دانلود پایان نامه

گردد.

۴-۵-۲- تبدیل لاپلاس
برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ )، شرایط مرزی مطابق با رابطه (۴-۱) در نظر گرفته می شود. با اعمال تبدیل لاپلاس نسبت به متغیر زمان t، و جایگذاری مقادیر اولیه (۵S) و (۶S) در آن معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید:
(۴-۷۰)

که در آن S متغیر لاپلاس گیری می باشد؛ با معرفی داریم:

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نوع کاربری، مصرف کننده
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید

دانلود پایان نامه

گردد.

۴-۵-۲- تبدیل لاپلاس
برای حل معادله حاکم ( ۲-۱۹ )، شرایط مرزی مطابق با رابطه (۴-۱) در نظر گرفته می شود. با اعمال تبدیل لاپلاس نسبت به متغیر زمان t، و جایگذاری مقادیر اولیه (۵S) و (۶S) در آن معادله ( ۲-۱۹ ) به شکل زیر درمی آید:
(۴-۷۰)

که در آن S متغیر لاپلاس گیری می باشد؛ با معرفی داریم:

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره، (۴-۶۲)، آید:، جایگذاری
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید