تاریخ حدیث و اندیشه‌های حدیثی در بحرین- قسمت ۴۲

 • الکامل فی التاریخ، ج ۴، ص ۲۰۲؛ تاریخ ابن خلدون، ج ۳، ص ۱۴۶٫ ↑

 

 • . این منطقه را نباید با «الخُطّ» به ضم خاء و تشدید لام که نام کوهی در مکه است، اشتباه نمود. ر.ک: معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۷۸؛ المعالم الأثیره فی السنه والسیره، ص ۱۰۹٫ ↑

 

 • الصحاح، ج ۶، ص ۲۳۱۳؛ لسان العرب، ج ۲، ص ۲۳۷؛ تاج العروس، ج ۳، ص ۳۲۵؛ معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۱۱؛ النفحه المسکیه فی الرحله المکیه، ص ۲۹۲ ـ ۲۹۳؛ اوضح المسالک الی معرفه البلدان والممالک، ص ۱۳۰ ـ ۱۳۱٫ ↑

 

 • الفائق فی غریب الحدیث، ج ۲، ص ۳۴۲؛ النهایه فی غریب الحدیث، ج ۱، ص ۳۸۷؛ لسان العرب، ج ۱۴، ص ۱۷۸٫ ↑

 

 • سفرنامه ناصر خسرو، ص ۱۴۹٫ البته در برخی نسخههای خطی سفرنامه ناصر خسرو عنوان «لحصا» آمده است. استاد دبیر سیاقی در تصحیح سفرنامه، عبارات این نسخه را در پاورقی تذکر دادهاند. ر.ک: سفرنامه ناصر خسرو، ص ۱۴۰ و ۱۴۵ و ۱۴۷٫ ↑

 

 • مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ج ۴، ص ۳۵۳٫ ↑

 

 • رحله ابن بطوطه، ج ۲، ص ۱۵۳٫ دانسته نشد چرا مترجمِ دانشمند رحله ابن بطوطهبه پارسی، کلمۀ «الحسا» در متن ابن بطوطه را، گاهی «لحسا» و گاهی «الحسا» آوردهاند. ر.ک: سفرنامه ابن بطوطه، محمد علی موحد، ج ۱، ص ۳۴۱ و ۵۱۷ و ۵۲۵٫ ↑

 

 • الدارس فی تاریخ المدارس، ج ۱، ص ۲۷٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۵۸٫ ↑

 

 • شرفنامۀ بدلیسی، ج ۲، ص ۳۰۰٫ در همین قرن در عبارت قاضی نور الله شهید شوشتری (د ۱۰۱۹ هـ) در مجالس المؤمنین، دربارۀ ابن ابی جمهور احسایی، عنوان «اللحصاوی» آمده است. ر.ک: مجالس المؤمنین، ج ۱، ص ۵۸۱٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۱۱؛ النفحه المسکیه فی الرحله المکیه، ص ۲۹۳؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص ۱۴؛ «أحساء»، دایره المعارف بزرگ اسلامی. ↑

 

 • المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج ۱، ص ۱۷۵ ـ ۱۷۶٫ ↑

 

 • منطقه الاحساء عبر اطوار التاریخ، ص ۳۷٫ (نقل از: دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل: أحسا). ↑

 

 • . همان. ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۱، ص ۱۱۱؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والتصاع، ج ۱، ص ۳۶؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص ۱۴٫ ↑

 

 • . به اعتبار ابو سعید حسن بن بهرام جنابی (د ۳۰۱ هـ) حاکم احساء. ↑

 

 • . منظور ابو طاهر قرمطی (د ۳۳۲ ق) است. ↑

 

 • سفرنامه ناصر خسرو، ص ۱۵۰ ـ ۱۵۱٫ ↑

 

 • منطقه الاحساء عبر اطوار التاریخ، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۳٫ (نقل از: دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل: احساء). ↑

 

 • . ر.ک: «احساء»، دایره المعارف بزرگ اسلامی؛ «احساء»، دایره المعارف تشیع. ↑

 

 • المسالک والممالک، ابن خرداذبه، ص ۱۹۳؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع، ج ۲، ص ۹۵۲؛ الخراج والصناعه، ص ۹۸؛ المسالک والممالک، بکری، ج ۲، ص ۸۹۶٫ ↑

 

 • صوره الارض، ج ۱، ص ۲۵؛ احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص ۷۱٫ ↑

 

 • سفرنامه ناصر خسرو، ص ۲۷۸٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۲، ص ۳۷۸٫ ↑

 

 • ابو طالب حامی الرسول وناصره، ص ۳۱٫ ↑

 

 • حدود العالم من المشرق الی المغرب، ص ۱۳۱؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص ۶۳؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع، ج ۱، ص ۱۲۸؛ معجم البلدان، ج ۱، ص ۲۷۴؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج ۱، ص ۲۰۸؛ اوضح المسالک الی معرفه البلدان والممالک، ص ۱۷۸٫ ↑

 

 • صوره الارض، ج ۱، ص ۲۵ و ج ۲، ص ۲۶۰ و ۲۶۷٫ ↑

 

 • مسالک والممالک، اصطخری (لیدن) ص ۱۰۷ ـ ۱۰۸؛ (مصر)، ص ۷۰٫ ↑

 

 • احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ص ۵۳٫ ↑

 

 • سفرنامه ناصر خسرو، ص ۱۵۱٫ ↑

 

 • نزهه المشتاق فی اختراق الآفاق، ج ۱، ص ۳۸۷٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۲، ص ۲۷؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع، ج ۱، ص ۲۶۰٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۷۳٫ ↑

 

 • مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع، ج ۱، ص ۱۶۶؛ المسالک والممالک، ابن خرداذبه، ص ۱۹۳٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۷۳٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۷۳؛ معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج ۳، ص ۱۰۸۲٫ ↑

 

 • البحرین فی صدر الاسلام، ص ۳۸٫ ↑

 

 • . منطقهای بین بصره و واسط وجود دارد که «قَطر» گفته میشود و برخی از محدثین چون محمد بن الحکم القطری به آنجا منسوب هستند. نباید با قَطَر اشتباه گرفته شود. ر.ک: معجم البلدان، ج ۴، ص ۳۷۲؛ مراصد الاطلاع علی اسماء الامکنه والبقاع، ج ۳، ص ۱۱۰۷٫ ↑

 

 • دریانوردی عرب در دریای هند در روزگار باستان و در نخستین سده‌های میانه، ص ۱۶ و ۲۱ (نقل از: دانشنامه جهان اسلام، مدخل بحرین «۲»). ↑

 

 • تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۶۰۹٫ ↑

 

 • تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان، ص ۴۸ (نقل از: دانشنامه جهان اسلام، مدخل بحرین «۲»). ↑

 

 • تاریخ الطبری، ج ۱، ص ۴۸۰؛ اخبار الطوال، ص ۴۳٫ ↑

 

 • اخبار الطوال، ص ۴۵٫ ↑

 

 • تاریخ بلعمی، ص ۸۸۵٫ ↑

 

 • تاریخ بلعمی، ص ۸۹۳٫ ↑

 

 • معجم البلدان، ج ۲، ص ۵۳۷؛تاریخ طبری، ج ۲، ص ۵۵ ـ ۵۷٫ ↑

 

 • تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۳۷۹ ـ ۳۸۰ (نقل از: دایره المعارف بزرگ اسلامی، مدخل بحرین). ↑

 

 • تاریخ الطبری، ج ۲، ص ۱۷۰٫ ↑

 

 • اخبار الطوال، ص ۶۷٫ ↑

 

 • . سبخت: رهانیدۀ سه باشد و مراد از سه «پنداشت نیک و گفتار نیک و رفتار نیک» است. ر.ک: لغتنامۀ دهخدا، «بحرین». ↑

 

 • فتوح البلدان، ص ۷۸٫ ↑

 

 • المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج ۱، ص ۵۴۰٫ ↑

 

 • المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلام، ج ۱، ص ۵۳۳٫ ↑

 

 • . Henry Rawlinson. ↑

 

 • . Dilmun. ↑

 

 • . Tilmun. ↑

 

 • . «تمدن فراموش شدۀ خلیج فارس»، مجلۀ سخن، ص ۳۴ (نقل از: دانشنامۀ جهان اسلام، مدخلِ بحرین «۲»). ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]