تحقیق درباره مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

پروژه های جهانی بپردازند.
Clearinghouse:
نمونه ای از سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات و دانش مدل ارائه شده که در سمینار فناوری اطلاعات در کشاورزی آگوست 2008 توکیو رونمایی شد. و نمونه خوبی از انطباق فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای ساماندهی تحقیقات کشاورزی و توزیع اطلاعات، می باشد.]21[
agris یا سیستم اطلاعاتی کشاورزی جهانی، بانک داده جامع و جهانی است که سرعت توانی رشد اطلاعات در آن به اضافه پراکندگی اطلاعات درون نرم افزارهایی با فرمتهای متفاوت و همین طورکمبود استاندارد ها و ابزارهای مدلسازی یکپارچه در آن، منجر به تولید سیستم clearinghouse شد.]19[
این سیستم جهت ارتقاء اشتراک دانش و تبادل اطلاعات وتسهیل همکاری ها وجهت هماهنگ کردن تلاشهای قبلی در راستای همین پروژه به وجود آمد.
پروژه ERA-PG:
مهندسی ژنتیک گیاهی پروژه ای سنگین با 80 میلیون یورو بودجه.
با انتشار بهترین عملکردها نظیر فعالیتهای همبند، استخر منابع، رواج رویه های مدیریتی متداول….اروپا را به رهبری مطالعات ژنتیک جهان می رساند.
ERA-PG در 5 بسته کاری
1)ابزارهایی برای مبادلات اطلاعاتی به عنوان مبنایی برای تاسیس پروژه.
2)فرموله سازی فعالیتهای راهبردی که به این طراحی منجر می شوند.
3)درگیری در پیاده سازی برنامه های راهبردی همبند و همگن.
4) تمرکز روی سازمان دهی مطالعات آتی ژنتیک گیاهی در اروپا.
5) فعالیتهای مدیریتی را منطبق و منظم می کند.
مدیریت سیستم های اطلاعاتی در این پروژه تعیین می کند چه پایگاه دانشی لازم است و بهترین فرصتها کجاست، تعیین می کند نیازهای اروپا در چیست ودر تکمیل برنامه های کنونی با بازارها و همکاری های بالقوه آتی نوآوری می کند. همچنین کمک می کند اطمینان حاصل شود تحقیقات انجام شده فشارهای علمی و اجتماعی پیش رو را پوشش داده است.
• راهی به سوی تحقق یک منطقه تحقیقاتی اروپایی می گشاید.
• فناوری اطلاعات برای بانک داده ای از پروژه های در حال اجرا.
• نظارت دوره ای بر وضعیت تحقیقات جاری در جلسات طوفان مغزی بین المللی.
• آماده کردن یک صفحه سفید، در مورد آینده تحقیقات ژنتیک گیاهی .
• سامان دهی کنسرسیوم در سطح فنی شبکه.
• مدیریت اداری، مالی، قراردادها و حقوقی کنسرسیوم.
• مدیریت دانش و دیگر فعالیتهای نو آورانه.
• نگهداری از ارتباطات اینترنتی کمیسیون.
جدول2-2- تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی
ابزار

رویکرد:
انواع:
کاربردها:
سیستمهای مستقل و تنها
مدل سازی
سطح مزرعه
سطح کشتزار
شبیه سازی
تصمیم یاری
سیستمهای کامپیوتری مجهز به ابزارهای حس گر
کشاورزی دقیق
سطح مزرعه
سطح منطقه

کنترل و نظارت
تصمیم یاری
مدیریت منابع ومدیریت آفات
مدل سازی

GIS به کمک سیستم های اطلاعاتی مجتمع
کشاورزی هوشیار
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
اینترنت و موبایل
کشاورزی الکترونیک
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری
سطح زنجیره تامین

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
برنامه ریزی بازار
محیطهای چند عاملی
کشت و صنعت هوشمند
(زنجیره تامین یکپارچه)
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری
سطح زنجیره تامین
سطح صنعت

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
افزایش کارایی و اثر بخشی
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
شبکه های اطلاعاتی سراسری –تخصصی کشاورزی
کشاورزی جهانی
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح کشور
سطح صنعت
سطح ترابری
سطح جهانی
مدیریت راهبردی جهانی
مدیریت منابع جهانی
مدیریت آفات جهانی
پیش بینی جهانی
کنترل مخاطره جهانی
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری جهانی
مطالعات جهانی

منبع:یافته های تحقیق

3-2 کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول
از آنجا که در تولیدات کشاورزی فاصله عمده ای میان تولید کننده و مصرف کننده به لحاظ سطوح زنجیره تامین و فاصله زمانی تولید تا مصرف وجود دارد، تحقیقات کمی روی اثرات سبک های کشاورزی بر دیگر سطوح زنجیره و خصوصا رفتار مصرف کنندگان، صورت گرفته است. از همین روست که به طور کلی در مورد مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش کشاورزی گرایش تحقیقاتی زیادی وجود ندارد. در این مطالعه با بکارگیری شیوه های آماری و داده کاوی، سعی در کاوش قوانین انجمنی بین مولفه های کشاورزی نظیر کشت ارگانیک، کشت کم هزینه و اثر آن روی مصرف محلی و سراسری سبزیجات بوته ای در ایران هستیم.
1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
از طریق کاوش داده های بازار و مصرف کنندگان می توان هوش داده ای تجاری به دست آورد و مزیت رقابتی عصر کنونی به هوش تجاری وابسته است. علاوه بر سیستم های تصمیم یار که تاریخچه گرا بودند و در گرفتن تصمیم از گذشته استفاده می کردند به کمک داده کاوی و انبارهای داده، مدیریت ارتباط با مشتری به یک ایجاد کننده مهم مزیت رقابتی مبدل شده است. از دید معماری مدیریت ارتباط با مشتریان دو جنبه عملیاتی و تحلیلی دارد.37. جنبه عملیاتی، اتوماسیون کارهای ارتباطی در شرکت است و در جنبه تحلیلی، تحلیل ویژگی ها و رفتارهای مشتری برای پشتیبانی از استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان است. در یک اقتصاد مشتری محور ابزار بازار یابی خوب و پشتیبانی در تصمیمات مختلف CRM38، داده کاوی است.39 .
از داده کاوی برای پیش بینی آینده و رفتارهای آینده مشتریان، تدوین کمپین نرم افزاری و اتخاذ تصمیمات فعالانه (در مقابل تصمیمات منفعلانه که سیستم های تصمیم یار ارائه می دادند) که به جذب مشتری و افزایش وفاداری او می انجامد، استفاده می شود.
2-3-2 کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت کشاورزی
برای مطالعه پیرامون ادبیات موضوعی کاربرد ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، در صنعت کشاورزی به مجله هایی که عمدتا در زنجیره تامین محصولات کشاورزی فعالند از صنایع غذایی تا کشاورزی و مجله هایی که در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان فعالند روی آوردیم. بدین نحو که با جستجوی کلمات کلیدی نظیر Organic Consumer، CRM، ASC،lean Agricultural Production و ترکیب این کلمات ، پایگاه داده Science direct را به دنبال مجله ها و مقالات در این رابطه جستجو کردیم.نتیجه کار را می توان در جدول 4 ملاحظه کرد:

جدول 3-2 برخی از گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی
نگرش مصرف کننده
ترجیحات مصرف کننده
رفتار مصرف کننده
بخش بندی مشتریان
توقعات مصرف کننده
بازاریابی و تبلیغات
[27]درک مصرف کننده از غذاهای ارگانیک در بانگوک 2008
[28] گرایش نظام سلامت و ادراک از کیفیت در کشور نروژ
[29] پول را در جایی می گذارند که دهانشان کار می کند، گرایش مصرف کننده و تولید کننده به مصرف غذاهای سالم
[30]
شبکه های پخش نان در استرالیا و سلامت نان 2010
[31]
ارزش طبیعی بودن در کشاورزی ارگانیک 2007
[32]
مقایسه انگیزه های بین قاره ای در اروپا و گرایش مصرف کنندگان طبیعی 2011
[33] آگاهی مصرف کنندگان از محصولات طبیعی در اسپانیا 2009
[34]
انگیزش وگرایش خرید به غذاهای ارگانیک در تایوان 2008
[35] گرایش به پرداخت برای غذای طبیعی در 2010

[36] تقاضا برای غذاهای طبیعی در جنوب ایتالیا یک مدل انتخاب متمایز 2008

[37]اطلاعات مصرف کننده در مورد تولید طبیعی و گرایش مصرف کننده برای پرداخت 2010
[38] ترجیحات مصرف کننده برای صفات اخلاقی حقوقی غذاهای طبیعی 2010
[39] مسیر تحلیل فاکتورهای غذاهای طبیعی در بین مصرف کنندگان استرالیایی 2004

[40] ویژگی تقاضا برا اشباع بازارهای غذای طبیعی مقایسه انگلستان و دانمارک 2008
[41] تشویق و انگیزش مشتریان به خرید غذای طبیعی 2010
[42] فاکتورهای موثر برای مخالفت با بیوتکنولوژی بین مصرف کنندگان استرالیایی2005

[31] مدلسازی فاکتورهای موثر بر خرید کود ارگانیک در نواحی روستایی مصرف کنندگان ایسلندی 2010

[32] ترجیحات شخصی موثر بر خرید گوشت تازه 2011
منبع:یافته های تحقیق
4-3-2 : روش شناسی در این مقاله:
در این مقاله با جمع آوری داده های مربوط به 27 سال تولید محصولات در 30 استان مختلف از سایت وزارت کشاورزی و همچنین داده های 9 سال مربوط به سبک کشاورزی شامل جزئیات کاشت و داشت و براشت و استفاده از نهاده های کشاورزی چون کود و سم وعلف کش و همچنین روشهای آبیاری و میزان تجهیزات کشاورزی در استانهای مختلف و نمونه داده های مصرف یک ماهه در استانهای مختلف از مرکز آمار ایران ، پایگاه داده ای بر مبنای اطلاعات دفتر آمار و اطلاعات وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است.
در مرحله بعد، داده های مربوط به هزینه در اثر تورم طی سالیان مختلف هم معنی و هم وزن نیستند. لذا نرخ تورم در داده های هر سال تاثیر داده می شود.
سپس جداول مختلفی ازپایگاه داده ادغام می شود تا برای هر استان همه داده های مربوط به سبک کشاورزی در کنار داده های مربوط به مصرف قرار بگیرد.
سپس روی هر یک از مولفه های هزینه و مصرف خوشه بندی اعمال می شود تا داده ها به صورت الگوهای شفاف تری در بیایند و اعمال قوانین انجمنی روی خوشه ها باشد.
در نهایت بین خوشه های ایجاد شده برای هر کدام از فیلدها ، الگوریتم APRIORI و GRI جهت کشف قوانین انجمنی جاری در بین الگوهای مصرف، استفاده می شود.
5-3-2 نتایج مطالعه فوق:
یافته ها نشان می دهد در مورد پیاز، رفتار مصرف کنندگان چندان وابسته به شرایط نیست و در واقع یکنواخت است. اما در مورد سیب زمینی و گوجه فرنگی و سایر سبزیجات بوته ای در مناطقی که تولید کم هزینه تر است، مصرف محلی بیشتر است. نتایج داده کاوی اطلاعات نهفته در میان داده ها را نمایش می دهد. در حوزه کسب و کار برای تولید کننده مفید خواهد بود که بداند در هر قسمت از منحنی مصرف چه نوع رفتاری برای تولید مناسب است و برای بازاریابان هم جالب خواهد بود که با ترویج مصرف محصولات سالم می توان سودآوری کشت ارگانیک را بالا برد. همچنین حین روشهای تولید برای کشاورزان جالب خواهد بود که در صورت آبیاری آماده سازی زمین به طور کامل کشت ارگانیکشان بهتر جواب خواهد داد.
4-2 زنجیره تأمین
در دهه 1950 و 1960 بیشتر تولید کنندگان بر تولید انبوه جهت کمینه نمودن هزینه تولید هر واحد، به عنوان استراتژی عملیاتی اصلی تأکید داشتند. توسعه محصول جدید به کندی صورت می‌‌‌گرفت و منحصراً متکی به تکنولوژی‌های خود سازمان و ظرفیت آن بود. برای حفظ تعادل در جریان تولید، برای عملیاتی که گلوگاه تولید بودند، موجودی نگهداری می‌‌‌شد که این منجر به سرمایه‌گذاری زیاد در موجودی در جریان ساخت می‌‌‌گردید. تسهیم تکنولوژی و تخصص با مشتریان یا تأمین کنندگان، غیرقابل قبول و دارای ریسک بالا به شمار می‌‌‌رفت. در این دوره تأکید خیلی اندکی روی شراکت راهبردی و تعاملی خریدار و تأمین کننده شده است. خرید به عنوان پشتیبانی کننده تولید شمرده می‌‌‌شد و مدیران توجه اندکی را به موضوعات مربوط به خرید می‌‌‌نمودند. 40. در دهه 1970 برنامه‌ریزی منابع تولید معرفی شد و مدیران به اثر موجودی کالای در جریان ساخت بر هزینه تولید، کیفیت، توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی بردند و بدین ترتیب به مفاهیم جدید مدیریت مواد برای بهبود عملکرد سازمان خود پناه آوردند.
تشدید رقابت جهانی در دهه 1980، سازمانهای در تراز جهانی را مجبور به ارائه محصولاتی با قیمت پایین، کیفیت بالا و قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بالاتری در طراحی نمود و تولید کنندگان از تولید به هنگام و دیگر ابتکارات مدیریتی برای بهبود اثربخشی تولید خود استفاده نمودند. در محیط تولید JIT، تولید کنندگان به اهمیت و منافع بالقوه شراکت و تعامل در روابط خریدار – فروشنده پی بردند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین هنگامی که تولید کنندگان، شراکت راهبردی با تأمین کنندگان مستقیم خود را تجربه نمودند، بوجود آمد. علاوه بر متخصصان تدارکات،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *