تهران:، فارسی.، ص،، فرهنگ، کتابنامه.

جمله‌های فارسی و ارتباط آنها با یکدیگر؛ بخش چهارم ـ تجزیه و ترکیب.
55. اشیدری، مهربان. فرهنگ واژه و زمان واژه‌های گویش زردشتیان کرمان. تهران: مهربان اشیدری، 1382، ?ص.*
56. اطمینانی، عباس. طرح دستور زبان فارسی. سنندج: نشر ژیار، 1379، 103 ص، جدول.*
57. اعظمی، اصغر؛ دادمان، ناصر. خلاصه دستور زبان فارسی. اصفهان: ثقفی، 1354، ?ص.*
58. اعظمی، چراغ‌علی؛ ویندفرهر، [گرنات‌ لودویک]. واژه‌نامه سنگسری با مقدمه‌ای از دستور آن زبان. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1351، ص 221-1 .

مقدمه: دستور زبان سنگسری.
(عنوان این کتاب به فارسی بوده و محتوا و مقدمه آن به انگلیسی نوشته شده است.)
59. افشار، ایرج. راهنمای تحقیقات ایرانی. تهران: مرکز بررسی و معرفی فرهنگ ایران، 1349، ص 32ـ129، 156ـ213.
ایران شناسان؛ تاریخچه ایران شناسی (نام ایرانیان و خارجیان نویسنده دستور زبان فارسی و آثار آن‌ها به صورت پراکنده).
60. ــــــ . واژه‌نامه سیستانی. سلسله انتشارات بنیاد نیشابور، شماره 13. تهران: بنیاد نیشابور، 1365، ص 15ـ19.
چند مطلب دستوری: ضمایر؛ اسم اشاره؛ فعل.
61. ــــــ ، گردآورنده. واژه‌نامه یزدی. تنظیم و آوانویس از محمدرضا محمدی.تهران: ایرج افشار، 1368، ص هفت ـ یازده.
د ـ برخی نکته‌های زبانی.
62. اکبرزاده، داریوش. فرهنگ گویش دشتستانی، گویش سرزمین دلیران (ریشه‌شناسی، نمونه‌های متن، برابرهای گویش لاری و لکی). تهران: پازینه، 1381، ص 26ـ36.
گویش دشتستانی؛ دگرگونی‌های آوایی؛ دستور؛ نمونه صرف فعل؛ واک و واکه.
63. الهام، محمدرحیم. روش جدید درتحقیق دستور زبان دری. کابل: [بی‌نا]، 1349، ?ص.*
64. امام شوشتری، محمدعلی. تاریخچه فارسی دری، زبان همگانی ایرانیان. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 58 ص.
تاریخچه فارسی دری “زبان همگانی ایرانیان”؛ خطایی بزرگ که در تاریخ زبان فارسی راه داده شده؛ بالیدن زبان‌ها و شیوه پیشرفت آنها؛ زبان پهلوی زبان دینی و ورجاوند ایرانیان بوده؛ …؛ در کتاب‌های جغرافیایی توصیفی سده‌های میانه زبان‌های ایرانی را به چه نامی یاد کرده‌اند؟؛…
65. امامی، حسن. نگاهی به زبان فارسی از آغاز تا امروز. تهران: رهنما، 1380، 47 ص. کتابنامه.
فصل اول ـ زبان چیست؟: انواع زبان‌ها؛ فصل دوم‌ـ زبان‌های ایران باستان، ویژگی‌های دستوری و واژگانی زبان‌های ایرانی باستان؛ فصل سوم ـ زبان‌های ایرانی میانه، ویژگی‌های دستوری و واژگانی فارسی میانه؛ فصل چهارم ـ زبان‌های ایرانی نو؛ ویژگی‌های دستوری و واژگانی فارسی نو.
66. امیری، هوشنگ. فرهنگ لغات خوانسار. تهران: پیمان، 1379، ص22ـ؟
زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی؛ دستور زبان فارسی؛ مطابقت لهجه و زبان خوانساری با دستور زبان فارسی.
67. امین‌مدنی، صادق. دستور زبان فارسی. [تهران: چاپخانه 17 شهریور]، 1363، 284 ص، کتابنامه.*
68. امینی، امیر. تحقیقی پیرامون زبان کردی، دستور زبان کردی و برابری لغات کردی، انگلیسی، عربی، فارسی. قائم‌شهر؛ تهران: امیرامینی؛ هدف، 1377، 162 ص، واژه‌نامه، کتابنامه.
الفباء و معادل لاتین؛ سیلاب‌ها در زبان کردی؛ مقایسه زبان کردی با عربی، ترکی، فارسی و انگلیسی؛ انواع اسم؛ انواع صفت؛ ضمیر و انواع آن؛ انواع مصدر؛ اسم مصدر و حاصل مصدر؛ فعل و انواع آن؛ حرف ربط، حرف اضافه؛ کلمات پرسش و انواع آن و مبهمات؛ آواها؛ قید و اقسام آن؛ ابدال در زبان کردی و فارسی؛ …
69. انصاری، محمدمهدی. دستور زبان فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1349، 180 ص.*
70. انوری، حسن. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن، 1381، 8 ج، 8592 ص، مصور.
(آوانگاری لاتین و بیان نوع دستوری کلمات.)
71. ــــــ ؛ احمدی‌ گیوی، حسن. دستور زبان فارسی 2. [ویرایش 2]. تهران: فاطمی، 1377، هشت، 384 ص، جدول.
بخش اول ـ مقدمه و تعاریف؛ بخش دوم ـ فعل؛ بخش سوم ـ اسم؛ بخش چهارم ـ صفت؛ بخش پنجم ـ ضمیر؛ بخش ششم ـ قید؛ بخش هفتم ـ شبه جمله (صوت)؛ بخش هشتم ـ حرف؛ بخش نهم‌ ـ وندها (پیشوند، میانوند، پسوند)؛ بخش دهم ـ جمله؛ بخش یازدهم ـ دستور تاریخی.
72. انوشه،حسن، ویرایشگر. دانشنامه ادب فارسی. ج 2: فرهنگنامه ادبی فارسی (گزیده اصطلاحات، مضامین و موضوعات ادب فارسی. تهران: وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1376، 1537 ص، کتابنامه.
[اشاره به برخی اصطلاحات دستوری].
73. اوستا، مهرداد. روش تحقیق در دستور زبان و شیوه نگارش. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی عطایی، 1348، 11ص.
1ـ توجیه 2ـ آزادی 3ـ تحلیل 4ـ استنباط 5 ـ نتیجه؛ تعریف؛ حروف؛ اسم؛ ضمیر؛ فعل؛ مصدر؛ قید؛ پساوند؛ اقسام جمله؛ صفت؛ ضمیر؛ تجزیه و ترکیب.
74. اولیایی، مصطفی. کلید دستوری زبان فارسی. قم: نشر حجت، [بی‌تا]، 107 ص.*
75. ایزدپرست، نورالله .چهار گفتار درباره ادب و دستور زبان فارسی. تهران: دانش، 1365، [122] ص، مصور.
1ـ پیشگفتار دستور زبان سعدی 2ـ پیشگفتار گلستان سعدی 3ـ پیشگفتار غزل‌های سعدی، نخستین جلد 4ـ پیشگفتار بوستان سعدی.
76. ــــــ . دستور زبان سعدی: الگوی گفتن و نوشتن فارسی درست و رسا.تهران: کتابخانه دانش، 1377، 7+بیست‌ودو+317 ص، کتابنامه.
بخش اول ـ جمله، افزایش، اماله، بدل‌شدن، بریدن مصدر، پس و پیش شدن اضافه، حذف، کاهش، مانندشده به جای مانند، مقدر، نفی؛ بخش دوـ اسم، مصدر، مصدر و فعل، مصدرهای دوگانه؛ بخش سه ‌ـ حرف؛ بخش چهار‌ـ صفت، وجه وصفی، اضافه؛ بخش پنج ـ ضمیر، قید؛ بخش شش ـ عدد؛ بخش هفت ـ فعل؛ بخش هشت ـ قید.
77. ایزدپناه، حمید. فرهنگ لری. سلسله انتشارات اساطیر، شماره 320. [ویرایش3]. تهران: اساطیر، 1380، ص 15ـ20.
چند مطلب دستوری: علامت جمع؛ مصغر؛ مبالغه؛ اسم اشاره؛ ضمیر اشاره؛ نمونه‌ای از صرف فعل.
78. ــــــ . فرهنگ لکی. [تهران]: مؤ سسه فرهنگی جهانگیری، 1367، ص چهل‌وپنج ـ پنجاه ‌و شش.
چند نکته دستوری= علامت جمع؛ مصغر و مبالغه؛ اسم اشاره؛ وندها؛ ضمیرها؛ صرف چند فعل.
7
9. ایوبی، ایوب. دستور زبان فارسی به بلوچی : بلوچی به فارسی” به انضمام واژه‌نامه”. سلسله انتشارات اساطیر، شماره 331. تهران: اساطیر،1381، 200 ص.*
80. بابک، علی. بررسی زبان‌شناختی گویش زرند. کرمان: مرکز کرمانشاهی، 1375، 400ص، نمودار، جدول، نقشه، کتابنامه.
فصل اول ـ تعریفات؛ فصل دوم ـ توصیف واجی؛ فصل سوم ـ دستگاه آوایی= بخش نخست: پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زبرزنجیری در گویش زرند، بخش دوم ـ بهره نخست: ابدال، بهره دوم: حذف، بهره سوم: افزایش، بهره چهارم: قلب؛ فصل چهارم ـ دستور توصیفی= بخش نخست: شبه جمله، بخش دوم: جمله، بخش سوم: گروه فعلی، بخش چهارم: گروه اسمی، بخش پنجم: قید، بخش ششم: حرف، بخش هفتم: واژه، بخش هشتم: تکواژه؛ فصل پنجم ـ واژگان.
81. ــــــ. زبان فارسی درکارکرد ارتباطی. مشهد: سخن‌گستر، 1380، ص1ـ247.
دفتر1: زبان، زبان‌های ایرانی، زبان پارسی/ فارسی: زبان، نقش‌های زبان، زبان ومعنی، زبان در دگرگون شوندگی، زبان از دید آیین‌مندی‌های جامعه، گونه‌های زبان، پیدایش زبان و خط، دوگانگی زبان، زبان‌های ایرانی، زبان پارسی/ فارسی؛ دفتر2: ساختمان زبان فارسی: قواعد واجی، تکواژ، واژه، گروه، بند، جمله.
82. بابورتیان، واهان آراکلوویچ؛ ذوداگیان، آرام؛ آرزومانیان، الگا. فرهنگ مفصل فارسی به ارمنی. ایران: [بی‌نا]، 1961م، ?ص.
شامل 25000 واژه همراه با چکیده‌ای از دستور زبان فارسی، مثل‌های فارسی و مترادف‌های ارمنی آنها.*
83. باطنی، محمدرضا. توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بربنیاد یک نظریه عمومی زبان. تهران: امیرکبیر، 2536=1356، ده+193 ص، نمودار، جدول.
فصل اول ـ دیباچه؛ فصل دوم ـ نظریه زبانی مقوله و میزان؛ فصل سوم ـ مقولات دستوری نظریه عمومی زبان؛ فصل چهارم ـ ساختمان جمله؛ فصل پنجم ـ ساختمان بند؛ فصل ششم ـ ساختمان گروه فعلی؛ فصل هفتم ـ ساختمان گروه اسمی؛ فصل هشتم ـ ساختمان گروه قیدی.
84. ــــــ . نگاهی تازه به دستور زبان. تهران: آگاه، 2534=1354، [153]،ص، کتابنامه.
فصل اول ـ دستور زبان سنتی؛ فصل دوم ـ معایب دستور سنتی؛ فصل سوم ـ دستور ساختاری؛ فصل چهارم ـ دستور گشتاری ـ زایشی.
85. باقری، مهری. تاریخ زبان فارسی. مشاور مجموعه حسن انوری. سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 109؛ مجموعه فنون و مفاهیم ادبی، شماره 1. [ویرایش 2]. تهران: نشر قطره، 1380، 212 ص، کتابنامه.
بخش اول ـ تحول زبان و علت تحول و دگرگونی‌های زبانی، انواع زبان‌ها و خانواده‌ زبانی، ادوار تاریخی تحول زبان‌های ایرانی؛ بخش دوم ـ بررسی اجمالی دگرگونی‌های آوایی زبان فارسی از دوره باستان تا دوره جدید، بررسی اجمالی دگرگونی‌های تاریخی دستگاه صرفی و نحوی زبان فارسی.
86. ــــــ . مقدمات زبان شناسی. مشاوره مجموعه حسن‌ انوری. سلسله انتشارات دانشگاه تبریز، شماره 286. ویرایش 2. تبریز: دانشگاه تبریز، 1371، ده+ 375؛ سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 118؛ مجموعه مفاهیم ادبی، شماره 4. تهران: نشر قطره، 1378، [10]+214 ص.
بخش اول ـ زبان و زبان شناسی؛ بخش دوم ـ زبان و خط؛ بخش سوم ـ اندام‌های گویایی و اصوات زبانی؛ بخش چهارم ـ خصوصیات زبرزنجیری گفتار؛ بخش پنجم ـ دستور زبان؛ بخش ششم ‌ـ معنی‌شناسی.
87. ــــــ . واج‌شناسی تاریخی زبان فارسی. سلسله انتشارات نشر قطره، شماره 284؛ زبان و زبان شناسی، شماره 1. تهران: نشر قطره، 1380، 304 ص، کتابنامه.
الفبای آوانگاری؛ تحولات تاریخی مصوت ” -َ =a” در زبان فارسی؛ …؛ آواگروه‌های زبان فارسی؛ تحولات تاریخی آواگروه “ai” در زبان فارسی؛ …؛ تحولات تاریخی صوت r در زبان فارسی؛ …؛ تحولات تاریخی خوشه‌های صوتی در زبان فارسی.
88. بدره‌ای، فریدون. واژگان نوشتاری کودکان دبستانی ایران. سلسله انتشارات فرهنگستان زبان ایران، شماره 7. [تهران]: فرهنگستان زبان ایران، 1352، پنجاه‌ و هشت+698 ص.
فهرست واژه نما؛ فهرست بسامدی واژه‌ها؛ پیوست‌ها: پیوست 1ـ فهرست الفبایی فعل‌های ساده فارسی که در نوشته‌های کودکان به‌کار رفته است، پیوست 2ـ فهرست فعل‌های پیشوندی و مرکب و گروه‌های فعلی، پیوست 3ـ چند فهرست موضوعی از واژگان کودکان.
89. براون، ادوارد. تاریخ ادبی ایران. ج 1: از قدیمی‌ترین روزگاران تا زمان فردوسی. ترجمه و تحشیه و تعلیق علی پاشا صالح. تهران: [بی‌نا]، 1333، ص721ـ725.
ط ـ کتب عربی و