تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده- قسمت 9

 • طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (1386)، حقوق اداری، چاپ سیزدهم، تهران، سمت.
 • عرفانی، محمود، (1388)، حقوق تجارت، ج 3، چاپ اول، تهران، نشرجنگل – جاودانه.
 • علی آبادی، علی، (1381)، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • عمید زنجانی، عباسعلی، (1388)، آیات الاحکام، چاپ اول، تهران، مجد.
 • عمید زنجانی، عباسعلی، (1382)، در آمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، چاپ اول، تهران، میزان.
 • فخار طوسی، جواد، (1385)، در محضر شیخ انصاری(ره)، ج 17، چاپ دوم، قم، نشر نسیم مهر.
 • فرحناکیان، فرشید، (1387)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، میزان.
 • قاسم زاده، سید مرتضی، ( 1383)، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
 • قاسم زاده، سید مرتضی و ره پیک، حسن و کیایی، عبدالله، (1382)، تفسیر قانون مدنی، چاپ اول، تهران، سمت.
 • قاسمی، محسن، (1488)، شکل گرائی در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، میزان.
 • قزوینی، ملاعلی، (1369)، صیغه العقود و الایقاعات، چاپ اول، تهران، نشر جهاد دانشگاهی تهران.
 • قشقایی، حسین، (1378)، شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی، چاپ اول، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
 • قنواتی، جلیل، (1383)، مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول، چاپ اول، قم، بوستان کتاب.
 • کاتوزیان، ناصر، (1380)، اثبات و دلیل اثبات ، ج 1، چاپ اول، تهران، میزان.
 • کاتوزیان، ناصر، (1385)، اثبات و دلیل اثبات، ج 2، چاپ سوم، تهران، میزان.
 • کاتوزیان، ناصر، (1371)، حقوق مدنی ایقاع، چاپ اول، تهران، نشر یلدا.
 • کاتوزیان، ناصر، (1363)، حقوق مدنی، ج 1، چاپ دوم، تهران ، انتشارات بهنشر.
 • کاتوزیان، ناصر، (1373)، حقوق مدنی، ج 2، چاپ سوم، تهران، گنج دانش.
 • کاتوزیان، ناصر، (1376)، حقوق مدنی، ج 4، چاپ دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 • کاتوزیان، ناصر، (1385)، حقوق مدنی خانواده، ج 1، چاپ هفتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • کاتوزیان، ناصر، (1378)، دوره مقدماتی حقوق مدنی شفعه، وصیت، ارث، چاپ اول، تهران، میزان.

کاتوزیان، ناصر، ( 1377)، فلسفه حقوق، ج 2، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر، (1377)، فلسفه حقوق، ج 3، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر، (1382)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ هشتم، تهران، میزان.

 

کاتوزیان، ناصر، (1388)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ هشتم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر، (1387)، قواعد عمومی قراردادها، ج 5، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار.

 

کاتوزیان، ناصر، ( 1347)، کلیات حقوق، ج 1، تهران، نشر دانشگاه تهران.

 

کاتوزیان، ناصر، ( 1376)، وصیت در حقوق مدنی ایران، چاپ سوم، تهران، نشر ققنوس.

 

کاشانی، سیدمحمود، (1388)، حقوق مدنی قراردادهای ویژه، چاپ اول، میزان.

 

کریمی، عباس، (1386)، ادله اثبات دعوا، چاپ اول، تهران، میزان.

 

کشاورز، بهمن، ( 1381)، بررسی تحلیلی قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، چاپ سوم، تهران، نشر کشاورز.

 

لطفی، اسدالله، ( 1390)، قواعد فقه حقوقی و جزائی، چاپ اول، تهران، نشر خرسندی.

 

محقق داماد، سید مصطفی، ( 1367)، تحلیل فقهی حقوق خانواده، چاپ سوم، تهران، نشر دادگستر.

 

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، چاپ اول، تهران، سمت.

 

محمدی، ابوالحسن، (1383)، گزیده متون فقه (4-3-2-1)، چاپ چهارم، تهران، میزان.

 

مدنی، سیدجلال الدین، ( 1383)، حقوق مدنی، ج2، چاپ اول، تهران، نشر پایدار.

 

مغنیه، محمد جواد، (1366)، فقه تطبیقی، ترجمه کاظم پور جوادی، چاپ دوم، بی جا، نشر دانشمند.

 

موسوی بجنوردی، سید محمد، ( 1379)، علم اصول، چاپ اول، تهران، نشر عروج .

 

نصیری، محمد، (1389)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ بیست و یکم، تهران، نشرآگاه.

 

نهرینی، فریدون، (1385)، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، چاپ دوم، تهران، کتابخانه گنج دانش.

 

نوری، رضا، (1357)، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، نشر پاژنگ.

 

هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1385)، فرهنگ فقه، ج 1، چاپ دوم، قم، مؤسسه دایره المعارف الاسلامیه.

 

یثربی، سید علی محمد، (1374)، مقدمه علم حقوق و نظام جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، قم، دفتر نشر نوید.

 

ب) منابع عربی:

 

ابوالسعود، رمضان، (1987)، اصول اثبات، بیروت، دار الجامعیه.

 

ابوالوفا، احمد، (1983)، الاثبات فی الموادالمدینه و التجاری، بیروت، الدار الجامعیه.

 

الآخوند الخراسانی، محمد کاظم، (1406)، حاشیه الکتاب المکاسب، چاپ اول، تهران، وزارت ارشاد.

 

الآملی، الشیخ محمد تقی، (بی تا)، درر الفوائد، ج 1، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

 

الانصاری، الشیخ المرتضی، (1409)، کتاب المکاسب، ج 8، چاپ اول، بیروت، النور للمطبوعات.

 

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، (بیتا)، الروضه البهیه، ج 3، چاپ اول، قم، مکتبه الدوریه.

 

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، (بیتا)، الروضه البهیه، ج 4، بیروت، دار العالم الاسلامی.

 

الجبعی العاملی، زین الدین بن علی، ( 1412)، مسالک الافهام، ج 3، چاپ اول، قم، مؤسسه المعارف الاسلامی.

 

الحجتی البروجردی، بهاء الدین، (1412)، الحاشیه علی کفایه الاصول، ج 1، چاپ اول، قم، مؤسسه الانصاریان.

 

الحسنی العاملی، السید عبدالمحسن فضل الله، (1407)، بلغه الطالب فی شرح المکاسب، ج 3، چاپ اول، بیروت، مؤسسه الوفاء.

 

الحسینی الشیرازی، السید محمد، (1412)، الاصول، چاپ چهارم، بی جا، مؤسسه الفکر الاسلامی.

 

الحلی، محمد بن الحسن، ( 1409)، شرایع السلام، ج 2، چاپ اول، بیروت، دار الزهراء.

 

الحلی، محمد بن الحسن، ( 1409)، شرایع السلام، ج 3، چاپ اول، بیروت، دار الزهراء.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]