تاثیر نام و نشان ملی بر نام و نشان شرکت های ایرانی در بازار هدف- قسمت ۱۱

به منظور طراحی الگوی مفهومی پژوهش ابتدا کلیه معیارهای موجود در ادبیات نظری استخراج گردید، سپس با بهره گرفتن از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین متخصصین و خبرگان بازاریابی تعدادی از آنها حذف و تعدادی به آنها اضافه گردید و در غالب طبقهبندی جدیدی که برای اولین بار در این پژوهش ارائه شده است،الگوی مفهومی پژوهش طراحی گردید. که در آن رابطه بین نام و نشان ملی که خود شامل (وفاداری ، آگاهی ، کیفیت درک شده ، پیوند های ملی، دیگر داراییهای اختصاصی)متغیر مستقل نام و نشان شرکت ایران خودرو در بازار خودرو سمند استان کرمانشاه که خود شامل متغیر وابسته و روش های مدیریتی متغیر مداخلهگر است.
۳- ۴٫ مراحل انجام پژوهش
در پژوهش حاضر پس از تهیه طرح پژوهش و مطالعه و جمعآوری مبانی نظری آن، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر سهم بازار از نقش متغیر های اقتصادی طراحی گردید، سپس پرسشنامهای برای نمونه آماری پژوهش تهیه شد و در ادامه پس از توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها و براساس تجزیه وتحلیل داده های حاصل از آنها نتیجهگیری و پیشنهادات ارائه گردید. در شکل (۳- ۲) این مراحل ارائه شدهاند.
عکس مرتبط با اقتصاد
تهیه طرح پژوهش

مطالعه و جمعآوری مبانی نظری پژوهش
طراحی الگوی مفهومی پژوهش
طراحی پرسشنامه
توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها
تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه
نتیجه گیری و پیشنهادها
شکل (۳-۲) مراحل انجام پژوهش
۳- ۵٫ جامعه و نمونه آماری
جامعه تحقیق ، کلیه کسانی هستند که تحت تاثیر نام و نشان ملی که همان سمند است و تحت تبلیغات و کیفیت برتر این خودرو ها نسبت به سایر تولیدات از نمایندگی های ایران خودرو ماشین سمند را ثبت نام کرده و یا به صورت نقدی و یا به صورت اقساط را در طول سال ۹۲ تحویل گرفته و خریداری کرده اند را شامل شده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع خودرو تعداد جامعه آماری تعداد نمونه
سمند ۱۴۰۰ ۳۰۰
پژو۴۰۵ ۱۰۰۰ ۱۸۰
پژو پارس ۱۱۵۰ ۱۹۰
پژو۲۰۶ ۸۹۰ ۱۶۵

 

۳- ۶٫ تعیین حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه ی مناسب ازفرمول جامعه محدوداست و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،استفاده شده است(عادل آذر، ۱۳۸۸).تعداد نمونه لازم جهت انجام پژوهش ۲۹۱ تا می باشد ولی به خاطر راحتی کار و برخی عوامل از قبیل عدم بازگشت پرسشنامه ها از پاسخ گویان پژوهش گر تعداد نمونه را بیشتر در نظر گرفته و تعداد آن را ۳۰۰ تا در نظر گرفته است.

۳- ۷٫ ابزار جمعآوری داده ها
ابزار سنجش وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، و ثبت و کمی نمایند. انواع ابزارهای گردآوری عبارتند از: پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه.
در فرایند گردآوری اطلاعات مورد نظر در این پژوهش از منابع کتابخانه ای و روش میدانی و حضور در محل انجام خواهد شد.
۳-۷-۱٫روایی ابزار اندازه گیری :
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد.برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده است به گونه ای که از نظرات استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده ،و سوالاتی برای پرسشنامه استفاده گردیده است. و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات ، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای پژوهشاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار می دهد، نظر خواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید .
۳-۷-۲٫پایایی پرسشنامه:برای بررسی اعتبار پرسش نامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . در نتیجه شاخص پایایی پرسشنامه با جمع آوری ۳۰ نمونه اولیه توسط نرم افزار SPSS18 و با استناد به نرم افزار لیزرل در مورد سوال اصلی پرسشنامه محاسبه شده است.
جدول شماره ۳-۳ ضریب آلفای کرنباخ مربوط به پایایی پرسش نامه نام و نشان تجاری (برند)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]