تحقیق درباره زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات

مستلزم تخمین‌های استاندارد شده‌ای113 است. به همین دلیل در این مرحله تخمین‌های غیراستاندارد را که عمدتاً به مقیاس114 خود وابسته هستند را به تخمینهای استاندارد شده‌ای که وابسته به مقیاس خود نیستند؛ تبدیل می‌شوند و این کار تا حدودی برازش و پارامترهای مدل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

و – ارائه نتایج
در این مرحله نتایج مدل معادلات ساختاری به شکل نمودار مسیر ارائه می‌گردد. نمودار مسیر یک نمایش گرافیکی از مدل معادلات ساختاری است. گام نهایی در هر تحقیق، گزارش نتایج تحقیق به روشی است که سایر محققین بتوانند از منطق رویه‌ها و تجزیه و تحلیل‌های تحقیق و تفسیرهای آن استفاده کنند. ( لاوی ، 1988) [5]
6-3- سوالات و فرضیه های تحقیق
با توجه به چارجوب نظری تحقیق که بصورت تحلیل مسیر در شکل 1-3 ترسیم شده است، سوالات و فرضیات تحقیق را می توان تدوین نمود.

شکل 1- 3: چارچوب نظری تحقیق، منبع:یافته های تحقیق
1-6-3- سوالات تحقیق
I) سوال اصلی
با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع، مدیریت اطلاعات چگونه می تواند رقابت پذیری پایدار زنجیره تأمین را افزایش دهد؟
II) سوالهای فرعی
2- قابلیتهاهای کلیدی زنجیره تأمین که منجر به رقابت پذیری پایدار می شوند، کدامند و شاخص های شناسایی و اولویت بندی آنها چگونه است؟
3- مختصات درونی زنجیره تامین کدامند و شاخص های شناسایی و اولویت بندی آنها چگونه است؟
4- شاخص های مدیریت اطلاعات و عملکرد زنجیره تأمین کدامند و اولویت بندی آنها چگونه است؟
2-6-3- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول:
مدیریت اطلاعات میزان قابلیتهای کلیدی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
1-1- مدیریت اطلاعات، هماهنگی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-1- مدیریت اطلاعات، انسجام زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
3-1- مدیریت اطلاعات، تسهیم اطلاعات زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
4-1- مدیریت اطلاعات، انعطاف پذیری زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
فرضیه اصلی دوم:
قابلیتهای کلیدی زنجیره تأمین، مختصات درونی زنجیره تامین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
1-2- هماهنگی زنجیره تأمین، فرهنگ زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-2- انسجام زنجیره تأمین، فرهنگ زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
3-2- تسهیم اطلاعات زنجیره تأمین، فرهنگ زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
4-2- انعطاف پذیری زنجیره تأمین، چابکی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
5-2- هماهنگی زنجیره تأمین، کارایی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
6-2- انسجام زنجیره تأمین، کارایی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
7-2- تسهیم اطلاعات زنجیره تأمین، کارایی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
8-2- انعطاف پذیری زنجیره تأمین، کارایی زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
فرضیه اصلی سوم:
استراتژی های زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
1-3- چابکی زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-3- کارایی زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *