛ بخش چهار ـ دوره‌های سه‌گانه تکامل زبان فارسی؛ بخش پنجم ـ تاریخ مختصر دستور زبان، ویژگی‌های دستور تاریخی زبان فارسی.
143. جهان‌ختک، شفقت. دستورنویسی فارسی در شبه‌قاره هند و پاکستان. سلسله انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، شماره 850؛ ادبیات فارسی، شماره 19. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376، پانزده+197.
1ـ زبان فارسی، اهمیت و فراگیری آن در جوامع مختلف ادبی 2ـ دستور زبان فارسی و اهمیت آن، سبک دستورنویسی فارسی در شبه‌قاره، نقش دستور در تعلیم زبان فارسی به مردم شبه‌قاره 3ـ ارزیابی علمی کتاب‌های مهم دستور فارسی شبه‌قاره، 4ـ کتاب‌ه
ای مهم دستور زبان فارسی در شبه‌قاره هند و پاکستان 5ـ فهرست اصطلاحات دستوری در کتاب‌های شبه‌قاره.
144. حامدی ربانی، اصغر [حامد/ حامد ربانی/ حامدی]. دستور زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]،?ص.*
145. ــــــ . فرهنگ فارسی به فارسی سعدی. [تهران]: مهتاب، گلستان کتاب،1370،چاپ دوازدهم، تهران: پوریا، 1374، شانزده+656 ص.
146. حبیبی، عبدالحی [حبیبی افغانی]. زبان دو هزار سال قبل افغانستان یا مادر زبان دری. کابل: انجمن تاریخ افغانستان، 1342، 140 ص، نمونه، تصویر تاشده، جدول.
1ـ زبان کتیبه یا فارسی 1800 سال قبل 2ـ عهد کانیشکا و سال تحریر این کتیبه 3ـ الفبای زبان کوشانی 4ـ فواصل کلمات 5ـ علامات خاص 6ـ حالت گرامری 7ـ اضافت و توصیف 8 ـ “ک” و “گ” اتصاف و تفخیم 9ـ‌ ابتدا به ساکن 10ـ‌ تبدیل حروف‌ کوشانی 11ـ تذکیر و تأنیث 12ـ نتایج تاریخی 13ـ سه نسخه این کتیبه.
147. ــــــ . مادر زبان دری (تحلیل کتیبه شرح کتل بغلان). کابل: [بی‌نا، بی‌تا]، 150 ص.*
148. حسابی، محمود. وندها و گهواژهای فارسی: پیشوندها‌ـ پسوندها‌ـ‌گهواژهای فارسی… [تهران]: جاویدان، 1368، 196ص، جدول.*
149. حسین، محمدبشیر. فهرست فعل‌های فارسی با معنای آنها (پیوست کتاب راهنمای ریشه فعل‌های ایرانی تألیف محمد مقدم). تهران: مؤ سسه مطبوعاتی علمی، 1342، ص 100ـ202.
فهرست فعل‌های فارسی با معنای آنها.
150. ــــــ . فهرست مخطوطات شیرانی. لاهور: اداره تحقیقات پاکستان، 1975، ج3، ص 602ـ 615.
دستور.
151. حسین‌نژاد، حسن. دستور زبان فارسی. با همکاری هادی گلرو. تهران: [بی‌نا]، 1348، تبریز: کتابفروشی اپیکور، [بی‌تا]، 196 ص.*
152. حسینی، احمد. فرهنگ حسینی، فرهنگ لغات متشابه فارسی به فارسی. شیراز: نوید، 1376، 232 ص.
[بیان نوع دستوری کلمات].
153. حق‌شناس، علی‌محمد. آواشناسی (فونتیک). تهران: آگه، 1375، 189 ص، کتابنامه.
فصل یکم ـ مقدمه؛ فصل دوم ـ آوانویسی؛ فصل سوم ـ اندام‌های گفتار؛ فصل چهارم ـ توصیف آواهای زبان؛ فصل پنجم ـ واحدهای زنجیری؛ فصل ششم ـ واحدهای زبرزنجیری؛ فصل هفتم ـ واحدهای آوایی مرکب؛ فصل هشتم ـ فرایندهای آوایی.
154. حقوقی، جلیل. دستور زبان فارسی. تبریز: آشینا، [بی‌تا]، 2 ج، ?ص.*
155. حکاکیان کاشانی، عبدالله. دستور زبان فارسی. آمل: مهرساحره، 1381، 100 ص.*
156. حکیم، نجابت حسین. مفعول غیرصریح و نویسندگان دستور زبان فارسی. [تهران: بی‌نا]، 1974م=1353، 35 ص، جدول.
بخش 1ـ ارزیابی؛ بخش 2ـ نتیجه.
157. حمیدی، عبدالحبیب. دستور زبان دری. کابل: معارف، 1347، اـ ی+132 ص.*
158. حیاتی، محمد. واژه‌نامه زبان شناسی فارسی ـ فرانسه ـ انگلیسی. تهران: آوای نور، 1373، چهارده+400 ص، کتابنامه.
159. خانلری، پرویز [ناتل خانلری]. تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 24؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 1. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1350، ج1، 337ص.
باب اول ـ اصول و کلیات: زبان چیست؟، گفتار، واحد صوت‌های ملفوظ، دستگاه گفتار، مصوت، صامت، ترکیب واک‌ها، تحول زبان، تحول واک‌ها، تحول صرفی ـ تحول نحوی، تحول الفاظ و معانی، انواع زبان‌ها، خانواده‌ زبان‌های هند و اروپایی، زبان‌های غیرایرانی در سرزمین ایران باستان؛ باب دوم ـ زبان‌های ایرانی ازآغاز تا اسلام: زبان‌های ایرانی باستان، ساختمان پارسی باستان، زبان‌های ایرانی میانه، خط و ساختمان پهلوی.
160. ــــــ . تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 156؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 7. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1352، ج2، 349ص.
باب نخست ـ زبان‌های ایرانی نو: پهلوی ـ فارسی ـ دری، گویش دیگر ایرانی نو؛ باب دوم ـ فارسی دری: معاوضه فارسی و عربی، فارسی به خط‌های غیرعربی، تحول واک‌ها از مرحله باستان تا فارسی امروز، دوره‌های سه گانه تحول و تکامل فارسی دری؛ کتاب دوم: دوره اول فارسی ـ از اجزاء تا اول قرن هفتم: منابع و مآخذ تحقیق برای دوره اول فارسی دری، واحدهای اصوات گفتار یا واکه‌های فارسی، دیگرگونی واک‌ها، فعل، ساختمان فعل: انواع پنج‌گانه ساختمان فعل.
161. ــــــ . تاریخ زبان فارسی. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 214؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 8 . [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، [بی‌تا]، ج3، 238 ص.
شناسه فعل؛ وجوه فعل؛ فعل‌های ناقص؛ فعل تابع؛ فعل مجهول؛ حذف؛ فهرست تفضیلی مواد.
162. ــــــ . تاریخ زبان فارسی (بخش دوم). سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 272؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 11. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 1357، 224ص، کتابنامه.
نام (اسم، صفت، ضمیر)؛ درجات صفت؛ رابطه صفت با موصوف؛ معرفه و نکره؛ ضمیر؛ قید.
163. ــــــ . تاریخ زبان فارسی ساختمان کلمه (بخش اول). سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 253؛ زبان شناسی ایرانی، شماره 9. [تهران]: بنیاد فرهنگ ایران، 2536=1356، 97ص، کتابنامه.
ساختمان کلمه؛ پسوند؛ پیشوند؛