تهران:، فارسی.، ــــــ، دگرگونی‌های، ص.

دانلود پایان نامه
فارسی جدید (معرفی مؤلفان خارجی زبان و تألیفات آنها در زمینه دستور زبان فارسی).
90. بربری، پرویز. خلاصه دستور زبان فارسی. تهران: نامه‌نگاری شیوا، 1349، 45 ص.*
91. برتلس، یوگنی ادواردویچ. تاریخ ادبیات فارسی از کهن‌ترین روزگاران تا پایان عصر فردوسی. ترجمه سیروس ایزدی. تهران: هیرمند، 1373، ص 342ـ359.
ساخت و چهره و سبک شاهنامه.
92. برزآبادی فراهانی، نصرالله. نظریه نوین پیرامون معانی حروف الفبای فارسی. به کوشش رضا مرادی غیاث آبادی. تهران: فرهنگنامه عکس ایران، 1376، 60 ص، جدول.
یکی از ویژگی‌های زبان فارسی؛ نشانه‌های الفباء امروزه فارسی؛ خلاصه نواقص الفباء و خط فارسی؛ سند معنای هر یک از حروف الفباء فارسی؛ نشانه‌های ویژه در کنار الفباء فارسی؛ پرسش‌ها و مشکلات الفباء فارسی؛ ترجمه فارسی از راه معانی الفباء فارسی.
93. بروغنی، ابوالفضل. بررسی زبان شناسانه گویش سبزوار. سبزوار: ابن‌یمین، 1381، ?ص.*
94. بروفر، کریستوفر. نحو در ایرانی میانه غربی. ترجمه رقیه بهزادی. تهران: نشربردار، 1373، 415 ص، کتابنامه؛ ترجمه سعید عریان. سلسله پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، زبان و ادبیات، شماره 1.تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنر، 1376، 592 ص.
فصل یکم ـ اسم؛ فصل دوم ‌ـ اسم‌های عددی؛ فصل سوم ـ ضمایر؛ فصل چهارم ‌ـ پسوندهای ضمیری؛ فصل پنجم ‌‌ـ حروف اضافه و حروف (اضافه) پسایند، پیش فعل‌ها و ادوات؛ فصل هفتم ـ کارکردهای فعل در جمله ساده؛ فصل هشتم ‌ـ جمله‌های مرکب و مختلط.
95. برومند، سعید. دگرگونی‌های آوایی واژگان در زبان فارسی. ج1: واکه‌ها. ویرایش3. سلسله انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 134. کرمان: دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1379، ب+410 ص، کتابنامه.
درآمدی بر دگرگونی‌های واژگان در زبان فارسی؛ دگرگونی‌های ?؛ دگرگونی‌های a؛دگرگونی‌های ?؛ دگرگونی‌های ?؛ دگرگونی‌های o.
96. ــــــ. دگرگونی‌های آوایی واژگان در زبان فارسی. ج2: هم خوان ها: ب ـ س. ویرایش 3. سلسله انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان، شماره 134.کرمان: دانشگاه شهید باهنرکرمان، 1379، 554 ص.
دگرگونی‌های “ب” ـ “س‌”.
97. ــــــ. دگرگونی‌های واژگان در زبان‌فارسی. تهران: توس، 1363، 199 ص، کتابنامه.
واژگان فراموش‌شده؛ واژگان نیمه‌فراموش؛ دگرگونی‌های معنایی؛ تحول معنایی؛ دگرگونی‌های آوایی؛ تبدیل واکه‌ای به واکه دیگر؛ کاهش واکه‌ای؛ قلب واکه‌ای؛ قلب واکه و هم خوان؛ تبدیل هم خوانی و واکه‌ای؛ دگرگونی‌های هم خوانی، واژه‌های مرکبی که جزیی از آن‌ها حذف شده است.
98. بصاری، طلعت [قبله]: دستور زبان فارسی. زبان و فرهنگ ایران، شماره 44. [ویرایش 2].تهران: کتابخانه طهوری، 1348، 511 ص، کتابنامه.
مقدمه؛ بخش اول‌ـ اسم؛ بخش دوم‌ـ فعل؛ بخش سوم ـ صفت؛ بخش چهارم ‌ـ عدد؛ بخش پنجم‌ـ کنایه؛ بخش ششم ‌ـ قید؛ بخش هفتم ـ حرف؛ بخش هشتم ـ اصوات؛ بخش نهم ـ پیشوندها و پسوندها؛ بخش دهم ـ آیین جمله‌بندی، تاریخ دستور زبان، فهرست دستورهای زبان فارسی.
99. ــــــ . دستور مختصر زبان فارسی. زبان و فرهنگ ایران، شماره 47. تهران: کتابخانه طهوری، 1346، 228 ص.
بخش اول ـ اسم؛ بخش دوم ـ فعل؛ بخش سوم ـ صفت؛ بخش چهارم ـ “عدد” صفت شمارشی؛ بخش پنج ـ کنایه؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ حرف؛ بخش هشتم-اصوات آواها؛ بخش نهم-پیشوندها (پیشاوندها)، پسوندها (پساوندها)، بخش دهم-آیین جمله‌بندی و انواع جمله و نقطه‌گذاری؛ تجزیه و ترکیب جمله.
100. بلوچ، غلام رضا. فرهنگ مصور فارسی. تهران: اسرار دانش، 1379، [11156] ص، مصور.
(اشاره به نوع دستوری کلمات آورده شده).
101. بهار، محمدتقی [ملک‌الشعراء بهار]. بهار در بهار (سبک‌شناسی): فشرده سبک‌شناسی استاد محمدتقی بهار. به کوشش مهدی محبتی. تهران: روزگار، 1380، ز+304.
پیشگفتار؛ گفتار نخستین ـ پیشینه تاریخ زبان فارسی؛ گفتار دوم ـ نثر فارسی از لحاظ تطور حرفی و لغوی؛ …؛ گفتار چهارم ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ گفتار پنجم ـ دوره سامانی؛ گفتار ششم ـ دوره غزنوی و سلجوقی اول؛ …
102. ــــــ . سبک‌شناسی بهار. به اهتمام ابوطالب میرعابدینی. سلسله انتشارات توس، شماره 585. ویرایش 2. تهران: توس، 1380، 495 ص.
گفتار نخستین ـ زبان فارسی؛ گفتار دوم ـ خط ایرانی؛ گفتار سوم ـ نثر فارسی پیش از اسلام؛ …؛ گفتار پنجم ـ نثر فارسی از لحاظ حرفی و لغوی؛ …؛ گفتار هفتم ‌ـ کیفیات خاص؛ گفتار هشتم‌ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ …؛ گفتار دهم ـ تفاوت نثر پهلوی و نثری؛ …؛ گفتار دوازدهم ـ دوره سامانی؛ گفتار سیزدهم ـ دوره غزنوی و سلجوقی اول؛ گفتار پانزدهم ـ قرن ششم و نثر فنی؛ …؛ گفتار هجدهم‌ـ قرن هفتم و حمله مغول؛ گفتار نوزدهم ـ از قرن هشتم تاآغاز قرن دهم؛ گفتار بیستم ـ از قرن دهم تا سیزدهم؛ گفتار بیست‌ویکم ـ قرن سیزدهم و رستاخیز ادبی.
103. ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. تهران: امیرکبیر، 1373، ج1، سیزده+ 467ص.
گفتار نخستین ـ زبان ایرانی؛ گفتار دوم ـ خط ایرانی؛ گفتار سوم ـ نثر فارسی پیش از اسلام؛ …؛ گفتار پنجم‌ـ در تطور؛ …؛ گفتار هفتم‌ـ کیفیات خاص؛ گفتار هشتم ـ تأثیر زبان‌ها در یکدیگر؛ …؛گفتار دهم‌ ـ تفاوت نثر پهلوی و دری.
104. ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. تهران: امیرکبیر، 1373، ج2، دوازده+ 432ص.
گفتار نخستین ـ دوره سامانی ـ مختصات این سبک؛ گفتار دوم ـ دوره غزنوی و سلجوقی؛ گفتار سوم ـ در وصف کتاب‌های صوفیان؛ گفتار چهارم ـ قرن ششم و نثر فنی؛ …؛گفتار ششم ـ از (552 تا 620 هجری).
105. ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسی. تهران: امیرکبیر، 1373، ج3، یازده+ 448ص.
گفتار نخستین ـ قرن هفتم و فتنه مغول؛ گفتار دوم ـ از قرن هشتم تاآغاز قرن دهم؛ گفتار سوم ـ از قرن دهم تا قرن سیزدهم؛ گفتار چهارم ـ قرن سیزدهم و رستاخیز ادبی.
106. ــــــ . سبک‌شناسی یا تاریخ تطور شعر فارسی. به کوشش علی‌قلی محمودی بختیاری. تهران: علمی، 1347، ?ص.
(این کتاب جلد چهارم از سلسله کتاب‌های سبک‌شناسی بهار می‌باشد.)*
107. بهاری، محمدرضا. زبان شناسی علمی بررسی گویش مردم سیستان. زاهدان: محمدرضا بهاری، [بی‌تا]، 252 ص.
توصیف واجی؛ مقایسه آوایی؛ صرف ساخت‌شناسی، عناصر صرفی؛ ساختمان واژه‌ها.
108. بهرامی، علی. مقابله واژگانی عمل. تهران: رهنما، 1372، [70 ]ص، کتابنامه.
پسوند “مند”: mand؛ واژگان مختوم به “مند”؛ پیشوند “نا”: n?؛ نتیجه.
109. بهروز، ذبیح. خط و فرهنگ. تهران: فروهر، 1363، ص 139ـ146.
ایران: کلیات؛ صداشناسی؛ کتاب‌های صداشناسی؛ صداشناسی از نظر خود این علم؛ صداشناسی از نظر علم صرف و اشتقاق؛ صداشناسی از نظر تجوید؛ اصطلاحات صداشناسی؛ تشخیص صفات ذاتی و عرضی؛ رسم مقطع دهان؛ دستور یافتن مخرج و مقطع؛ علمای صداشناسی؛ دین دبیره؛ ترتیب حروف.
110. ــــــ . زبان ایرانی: فارسی یا عربی؟. تهران: [بی‌نا]، 1313، 54 ص.
ساختمان زبان‌های آریایی؛ ساختمان عربی؛ …؛ کلمات بین‌المللی؛ آرزوی فارسی نویسی؛ فارسی کنونی.
111. بهشتی، علاءالدین. ساختمان واژه‌ زبان فارسی امروز. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 176 ص، کتابنامه.
فصل اول ـ ساختمان واژه؛ فصل دوم ـ تکواژه؛ فصل سوم ـ واژه؛ فصل چهارم ـ دسته‌بندی واژه‌ها؛ فصل پنجم ـ اسم؛ فصل ششم ـ فعل؛ فصل هفتم ـ صفت؛ فصل هشتم ـ قید.
112. بهشتی، محمد. فرهنگ صبا فارسی شامل لغات و اصطلاحات گوناگون زبان و ادبیات فارسی با شواهدی از اشعار و لغات و اصطلاحات عربی، ترکی و لغات پذیرفته‌شده اروپایی. [بی‌جا]: صبا، 1369، 1199 ص.
(بیان نوع دستوری کلمات)
113. ــــــ . فرهنگ فارسی امید. تهران: فؤاد، 1371، 1083 ص.
(بیان نوع دستوری کلمات.)
114. بی.ای، دین‌محمد. دستور پهلوی قواعد زبان پهلوی و مقایسه آن با قواعد فارسی. بمبئی: [بی‌نا، بی‌تا]، 244 ص.
باب اول ـ حروف هجا؛ باب دوم ـ تذکیر و تأنیث، مفرد وجمع، صفت و موصوف؛ باب سوم ـ [بحث اسم]؛ باب چهارم ـ [ادامه مبحث اسم]؛ باب پنجم ـ بحث حروف؛ باب ششم ـ پهلوی و فارسی.
115. بیتاب، عبدالحق‌بن ملاعبدالاحد [ملک‌الشعراء]. دستور زبان. کابل: [بی‌نا]، 1340، 112ص.*
116. پاینده لنگرودی، محمود. فرهنگ گیل و دیلم فارسی به گیلکی. تهران: امیرکبیر، 1375، [788] ص، مصور.
(اشاره به ویژگی دستوری برخی کلمات ذکرشده).
117. پرتواعظم، ابوالقاسم. نخستین دستور. ویرایش 2. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 134 ص.
واژه؛ واژگک؛ واژه ساده؛ آمیژه، گفتار؛ همه‌نام و ویژه نام؛ نام زاد؛ نام آرش شناخته و ناشناخته؛ نام رمن؛ تک نام و آمیژه نام؛ چگونگی‌های نام؛ کنش؛ گواژه؛ پویه؛ چگونگی؛ چگونگی آمیژه؛ رفتار؛ 1ـ گونه‌های رفتار 2ـ کردار؛ پیاننده‌ها؛ پیراینده‌ها؛ ماننده‌ها؛ آواها؛ پیوند؛ وابسته‌ها؛ پیشوند؛ میانوند؛ پسوند؛ شمارش؛ ساخت گفتار؛ چامه‌ها و دستور زبان؛ بهره‌گیری از دستور زبان.
118. پژوه، محمد، گردآورنده. راهنمای نحو زبان فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1340، 23 ص، مصور.
چند تعریف لازم؛ ساختمان [جمله]؛ اقسام جمله‌های فارسی؛ بررسی جمله از حیث منتهی‌شدن به فعل یا اسم؛ سنجش موضوع جمله از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با واقعیت.
119. ــــــ . شالوده نحو زبان فارسی. تهران: محمد پژوه، 1346، 180 ص، نمودار.
مقدمه؛ دستورزبان فارسی: بنای جمله= ارکان جمله، اعضای جمله؛ تعریف اجزاء جمله، اقسام جمله.
120. ــــــ . کلید زبان فارسی. تهران: انتشارات ما، 1376، 116 ص.*
121. پوربزرگی، خلیل. فرهنگ واژه‌های هم‌آوا در زبان فارسی. تهران: رؤیا، 1380، 128 ص.
واژه‌های هم‌آوا در زبان فارسی.
122. ــــــ . فرهنگ واژه‌های هم‌صوت در زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1360، 38 ص.
واژه‌های هم‌صوت.
123. پورداوود، ابراهیم. زبان سانسکریت و زبان‌های باستان ایران. الله‌آباد: [بی‌نا]، 1332، ?ص.*
124. ــــــ . فرهنگ ایران باستان بخش نخست. تهران: انجمن ایران شناسی، 1326، ج1، ص 85ـ90.
واژه‌ فرهنگستان؛ وجه اشتقاق فرهنگ؛ پیوستن کلمه ستان؛ اسم معنی و ذات.
125. ــــــ . گفت و شنود. بمبئی: [بی‌نا]، 1934 م، ?ص.
(دستور زبان)*.
126. ــــــ . هرمزدنامه. تهران: نشریه انجمن ایران شناسی، 1331، سی‌ونه+455 ص، مصور.
(بیان وجه اشتقاق برخی واژه‌ها به صوت پراکنده.)
127. پورقمی، ناصر. زبان فارسی از پراکندگی تا