تحلیل زبانی سرود انگد روشنان مانوی- قسمت ۵

a:         zryh pd 
ud ASift ud paSift cawAGOn zrEh pad warm
b:         
ud dard amwaSt ku man grIw wigAnEnd
It’ was tossed and troubled as a sea with waves. Pain was heaped on pain, whereby they ravage my soul.
دردها، متلاطم و طوفانی همانند دریای مواج گرد هم آمدند که روح مرا نابود کنند.
۱۴
a:       
az harw Arag haw anǰUgIft parift
b:       
padId Adur ud nizmAn dUdEn
On all sides the anguish reached (me); fire was kindled, and the fog (was full) of smoke.
آن اندوه از هر سو رسید. آتش افروخته شد و مِهی از دود پدید آمد.
۱۵
a:      
ud wiSAd bUd ahEnd harwIn tAr xAnIg
b: [……      
… mAsyAgAn padGrift hEm pad tars
The wellsprings of darkness had all been opened. The [giant] fishes transfixed me with fear.
همه چشمه‌های تاریکی باز شدند و ماهی‌ها مرا با ترس گرفتند.
۱۶
a:        
ud man grIw tirsAd az hawIn cihrag didan
b:       
cE bUd Agas pad hawIn tiStift
[My] soul was dismayed at the sight of their forms, for (they) became apparent in their dreadfulness.
روح من از دیدن چهره آنان ترسید چرا که ترسناکی آنان [برایش] هویدا بود.
۱۷
a:       (.)[..]
ce harwIn ducrihr ud tiStEn az …
b:         
ud mardOhm cihrag nE ast pad hawIn tanbAr
For all were hideous and dreadful to [behold]. The human form is not found among their bodies
که همه زشت و وحشتناک از….. و هیچ نمود انسانی در تن آنان نیست.
۱۸
a:      
ud harwIn dEwAn axSEndAn dEbahragan
b:           
padGrift hEm pad tars ud parmAwAd hEm pad anjUgIft
All the demons, the banished Princes, transfixed me with fear, and dismayed me with anguish.
همه دیوان و شاهزادگان تبعیدی خشمگین مرا با ترس گرفتند و با غصه‌ها وحشت زده[ام] کردند.
۱۹
a:         
ud amwaSt hawIn dEbahr cawAGOn zrEh AdurEn
b:          
ud padrASt warm hAwEndag ku O man niGOhEnd
Their fury gathered, like a sea of fire. The seething waves rose up that they might engulf me.
خشم آنان چون دریایی آتشین انباشته و امواج خروشان افراشته شد که مرا فراگیرند.
۲۰
a:         …..]
ud mAnhAg ahEm cawAGOn …………
b:           [……] 
kE camEnd pad zrEh zirD ud wizend pad …………
I am like …. which course over the heart of the ocean, and move onward over….
مانند آن هستم که …… که در دریا حرکت می‌کنند و به …… پرواز می‌کنند
۲۱
a:     [ ](.
ce az harw Arag …………
b:    [  
wasnAD ASOb…… AyOz
For on every side …. because of the turmoil [and the] violent….
که از هر سو…. به دلیل آشوب ….. تحریک شده است.
۲۲
a:      ….  
ce az harw pAdgOs dam … AyOz amwaSt
b:         

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]