تعاریف مدیریت

ـ تعاریف مدیریت1 :                                                                                                 مدیریت عبارتند از : هنر انجام دادن کار بوسیله دیگران ( فالت2 ، 1924 ) .

کارکردن با وبوسیله افراد وگروهها، برای تحقق هدفهای سازمانی (هرسی وبلانچارد3،1972 ).

فراگرد تصمیم گیری ، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری وکنترل منابع ا نسانی، مالی، مادی و اطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثربخش وکارآمد هدفهای آن (گریفین4 ، 1987) .

برای اینکه سازمان وعملکرد افراد آن درجهت هدف ها باشد،سرپرستی ونظارت وهماهنگی و هدایت لازم می آید.  مجموعه این وظایف که رفتار و فعالیت سازمانی را در مسیر هدف تنظیم ، تصحیح ، تقویت وراهنمایی می کند، مدیریت نامیده می شود (علاقه بند ، 1380: 8 ) .

شوماکر5(1996) معتقداست که( مدیریت) یک ضرورت اساسی جهت پیشرفت می باشدامانوشتارها

حاکی ازکمبود رهبری استرا تژیک متکی بر بهبود آموزشی بوده و مدیران به ندرت رهیا فت های

سیستماتیک رابرای حل مسائل بکار می برند( غفوریان ، 1384: 60 )  .

مدیریت آموزشی6 : به عنوان رشته ای تخصصی در پی توسعه نظام های آموزش وپرورش درجهان و اهمیت پیداکردن مدیریت آ نها ، پدید آمده است و با واژه ها واصطلاحات مختلفی نامیده شده است(علاقه بند ، 1380: 7 ) .

همچنین به موازات تعاریف فوق می توان از صاحبنظری دیگر تعریف نسبتاً جامعی را به شرح زیر

ارائه نمود . توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی عبارت است از : 

(( تجدیدساختار نظام آموزش وپرورش درجهت افزایش انعطاف پذیری،عدم تمرکزوتفویض اختیار

به مدارس به نحوی که بانزدیک نمودن  محل اتخاذ تصمیم ها به محل اجرای آن واتخاذ تصمیم  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.management       2.falt        3.hersy- Blanchard       4.griiffin    5.shomaker     6.management  education 

 

به شیوه گروهی ومشارکت جویانه توسط  کسانی که بیشترین اطلاعات درباره نیازمندیهای مدرسه

وشرایط حاکم برآن برخوردارند وبیش از هرکس از نتایج آموزش ها متأثر می شوند (شامل والدین ،

دانش آموزان ، معلمان،کارکنان و گروههای ذینفع جامعه از جمله صاحبان صنایع ، سازمان محلی

و… ) سبب می شود که  استقلال، مسئولیت پذیری وپاسخگویی مدرسه افزایش یابد و نیز کیفیت

و اثربخشی آموزش ها بهبود یابد)) (مسلمی ، 1387: 17 ) .