تهران:، ــــــ، شوشتری؛، فرهنگ، فارسی.

کتاب به ارایه و نقد و تشریح و بیان کاربردهای دستوری و دستور تاریخی این بخش از علم بیان نیز پرداخته شده است.)
505. ــــــ . شمار و مقدار زبان فارسی: شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن. تهران: امیرکبیر، 1368، 712 ص، مصور، جدول، نمودار.
پیشگفتار ـ اشارات تاریخی؛ تعریف شمار و مقدار و برخی اصطلاحات مرتبط با آن؛ شمار از لحاظ تقسیم کلمات پارسی؛ شمار از دیدگاه زبان شناسی؛ اقسام شمار؛ شمارهای زوج و فرد؛ شمارهای مثبت و منفی؛ تثنیه در شمارش؛ جمع بستن اعداد؛ سلب و نفی عدد و مقدار؛ تلفظ‌های بعضی از شمارها؛ به کار بردن عدد به طریق شکستن شمارها؛ طبقات اعداد؛ معدود؛ رابط‌های شماری و مقداری با رابط‌های کلی عددی؛ خواندن و نوشتن ارقام و طبقات عددی؛ رسم‌الخط و املاء شمارها؛ نقطه‌گذاری در اعداد؛ ترکیب یا نحو عدد؛ شمارهای بیگانه در زبان پارسی؛ شمارهای عربی در فارسی؛ شمارهای باستانی پارسی؛ شمارهای مجهول دساتیری؛ شمار در گویش‌های محلی زبان فارسی؛ شمار در محاوره و تکلم عامه؛ شمار در معتقدات و سنت‌ها؛ نشانه‌ها و برابرها و حروف و رموز و علایم شماری؛ کلماتی که مفهوم شمار و مقدار دربر دارند؛ جمله‌ها و ساخت‌هایی که مفاهیم معنوی شماری و مقداری دربردارند؛ بعضی نام‌ها و اصطلاحات دستوری شمار؛ کاربرد عدد در اعلام و نام‌گذاری‌ها؛ کاربرد عدد در بعضی رشته‌ها و فنون مختلف؛ کاربرد عدد در اقسام دیگر کلمات دستور زبان فارسی؛ تکمله (1): عدد در ریاضیات؛ تکمله (2) عدد در اوزان و مقادیر (مقیاسات).
506. نشاط مبینی تهران، مهنوش. درباره پسوند ایسم. تهران: فرهنگستان زبان و ادب، گروه واژه‌گزینی، 1376، ?ص (جزوه).*
507. نصیری‌ جامی، حسن. تحلیل ساختار و درون‌مایه ترانه‌های کهن شرقی بر اساس ترانه‌های جام. مشهد: محقق، 1380، 224ص.
بخش اول ـ کلیات؛ بخش دوم ـ ویژگی‌های ساختار: 1ـ لهجه (گویش) 5ـ “که” آغازین؛ بخش سوم ـ درون‌مایه.
508. نفیسی، سعید. در مکتب استاد، از برنامه‌های رادیو ایران، شامل مباحثی درباره درست گفتن، درست نوشتن و درست خواندن. تهران: مؤ سسه مطبوعاتی عطایی، 1343، 291ص.
(شامل مباحث پراکنده دستور زبان فارسی).
509. ــــــ . فرهنگنامه پارسی. تهران: [بی‌نا]، 1319، ج1، 704ص.
(آوانگاری لاتین و نوع دستوری کلمات).
(* جلدهای دیگر این مجموعه دیده نشده است.)
510. نگهت سعیدی، محمد نسیم. دستور زبان معاصر دری. مشهد: جهان اندیشه کودکان، 1381، 131 ص.*
511. نوبخت، ایرج. نظم و نثر پارسی در زمینه اجتماعی از نهضت تا مقطع انقلاب. تهران: ربیع، 1373، [145]ص.
(اشاره به نکات دستوری نثر و نظم برخی از شاعران و نویسندگان به طور پراکنده).
512. نوبهار، مهرانگیز. دستور کاربردی زبان فارسی. تهران: رهنما، 1372، شانزده+320 ص، جدول، نمودار.
بخش اول ـ جمله، اقسام جمله از حیث شیوه بیان؛ بخش دوم: اقسام کلمات: فصل 1ـ اسم، فصل 2ـ صفت، فصل 3ـ ضمیر، فصل 4ـ فعل، فصل 5ـ قید، فصل 6ـ حروف؛ بخش سوم ـ اصطلاحات دستوری، اقسام کلمه از حیث ثبوت ویژگی صرفی، چند نمونه تجزیه و ترکیب.
513. نوشاهی، عارف. فهرست کتاب‌های فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه گنج بخش. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات ایران و پاکستان، 1365، ج1، ص329ـ372.
دستور زبان.
514. ــــــ . فهرست نسخه‌های خطی فارسی انجمن ترقی اردو، کراچی. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اداره معارف نوشاهیه، 1363، ص 80ـ86.
دستور زبان.
515. نیر، حسین. فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات رایج در شیراز. تهران: قلم، 1370، ص 4ـ9.
تکیه؛ مصوت؛ ضمایر مفعولی؛ صرف چند فعل.
516. نیک‌نفس دهقانی، اسلام. گویش جیرفت و کهنوج. کرمان: کرمانشاهی، 1377، 454ص.*
517. نیلی‌پور، رضا. زبان شناسی و آسیب‌شناسی زبان. تهران: هرمس، 1380، ص33ـ56.
زبان پریشی: شاخص‌های ارزیابی کیفیت گفتار در زبان پریشی؛ دستور پریشی و نمودهای آن در زبان فارسی.
518. واحدی، قدرت‌الله. دستور زبان فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1343، 120ص.*
519. وارسته، پرویز. قواعد املاء و نحو. تهران: [بی‌نا، بی‌تا]، 208ص.*
520. وثوقی، حسین. دستور تأویلی زبان فارسی. تهران: دانشگاه تربیت معلم، 1345، ?ص (به صورت کپی).*
521. وثوقی، محمدباقر. لار شهری به رنگ خاک: پژوهشی در زبان شناسی و تاریخ لارستان. لار: انجمن لارشناسی، تهران: مؤ سسه نشر کلمه، 1369، [220ص]، جدول، نقشه، جدول.
نگاهی گذرا به تاریخ لارستان: الف ـ صرف فعل در گویش لاری ب ـ همانندی‌های گویش محلی شیرازی و لاری.
522. وحیدیان، تقی [وحیدیان کامیار]. دستور زبان عامیانه فارسی و بررسی‌های تازه در دستور زبان فارسی. مشهد: کتابفروشی باستان، 1343، 111ص.
مقدمه ـ حرف‌های زبان فارسی امروز و نشانه‌های معادل آنها؛ بخش اول ـ حروف در زبان عامیانه؛ بخش دوم ـ اقسام کلمه: فصل اول ـ اسم، فصل دوم ـ کنایات (ضمیر)، فصل سوم ـ صفت، فصل چهارم ـ عدد، فصل پنجم ـ فعل، فصل ششم ـ قید، فصل هفتم ـ حرف اضافه، فصل هشتم ـ حرف ربط، فصل نهم ـ اصوات؛ بخش سوم ـ جمله.
523. ــــــ . دستور زبان فارسی (2). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1383 (زیرچاپ).
524. ــــــ . دستور زبان فارسی با روشی نو. مشهد: کتابفروشی امیرکبیر، 1349، 180ص، جدول.
بخش صرف و اشتقاق= اقسام کلمه: اسم، ضمیر، صفت، ع
دد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط، صوت، وندها (پیشوند، پسوند، میانوند)؛ بخش نحو= جمله، اقسام اضافه، ارکان اضافه، ارکان جمله، ساختمان جمله، ساختمان جمله (وابسته‌ها)، تابع‌ها، اقسام جمله، اقسام کلمه در جمله و ترکیب، تقدیم و تأخیر ارکان جمله، حذف جمله یا بعضی از ارکان جمله، هجا و تکیه، آهنگ، نشانه‌گذاری در خط، تجزیه و ترکیب.
525. ــــــ . دستور زبان فارسی گفتاری. تهران: سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی، مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی، 1383 (زیرچاپ).
526. ــــــ . فرهنگ نام‌آواها در زبان فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 190. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، 1375، 278ص.
حرف‌ها و صوت‌های فارسی؛ اشکالات فرهنگ‌ها؛ نام‌آواهای ناشناخته؛ موسیقی (نغمه‌ حروف)؛ انواع نام‌آواها از نظر یسپرن واولمن؛ نام آواها در زبان‌های مختلف؛ دو ویژگی طبیعی بودن نام‌آواها؛ اهمیت نام‌آواها؛ متروک شدن و به وجود آمدن نام‌آواها؛ ویژگی نام آواهای فارسی؛ نام‌آواها در گویش‌ها؛ فرهنگ نام‌آوایی= بخش یک ـ نام‌آواهای غیرعاطفی، بخش دوـ نام‌آواهای عاطفی؛ فهرست اصوات عاطفی.
527. ــــــ . نوای گفتار (تکیه، آهنگ، مکث) در فارسی. اهواز: دانشگاه جندی شاپور، 1357، 217ص، مصور، نمودار.*
528. ــــــ ؛ عمرانی، غلام رضا. دستور زبان فارسی (1). سلسله انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، شماره 438؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 19. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1380، شش+ 127ص.
مقدمه؛ جمله مستقل چیست؟؛ گروه فعلی؛ ساختمان فعل؛ گروه اسمی؛ ضمیر؛ گروه قیدی؛ نقش‌نما؛ جمله مرکب؛ صامت میانجی؛ تکیه در کلمه و جمله؛ ساختمان واژه؛ حذف؛ تنازع چیست؟
529. وزیری، عبدالله. فارسی شوشتری. اهواز: وزیری، 1364، 190ص.
بخش نخست ـ موضوعات مقدماتی؛ بخش دوم ـ انواع واژه در فارسی شوشتری؛ بخش سوم ـ اسم در فارسی شوشتری؛ بخش چهارم ـ ضمیر در فارسی شوشتری؛ بخش پنجم ـ صفت در فارسی شوشتری؛ بخش ششم ـ فعل در فارسی شوشتری؛ بخش هفتم ـ قید در فارسی شوشتری؛ بخش هشتم ـ حروف اضافه در فارسی شوشتری؛ بخش نهم ـ حروف ربط در فارسی شوشتری؛ بخش دهم ـ اصوات در فارسی شوشتری؛ بخش یازدهم ـ اعداد؛ بخش دوازدهم ـ موضوعات الحاقی.
530. وزیری فراهانی، اشرف (محمودیان). دستور تطبیقی ایتالیایی ـ فارسی. سلسله انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 218. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1368، 635ص، مصور، جدول.
قسمت اول ـ آواشناسی: فصل اول ـ حروف الفبا، فصل دوم ـ حروف باصدا و حروف بی‌صدا، فصل سوم ـ تشدید، فصل چهارم ـ سیلاب (بخش)، فصل پنجم ـ کاربرد علامات، فصل ششم ـ حذف ـ قطع، فصل هفتم ـ نقطه‌گذاری، فصل هشتم ـ اختصار و معرف واژه‌ها، فصل نهم ـ کاربرد حروف بزرگ، فصل دهم ـ ریشه (بن) و شناسه؛ قسمت دوم ـ شناخت فرم کلمات: فصل اول ـ اسم، فصل دوم ـ حرف تعریف، فصل سوم ـ حرف اضافه، فصل چهارم ـ صفت، فصل پنجم ـ ضمیر، فصل ششم ـ فعل، فصل هفتم‌ـ قید، فصل هشتم‌ـ صوت، فصل نهم ـ پیوند؛ قسمت سوم ـ آیین جمله‌بندی= آیین جمله‌بندی مرکب.
531. وزین‌پور، نادر. ساختمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبان شناسی. تهران: [بی‌نا]، 1348، ه‍ +148ص، جدول.
مآخذ عمومی به انگلیسی، مآخذ مربوط به ترکی “استانبولی”؛ جدول فنولوژیک صامت‌ها؛ ریشه فعل؛ مصدر؛ فعل ـ عناصر ساختمانی فعل؛ میانوندهای کیفی؛ پی‌بندها؛ زمان افعال؛ تقسیمات کیفی زمان حال ـ اقسام زمان حال؛ تقسیمات کیفی زمان گذشته؛ بنای فعل متعدی؛ فعل مجهول؛ نفی افعال؛ استفهامی افعال.
532. وکیلی، حسین‌علی. فرهنگ فارسی به فارسی. مصحح عباس ایمانی. تهران: اقبال، 1375، [619]ص.
[مقدمه: دستور زبان فارسی و بیان نوع دستوری کلمات].
533. وکیلی خاطلویی، بهروز. مقایسه گرامر سه زبان آذربایجانی ـ فارسی ـ انگلیسی. تبریز: بهروز وکیلی خاطلویی، 1381، ?ص.*
534. وهمن، فریدون. واژه‌نامه ارتای ویراز نامک. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، شماره 247؛ واژه‌نامه‌های پهلوی، شماره 9. تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 2535=1355، نوزده+193+35ص.
[واژه‌های پهلوی همراه با معنی و صورت‌های صرفی افعال و بیان نکات دستوری برخی واژه‌ها].
535. هاجری، ضیاءالدین. فرهنگ وندهای زبان فارسی: پیشوندها، پسوندها، میانوندها. تهران: آوای نور، 1377، 326ص، جدول.*
536. هاشمی، محموده. تحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان (1119ـ1274 ه‍.ق). اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1375، 266ص.
فصل اول ـ سبک و اقسام سبک، نثر و اقسام نثر؛ فصل دوم ـ بررسی سبک کتب دوره تیموریان متأخر؛ فصل سوم ـ بحثی کلی درباره نثرنویسی دوره تیموریان (اشاره به نکات دستوری برخی کتاب‌های دوره تیموریان).
537. هدایت، شهرام. واژه‌های ایرانی در نوشته‌های باستانی (عبری ـ آرامی ـ کلدانی) همراه با اعلام ایرانی. سلسله انتشارات دانشگاه تهران، شماره 1981. تهران: دانشگاه تهران، 1356،