تهران:، توس،، فارسی؛، ــــــ، فارسی.

دانلود پایان نامه
ترکیب.
164. ــــــ . دستور تاریخی زبان فارسی. به کوشش عفت مستشارنیا. سلسله انتشارات توس، شماره 386. تهران: توس، 1373، 279ص، کتابنامه.*
دوره‌های سه‌گانه تحول؛ واک‌های فارسی؛ ساختمان فعل؛ وجوه فعل؛ ساختمان کلمه؛ تحول حروف؛ ساختمان حروف.
165. ــــــ . دستور زبان فارسی. [ویرایش 3]. تهران: توس، 1377، ز+367ص، نمودار.
بخش اول ـ دستور زبان فارسی؛ بخش دوم ـ اجزاء جمله، حذف در انواع جمله، رابطه اجزاء جمله با یکدیگر؛ بخش سوم ـ ساختمان جمله؛ بخش چهارم ـ پسوند مصدر؛ بخش پنجم ـ نکته‌هایی درباره زبان فارسی؛ بخش ششم ـ نکته‌هایی درباره فصاحت زبان فارسی.
166. ــــــ . زبان شناسی و زبان فارسی. سلسله انتشارات توس، شماره 224؛ زبان و ادبیات فارسی، شماره 2. [ویرایش 3]. تهران: توس، 1361، [304] ص.
عنوان چاپ اول: درباره زبان فارسی؛ عنوان ویرایش 2: مباحث ادبی و هنری زبان شناسی و زبان فارسی.
(به بخش مقالات نگاه کنید.)
167. خدابنده، علی‌اکبر. صرف و دستور نو. تهران:[بی نا[، 1313، 232 ص.*
168. خداپرستی، فرج‌الله. فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی. شیراز: دانشنامه فارس، 1376، سی‌وشش+485 ص، نمودار، کتابنامه.
مقدمه= 1ـ تعاریف: 1ـ1 کلمات مترادف 2ـ1 متضاد؛ 2ـ شیوه کار؛ فرهنگ واژگان مترادف و متضاد.
169. خرم‌دل، مصطفی. صرف دستور زبان کردی سورانی. مهاباد: موفقی، 1347، 182 ص.*
170. خزائلی، محمد؛ میرمیرانی، ضیاءالدین. دستور زبان فارسی (جاویدان). تهران: جاویدان، 1351، بط+164 ص.*
171. خسروی، عبدالعلی. گویش بختیاری (کتاب چهارم). اصفهان: غزل، 1375، ص 295ـ332.
قوانین گویش بختیاری: الف ـ حروف ب ـ ضمایر ج ‌‌ـ صفت د ـ اسم ه‍ ـ فعل.
172. خطیب رهبر، خلیل. حروف اضافه. سلسله پژوهش‌های دستوری، شماره 1. تهران: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه، [بی‌تا]، 57 ص.
بخش اول ـ تعریف حرف اضافه ـ وابسته اضافی؛ بخش دوم ـ ساختمان و تقسیم حرف‌های وابستگی اضافه و جای آنها ـ تقسیم حرف‌های وابستگی.
173. ــــــ . حروف ربط. سلسله پژوهش‌های دستوری، شماره 2. [تهران]: بنگاه مطبوعاتی صفی‌علیشاه ، [بی‌تا] ، 74 ص، جدول.