بیش­تر، گروه‌های، هنگامی، تخصصی، آن­ها

223: 1383).

سازماندهی ماتریسی برای انطباق بیش­تر با شرایط ذیل، طراحی می‌شود(Fredrichson ,2013):

  1. هنگامی که سازمان ناگزیر از انطباق با عوامل محیطی متنوعی نظیر مهارت‌های فنی سطح بالا و تقاضای متغیر مشتریان است.
  2. هنگامی که توسعه بیش­تر ارتباطات میان افراد و گروه‌های تخصصی ضرورت داشته باشد، به گونه‌ای که این میزان ارتباطات با استفاده از ساخت‌های متداول امکان‌پذیر نباشد. .
  3. هنگامی که دستیابی به عملکرد عالی و ضرورت کاهش هزینه‌ها، مستلزم انعطاف بیش­تر در به‌کارگیری منابع مالی، مادی و انسانی باشد و مشارکت بیش­تر نیروی انسانی را طلب کند.

البته برای ساختار ماتریسی محدودیت‌هایی نیز ذکر شده است که برخی از آن­ها عبارتند از(رضائیان، 1383، 319):

  1. استفاده از این ساختار موجب کاهش ثبات کارکنان در محل کار می‌شود، به‌ گونه‌ای که گاهی تبعیت کامل از دستورات مافوق دشوار خواهد شد.
  2. ممکن است به دلیل بروز تمایلات متفاوت میان مدیران پروژه‌ها و مدیران گروه‌های تخصصی، میان آن­ها جنگ قدرت در بگیرد و زمینه اتلاف منابع سازمان فراهم آید.
  3. هماهنگی گروه‌های تخصصی و پروژه‌ها برای استفاده بهینه از نیروی انسانی، کاری دشوار است و به سطح مطلوبی از مهارت‌های انسانی و برنامه‌ریزی نیاز دارد.
  4. تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری در سازمان‌های دارای ساختار ماتریسی، کاری دشوار است و گاهی موکول به جلسات متعدد برای تصمیم‌گیری گروهی می‌شود.

 

ی) ساختار پیوندی

ساختار پیوندی ترکیبی از ساختار مبتنی بر نوع محصول و ساختار مبتنی بر نوع وظیفه یا ساختار مبتنی بر منطقه جغرافیایی است(دفت-ریچارد،240:1387).از نظر محتوایی ساختار پیوندی بسیار شبیه ساختار سازمانی است که مبتنی بر نوع محصول است. از نقاط قوت این ساختار این است که خود را با تغییرات محیطی وفق می­دهد و کارایی دوایر را بالا می­برد و از نقاط ضعف آن این است که امکان زیادی هست که این گونه سازمانها با نیروی سربار مواجه شوند(Fry-Slocum,2014).

 

  • 2