تحقیق درباره اعتبار سازه، طرح پژوهش

بزرگتر مورد نیاز است (هومن،1384: 22-23). در خصوص اندازه نمونه، برای تحلیل عاملی سوالات مربوط به متغیرهای موجود در مدل تحلیلی تحقیق، به ازای هر سوال باید حداقل 3 پرسشنامه جمع آوری شود. بنابراین، برای این پرسشنامه که 28سئوال در قالب 7 عامل کلی دارد، حداقل 84 نمونه مورد نیاز است. در این پژوهش، 70 نفر از مدیران و کارشناسان مرتبط با زنجیره تأمین کشاورزی و 14نفر از کشاورزان تحصیل کرده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. لازم به ذکر است که درصورتیکه تعداد نمونه ناکافی باشد، نرم افزار LISREL در ابتدای گزارش نهایی این موضوع را هشدار می دهد که در این تحقیق چنین مشکلی رخ نداد.[5]
4-3- روش های گرد آوری اطلاعات
پس از آنکه بر اساس ماهیت پژوهش و فرضیه های آن، طرح پژوهشی انتخاب شد، باید در مورد روش های گردآوری اطلاعات تصمیم گرفت. بدین منظور می توان از روشهای متعددی برای گردآوری اطلاعات بهره گرفت که این امر منجر به غنای نتایج پژوهش می گردد و به آن کثرت گرایی می گویند ( فقیهی و صوفی ، 1378). مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و اینترنت استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده شده است.
1-4-3- پرسشنامه
سوالات پرسشنامه از نوع بسته واز طیف 5 گزینه ای لیکرت که یکی از رایج‌ترین مقیاس های اندازه‌گیری به شمار می‌رود است. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد:

کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
5
4
3
2
1

2-4-3- روش سنجش اعتبار87 پرسشنامه ها
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌شود.
1-3
که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون j ام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت پایایی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 935/0 بدست آمده است که ضریب آلفای قابل قبولی محسوب می شود. برای هر یک از عوامل آلفای کرونباخ بصورت مجزا هم محاسبه شد که تمامی موارد بالای 65/0 بوده است.
3-4-3- بررسی روایی88 پرسشنامه ها
برای تهیه پرسشنامه و اطمینان از قابلیت اجرایی آن (یعنی بررسی توانایی پرسشنامه در سنجش آن چیزی که باید بسنجد) از اعتبار عاملی استفاده شده است. اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی 89 بدست می‌آید. تحلیل عاملی یک فن‌آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه‌هایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم و ضروری است.
5-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آمار توصیفی همچون میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی همچون آزمون میانگین یک جامعه آماری90 جهت بررسی مناسب بودن یا نبودن وضعیت متغیرها استفاده می شود.
علاوه براین، برای مشخص نمودن اینکه آیا پرسشنامه شاخصهای مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده خواهد شد. سپس با توجه به سوالات و فرضیات مطرح شده، در این تحقیق برای تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری که یکی از تکنیک های مربوط به ماتریس همبستگی است استفاده می شود. در ادامه تحلیل عاملی و روش مدل یابی معادلات ساختاری بحث می شود.
1-5-3- تحلیل عاملی
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی 91 بدست می‌آید. تحلیل عاملی یک فن‌آماری است که در علوم انسانی کاربرد فراوان دارد. در حقیقت استفاده از تحلیل عاملی در شاخه‌هایی که در آنها آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، لازم و ضروری است. [5]
با استفاده از تحلیل عاملی می‌توان مشخص نمود که آیا پرسشنامه شاخصهای مورد نظر را اندازه‌گیری می‌کند یا خیر. در تحلیل عاملی باید سوالاتی که برای ارزیابی یک شاخص یا صفت خاص طرح شده‌اند دارای یک بار عاملی مشترک باشند.
به هر یک از شاخص‌ها یک عامل 92 گفته می‌شود و با f نمایش داده می‌شود به این ترتیب برای پرسشنامه مذکور 7 عامل کلی وجود دارد که با نمادهای f1، f2، f3، … و f6 نشان داده می‌شوند ‌بنابراین مدل تحلیلی این پرسشنامه به صورت زیر خواهد بود :
Xi = µi + Li1 f1 + Li2 f2 + Li3 f3 +…+ Li6 f6+ ei 2-3
که در آن :
نمره سوال iام (امتیاز شاخص iام) Xi=
متوسط نمره سوال iام μi=
ضریب ارتباط بین سوال iام با عامل jام =
عامل مشترک سوالات (امتیازات عاملی) =
خطا =
به طور کلی Lij را بارهای عاملی93 می‌نامند. که همبستگی یک شاخص با یک عامل را بار عاملی گویند. Fjها یا برآورد آنها را که امتیازات عاملی می‌نامند؛ برای ساختن مقیاس‌های عاملی به کار می‌روند. و از رابطه زیر بدست می‌آیند:
3-3 J=1, …, m
که در آن ها ضرایب امتیاز عامل‌ها نامیده می‌شود.
برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی ضرورت دارد :
تهیه یک ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک94
استخراج عامل‌ها
انتخاب و چرخش95 عامل‌ها برای ساده‌تر ساختن و قابل فهم‌تر کردن ساختار عاملی
تفسیر نتایج
2-5-3- مدل یابی معادلات ساختاری
مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی96 است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و نهان است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادلات ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. نرم افزار SEM به عنوان یکی از پیشرفتهای روش شناختی نویدبخش در علوم اجتماعی و علوم رفتاری می تواند مدلهای سنتی را مورد آزمون قرار دهد و در عین حال امکان بررسی روابط و مدلهای پیچیده تری مانند تحلیل عاملی(تاییدی)97 و تحلیل سری های زمانی را نیز فراهم و کاربرد داده های همبستگی، آزمایشی و غیر آزمایشی را برای تعیین میزان موجه بودن مدلهای نظری در یک جامعه بخصوص امکان پذیر سازد.
1-2-5-3- اصطلاحات مدل یابی معادلات ساختاری
مدل یابی معادلات ساختاری بر پایه فرضیه هایی در باره وجود روابط علی در بین متغیر ها، مدلهای علی را با دستگاه معادلات خطی آزمون می کند. بدین ترتیب، SEM، روابط ساختاری بین شرایط ساختاری معین و مفروض98 را می آزماید و برآورد روابط علی میان متغیرهای نهان (مشاهده نشده) و نیز روابط بین متغیر های اندازه گیری شده (مشاهده شده) را امکان پذیر می سازد.[5]
متغیر های مستقل که فرض براین است بدون خطا اندازه گیری می شوند، متغیرهای برونزا99 و یا جریان دهنده100 و متغیر های وابسته یا میانجی 101متغیرهای درونزا102 یا جریان گیرنده103 نامیده می شوند. متغیرهای آشکار104 یا مشاهده شده به گونه مستقیم توسط پژوهشگر اندازه گیری می شود، در حالی که متغیرهای نهان یا مشاهده نشده به گونه ای مستقیم اندازه گیری نمی شوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگی های بین متغیرهای اندازه گیری شده استنباط می شوند. این برآورد آماری به همان طریق که یک تحلیل عاملی اکتشافی حضور عامل های نهان را از واریانس مشترک بین متغیرهای مشاهده شده استنباط می کند، بدست می آید.[5]
بنا بر آنچه که گفته شد، مدل معادلات ساختاری شامل دو مولفه است: مدل اندازه گیری که در آن متغیرهای نهان پیشنهاد و از طریق CFA آزمون می شود و مدل ساختاری که در آن متغیرهای نهان و متغیر های مشاهده شده ای که نشانگر متغیر های نهان است از یک راه منطقی باهم مرتبط می شوند.
کاربران SEM روابط میان متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده را با استفاده از نمودار مسیر105 نشان می دهند. این نمودار که نقش اساسی در مدل یابی معادلات ساختاری بازی می کند، مانند فلوچارتهای رایانه ای است، که متغیرهایی را که با خطوط بیانگر جریان علی باهم متصل شده اند، نشان می دهد.[5]
2-2-5-3- مراحل مدل معادلات ساختاری
فرآیندهای تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس شامل گامهایی است که لازم است به صورت متوالی انجام شوند. این گامها عبارتند از:
الف – مرحله بیان مدل
مدل معادلات ساختاری با بیان مدلی که می‌خواهد تخمین زده شود؛ شروع می‌شود. در ساده‌ترین سطح، مدل، یک عبارت آماری درباره روابط میان متغیرها است. این مرحله یکی از مهمترین مراحل موجود درمدل معادلات ساختاری است، زیرا هیچ گونه تحلیلی صورت نمی‌گیرد، مگر این که محقق ابتدا مدل خود را بیان کند.
ب – مرحله دوم تخمین مدل
هنگامی که یک مدل بیان شد و حالت تعیین آن مورد ارزیابی قرار گرفت، کار بعدی بدست آوردن تخمین‌های پارامترهای آزاد از روی مجموعه‌ای از داده‌های مشاهده شده است. این مرحله شامل یکسری فرآیندهای تکراری است که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی106 ساخته می‌شود و با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده107 می‌شود و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد. [5]
ج – ارزیابی تناسب108 یا برازش
مدل وقتی گفته می‌شود که با یکسری داده‌های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی مدل با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده، معادل شده باشد، بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد (هویل 1995). هنگامی که یک مدلی تخمین زده می‌شود برنامه نرم افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد، T – Value و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند. اگر مدل قابل آزمون باشد ولی با داده‌ها به طور مناسب تناسب نداشته باشد شاخصهای اصلاحی109 که یک وسیله معتبر برای ارزیابی تغییرات مورد نظر در بیان مدل هستند به کار گرفته می‌شوند؛ تا مدل متناسب با داده‌ها شوند ( لاوی، 1988).
مهمترین شاخص تناسب مدل آزمون است ولی به خاطر این که آزمون تحت شرایط خاصی عمل می‌کند و همیشه این شرایط محقق نمی‌شود لذا یکسری شاخصهای ثانویه‌ای نیز ارائه می‌گردد.مهمترین این شاخصها عبارتند از : شاخص خوبی برازش110، شاخص خوبی برازش تعدیل شده111، میانگین مجذور خطا 112
حالتهای بهینه برای این آزمونها به شرح زیر است:
آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می‌دهد. برخی از محققان بجای این شاخص؛ شاخص حاصل تقسیم کای دو بر درجه آزادی را پیشنهاد کرده اند که فارغ از درجه آزادی است و مقدار آن باید کمتر از 3 باشد.
د – اصلاح مدل
یکی از مهمترین جنبه‌های بحث انگیز مدل معادلات ساختاری، اصلاح مدل است. اصلاح مدل مستلزم تطبیق کردن یک مدل بیان شده و تخمین زده شده است که این کار از طریق آزاد کردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده‌اند و یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند صورت می‌گیرد.

ه‍ – تفسیر مدل
اگر آزمونهای تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد دراین مرحله محقق بر پارامترهای مدل متناسب شده تمرکز می‌نماید. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ( لاوی ، 1988).
آزمونها و مقایسه تخمین پارامترها و همچنین نمایش آنها