بودجه، است.(، درآمد، عزتی،1378:، کشت،

ودرخدمات45% است.( عزتی،1378: 41)
11-2- دولت بحرین
«واحد پول دیناربحرین است.» (نرجه، 1380: 33) درآمد بودجه 582/5 میلیارد دلاروهزینه بودجه 197/4میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 7/17 میلیارد دلارومنشاآن 5/0%کشاورزی، 7/38%صنعت و8/60% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 1/21% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 267/7میلیارد دلاراست. سیتره و میناسلمان از مهمترن بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 311)محصولات عمدهی کشاورزی میوه، سبزیجات وماکیان است.کاربری زمین 82/2% زمین قابل کشت، 63/5% کشت دائمی و 55/91% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی نفت،گازطبیعی ومروارید میباشد و تولیدات صنعتی شامل فرآوری وپالایش نفت، ذوب، آلومینیوم، کود، بیمه، تعمیرکشتی، ماهیگیری وجهانگردی است.( گلی زواره،1385: 217).«صادرات از نفت خام و فراوردههای نفتی،آلومینیوم و منسوجات صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 88) نیروی کار این کشور352،000 نفر و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 1% ، درصنعت 79% ودرخدمات 20% است.( عزتی،1378: 42)

12-2- دولت برونئی
«واحد پول دلاربرونئی است.» (نرجه، 1380: 34) درآمد بودجه 765/3میلیارد دلاروهزینه بودجه 815/4میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 531/9 میلیارد دلارومنشاآن 9/0% کشاورزی، 6/71% صنعت و5/27% خدمات میباشد. فاقد بدهی خارجی است. لوموت، سریا و موآرا از مهمترن بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 312) محصولات عمدهی کشاورزی برنج، سبزیجات، میوهجات وتخم مرغ است. کاربری زمین 8/2% زمین قابل کشت، 87% کشت دائمی و 05/97% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی نفت،گازطبیعی ومصالح ساختمانی میباشد و تولیدات صنعتی شامل نفتخام، پالایش نفت و گاز مایع است. (گلی زواره،1385: 218).«صادرات از روغن خام، گاز طبیعی و پوشاک صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 89) نیروی کاراین کشور 180،400نفر وتوزیع نیروی کاردرکشاورزی9/2%، درصنعت 1/61% و درخدمات 36% است.( عزتی،1378: 43)

13-2- جمهوری بنین
«واحد پول فرانک سی اف آ است.» (نرجه، 1380: 35) درآمد بودجه 8/836 میلیون دلاروهزینه بودجه 064/1 میلیارد دلار است. تولید ناخالصملی 931/8 میلیارد دلار و منشا آن 8/32 % کشاورزی، 7/13%صنعت و 5/53 % خدمات میباشد.سرمایه گذاری 1/19% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 6/1 میلیارد دلاراست.کوتونو مهمترین بندر به شمار میآید.( صفوی، 1387: 313) محصولات عمدهی کشاورزی پنبه، ذرت، کاساو، سیبزمینی هندی، لوبیا، روغن خرما، بادام زمینی و درخت بلارد است. کاربری زمین 53/23% زمین قابل کشت، 37/2% کشت دائمی و01/74% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن سنگ آهک ، سنگ مرمر والوارمیباشد. و تولیدات صنعتی شامل منسوجات، فرآوری موادغذایی، مصالح ساختمان وسیمان است. (گلی زواره،1385: 218) .«صادرات از پنبه،درخت بلارد و روغن صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 90) نیروی کار این کشور211/3 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی8/47 % ودرصنعت و خدمات 20/52 % است.( عزتی،1378: 44)

14-2-جمهوری خلق بنگلادش
«واحد پول تاکا است.» (نرجه، 1380: 36) درآمد بودجه 389/6 میلیارد دلاروهزینه بودجه696/8 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 8/330 میلیارد دلارومنشا آن9/19% کشاورزی، 6/20%صنعت و5/59% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 9/44% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی55/22 دلاراست. چیتاگونگ و بندرمونگلا از مهمترین بنادر به شمار میروند.( صفوی، 1387: 314)محصولات عمده کشاورزی برنج، چای، کنف، گندم،نیشکر، سیب زمینی، تنباکو، بنش، میوه جات وادویه جات است. کاربری زمین 39/55% زمین قابل کشت، 08/3% کشت دائمی و 53/41% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن گازطبیعی، زغال سنگ والوار میباشد و تولیدات صنعتی شامل منسوجاتپشمی، کنف، پوشاک، فرآوریچای، کاغذروزنامه، سیمان، کودشیمیایی وشکراست. بنگلادش یکی از فقیرترین کشورهای جهان است.( گلی زواره،1385: 219) .«صادرات از چرم، غذاهای دریایی و پوشاک صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 91) نیروی کاراین کشور68میلیون نفراست وتوزیع نیروی کاردرکشاورزی63% ،درصنعت11% ودر خدمات 26% است.( عزتی،1378: 45)

15-2- جمهوری بورکینافاسو
«واحد پول فرانک سِِِِی اف آ است.» (نرجه، 1380: 37) درآمد بودجه 158/1 میلیارد دلاروهزینه بودجه 714/1 دلار است. تولید ناخالص ملی 33/14 میلیارد دلارومنشا آن 35 % کشاورزی، 17%صنعت و 48% خدمات میباشد. سرمایه گذاری 5/20% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 3/1 میلیارد دلاراست.( صفوی، 1387: 315)محصولات عمدهی کشاورزی پنبه، برنج، بادام زمینی، کنجد، ذرت خوشه ای وغله است. کاربری زمین 66/17% زمین قابل کشت، 22/0% کشت دائمی و 12/82% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن منگنز، سنگ آهک، سنگ مرمر، فسفات، سنگ خارا و نمک میباشد و تولیدات صنعتی شامل صابون، پنبهی نخ ریسی، طلا، منسوجات وسیگاراست. (گلی زواره،1385: 220).« صادرا ت از پنبه و طلا صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 92) نیروی کار این کشور5 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 90 % ودرصنعت و خدمات 10% است.( عزتی،1378: 46)

16-2- جمهوری اسلامی پاکستان
«واحد پول روپیه پاکستان است.»(نرجه، 1380: 38). درآمد بودجه 55/20 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 65/25 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 3/427 میلیارد دلارومنشا آن22 % کشاورزی، 26%صنعت و52 % خدمات میباشد.سرمایه گذاری 6/15% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 38/42 میلیارد دلاراست. کراچی مهمترین بندر آن است.( صفوی، 1387: 316)محصولات عمدهی کشاورزی پنبه،برنج،گندم،میوه جات وسبزیجات است. کاربری زمین 44/24% زمین قابل کشت، 84/0% کشت دائمی و 72/74% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن گازطبیعی، نفت خام درحدمحدود،زغال سنگ باکیفیت نامرغوب، سنگ آهن، مس، نمک وسنگ آهک میباشد تولیدات صنعتی شامل منسوجات وپوشاک، فرآوری موادغذایی، دارو، مصالح ساختمانی، میگو وکود است.(گلی زواره،1385: 221).«صادرات از منسوجات، کالاهای چرمی، فرش و گلیم صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 93) نیروی کار این کشور29/48 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 42 % ، درصنعت20% ودر خدمات 38% است.( عزتی،1378: 47)

17-2- جمهوری تاجیکستان
«واحد پول سامانی است.» (نرجه، 1380: 39) درآمد بودجه 5/527 میلیون دلاروهزینهی بودجه 622 میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی 405/9 میلیارد دلارومنشا آن 7/22% کشاورزی، 5/28%صنعت و 8/48% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 9/19% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 829 میلیون دلاراست. ( صفوی، 1387: 317)محصولات عمده کشاورزی پنبه، میوهجات، غلات، انگوروسبزیجات است. کاربری زمین 52/6% زمین قابل کشت، 89/0% کشت دائمی و 95/92% سایر موارد را شامل میشود منابع معدنی آن نفتخام، اورانیوم، جیوه، لیگنیت، سرب، روی، سنگ سرمه، تنگستن، نقره وطلامیباشد و تولیدات صنعتی شامل آلومینیوم، سرب، روی،کودشیمیایی، سیمان، روغن گیاهی و یخچال فریزراست. (گلی زواره،1385: 222).«صادرات از آلومینیوم، میوه جات و روغن گیاهی صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 93) نیروی کار این کشور7/3 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 2/67% ، درصنعت 5/7%ودر خدمات 3/25% است.( عزتی،1378: 48)

18-2- جمهوری ترکمنستان
«واحد پول ترکمن بسی است.» (نرجه، 1380: 42) درآمد بودجه 803/1میلیارد دلاروهزینه بودجه 063/2 میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی11/45 میلیارد دلارومنشا آن 4/24% کشاورزی، 9/33%صنعت و 7/41% خدمات میباشد.سرمایه گذاری 8/28% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 4/2 تا 5 میلیارد دلاراست.( صفوی، 1387: 318)محصولات عمدهی کشاورزی پنبه وغلات است. کاربری زمین 51/4% زمین قابل کشت، 14/0% کشت دائمی و 35/95% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن نفت خام ، گازطبیعی، نمک وگوگرد میباشد و تولیدات صنعتی شامل گاز طبیعی، نفت، فرآورده های نفتی، منسوجات وفرآوری مواد غذایی است.( گلی زواره،1385: 223).«صادرات بنزین، روغن خام، مواد پتروشیمی و منسوجات صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 94) از نیروی کار این کشور32/2 میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 2/48% ، درصنعت 8/13 % ودر خدمات 37 % است.( عزتی،1378: 49)

19-2- جمهوری ترکیه
«واحد پول لیره ترکیه است.» (نرجه، 1380: 43) درآمد بودجه 3/112 میلیارد دلاروهزینهی بودجه 6/121میلیارد دلار است. تولید ناخالص ملی 2/627میلیارد دلارومنشا آن 2/11% کشاورزی، 4/29%صنعت و4/59 % خدمات میباشد.سرمایه گذاری 1/20% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی6/193 میلیارد دلاراست. ایرگلی، استانبول و ازمیر از مهمترین بنادر به شمار میروند. ( صفوی، 1387: 319)محصولات عمدهی کشاورزی تنباکو، پنبه، غلات، زیتون، نیشکر، حبوبات ومرکبات است. کاربری زمین 81/29% زمین قابل کشت، 93/3% کشت دائمی و 8/66% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن زغالسنگ، سنگآهن، کرومیوم، سنگ سرمه، جیوه، طلا، بورات، سلفات، سلسیت، سنگ سنباده، فلدسپار، سنگ آهک وکربنات منیزیوم میباشد و تولیدات صنعتی شامل منسوجات، فرآوریموادغذایی، اتومبیل، الکتریسیته، زغالسنگ، کرومیت، مس و بور است.( گلی زواره،1385: 223).«صادرات از منسوجات و تجهیزات حمل و نقل صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 95) نیروی کار این کشور8/24میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی9/35 % ، درصنعت 8/22%ودر خدمات 2/41 % است.( عزتی،1378: 50)

20-2- جمهوری توگو
«واحد پول فران سی اف آ است.» (نرجه، 1380: 44) درآمد بودجه 2/260 میلیون دلاروهزینهی بودجه 311 میلیون دلار است. تولید ناخالص ملی248/9 میلیارد دلارومنشا آن5/39% کشاورزی، 4/20%صنعت و1/40 % خدمات میباشد. سرمایه گذاری /22% از تولید ناخالص ملی است. بدهی خارجی 2 میلیارد دلاراست. کمپه و لومه از مهمترین بنادر به شمار میروند.( صفوی، 1387: 320)محصولات عمدهی کشاورزی قهوه، کاکائو، سیب زمینی، هندی، نشاسته، غلات، لوبیا، برنج وارزن است. کاربری زمین 2/44% زمین قابل کشت، 11/2% کشت دائمی و 69/53% سایر موارد را شامل میشود. منابع معدنی آن فسفات وسنگ آهک میباشد و تولیدات صنعتی شامل فسفات، سیمان، صنایع دستی، منسوجات ونوشیدنی است.( گلی زواره،1385: 224) .«صادرات از فسفات،قهوه و کاکائو صورت میگیرد.»(کنعانی، 1381: 96) نیروی کار این کشور302/1میلیون نفر است و توزیع نیروی کاردرکشاورزی 65 % ، درصنعت 5 %ودرخدمات30% است.( عزتی،1378: 51)

21-2- جمهوری تونس
«واحد پول دینارتونس است.» (نرجه، 1380: 45) درآمد بودجه 725/7 میلیارد دلاروهزینه بودجه