بند، ماده، •، فرهنگ، جوانان

فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته
بند ه ماده 55
بند ز ماده 55
سواد آموزی
• تدوین و اجرای طرح راهبردی سواد آموزی کشور ، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی ، زیستی ، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور ، با رویکرد جلب مشارکت های مردمی و سازمان های غیردولتی به طوریکه تا پایان برنامه چهارم ، با سوادی افراد حداقل زیر سی سال ، به طور کامل تحقق یابد .
بند ی ماده 52
نوسازی مدارس
• پیش بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی ، مقاوم سازی و استاندارد سازی فضاهای آموزشی به ویژه مدارس دخترانه و تنظیم ساز و کارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز
بند م ماده 95
فقر زدایی
• ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و موسسات خیریه در برنامه های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر ، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و حمایت های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی برایافراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تامین اجتماعی
بند ه ماده 95
مشارکت محلی
• اتخاذ رویکرد توانمند سازی ومشارکت محلی ، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارایه خدمات اجتماعی ، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک ، متناسب با ظرفیت های محلی – از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی با جلب مشارکت های عمومی
بند ح ماده 95
خدمات رسانی به افراد در معرض آسیب های اجتماعی
• خدمت رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی
بند ه ماده 97
پیشگیری و مبارزه با اعتیاد
• تقویت نقش مردم و سازمان های غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد
شماره 6 بند ز ماده 97
تهیه طرح توانمند سازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار
• تهیه و تدوین طرح توانمند سازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه
بند ی ماده 97
خدمات داوطلبانه درعرصه بهزیستی
• ساماندهی و توسعه مشارکت های مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از موسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت
بند ک ماده 97
توسعه فرهنگ دینی
• توسعه مشارکت های مردمی در عرصه فرهنگ دینی ، برنامه ریزی و اقدام های لازم برای حمایت از هئت های مذهبی و تشکل های دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیت ها و پرهیز از خرافات و انحرافات
بند س ماده 106
گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها
• بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تاسیس سازمان های غیردولتی فعال برای تحقق عملی گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیر دولتی شدن اینگونه فعالیت ها
بند ه ماده 110
تبیین و تقویت جایگاه جوانان
• توصیه شده است که به عنوان خط مشی محوری ، از ظرفیت های موجود دستگاه های اجرایی و سازمان های غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور استفاده حداکثری شود .
ماده 112
اصلاح ساختار تربیت بدنی و تهیه سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی در کشور
• اصلاح ساختار تربیت بدنی ، ترویج فرهنگ ورزش ، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعداد یابی از طریق تقویت حضور بخش های غیردولتی و نیز تهیه سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش های همگانی با مشارکت بخش های غیردولتی
ماده 117 و بند الف 1 همین ماده
حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی ، تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور
• توسعه مشارکت همه جانبه همه ایرانیان ، بر اساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و مدیریت روند اجرایی کشور
بند ج ماده 119
به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی
• به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیت های اجتماعی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی ، شهرداری ها ف ده یاری ها ، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه های ذیربط مجازند در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکل های غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند .
ماده 126
حمایت از خانواده های زندانیان
• حمایت از خانواده های زندانیان و معدومین از طریق سازمان ها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمن های حمایت از زندانیان
بند ب ماده 132

برخی از حوزه های مشارکت پذیر دیگر را در قانون چهارم توسعه می توان رصد نمود که سازمان های غیردولتی می توانند از ان به عنوان بستری برای نشان دادن رفتار مطلوب در جهت تحقق حکمرانی مطلوب بهره برداری نمایند .

شرح قانون تصریح شده در برنامه
ماده قانونی
توانمند سازی مردم در کاربرد فن اوری های کم مصرف
ماده 3 بند 5
تدوین الگوی مصرف بهینه آب برای ترویج فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب
ماده 17 بند ز
تدوین برنامه آموزشی ارتقای سلامت و شیوه های زندگی سالم
ماده 52 بند ط
تدوین اسناد ملی آمایش سرزمین
ماده 72
توانمند سازی جوانان ، زنان و فارغ التحصیلان و … در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی
ماده 102 بند ب
تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب
ماده 106 بند ن
ترویج فرهنگ صلح ف مفاهمه ، عدم خشونت و همزیستی مسالمت امیز میان ملت ها در مناسبات بین المللی و تحقق گفتگوی میان فرهنگ ها و تمدن ها
ماده 110
تدوین سندهای توسعه ملی استانی
ماده 155

در برخی از مواد قانون در برنامه های توسعه کشور به توانمند سازی و حمایت و گسترش تشکل های غیردولتی نیز اشاره شده است . مهم ترین موضوع در این بخش حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ف ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی است که در ماده 98 قانون برنامه چهارم توسعه و به همین منوال نیز در قانون پنجم بحث شده است . متن ان به شرح زیر است :

« دولت مکلف است به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی ، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی ، طی سال اول برنامه چهارم اقدام های ذیل را انجام دهد : الف- تهیه سازو کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور – ب – ارایه گزارش سالیانه از سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تاثیرگذار برآن – ج- تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی ، وفاق اجتماعی ، قانون گرایی و وجدان فردی و اجتماعی –د- ارزیابی رضایتمندی عمومی به صورت سالیانه و انتشار تغییرات ان در اثر عملکرد عمومی حاکمیت –ه- تدوین و تصویب طرح جامع توانمند سازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی ، اجتماعی ، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط – و- تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم آوردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی با اعمال سیاست های تشویقی . »

اهمیت این ماده در این است که محور اصلی افزایش سرمایه اجتماعی در کشور ، تقویت شبکه های مشارکت است و لذا تشکل های غیردولتی سهم فزآینده ای در تقویت شبکه های مشارکت دارند . چنانچه در بند (ه) همین ماده آمده است . تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم ، سازمان های غیردولتی ، نهادهای غیردولتی ، شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور به عنوان یک عامل حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی مطرح است . البته در مواد بسیاری می توان نقش سازمان های مردم نهاد در اداره امور کشور احصاء نمود در ماده 100 در بحث تدوین منشور حقوق شهروندی ، در بحث حقوق بنیادین کار ماده 101 با رویکرد برنامه ملی توسعه کار شایسته ، ماده 104 در سرفصل های توسعه فرهنگی ، ماده 11 در حمایت از تشکیل سازمان های مردم نهاد به ویزه در حوزه زنان ، در ماده 140 در ایجاد بخش های تعاونی با بهره گیری از ظرفیت سازمان های غیردولتی با رویکرد کارآفرینی و … از جمله این موضوعات قابل بحث می باشند .

3-4 بررسی وضعیت حکومت محلی در شهرتهران از منظر شاخص های حکمرانی خوب
پیشروی نظام های مدیریت محلی در سطح شهرها در کشور های پیشرفته، وضعیت متفاوتی با آن چه که در کشور های جهان سوم رواج دارد، ایجاد کرده است. امروزه در سطح جهانی موضوعات روزی مد نظر کارشناسان مسائل شهری قرار دارد که با نیاز های آینده شهروندان مطابقت جویی می کند. در حالی که همین وضعیت در کشور های جهان سوم به گونه دیگر رقم می خورد. در این خصوص می توان به تحقیقاتی اشاره کرد که اتحادیه اروپا منتشر کرده است. «فرزین پاک» با اشاره به یک نظرسنجی از مردم اتحادیه اروپا در خصوص موضوعاتی همچون حکمروایی شهری، حمل ونقل عمومی، ساخت محیط زیست پایدار و میراث فرهنگی، بیان می کند که شهروندان پیشنهاد ها مفیدی در خصوص هر کدام از این موارد ارائه کرده اند که نشان می دهد سیستم حکمروایی شهری در این جوامع، دنبال چه موضوعات است. بعنوان نمونه عمده خواسته شهروندان درخصوص حکمروایی شهری، بر این قرار داشته است که سیاستمداران باید پول بیشتری برای موارد زیر خرج کنند:
الف- انتشار اطلاعات
ب- سازماندهی گردهمایی ها و شنیدن آراء عمومی
ج- گسترش ابزار ها و روش های ابتکاری
د- آموزش اصولی به شهروندان در روند تصمیم سازی(فرزین پاک: 53).
این در حالی است که نتنها شهروندان در جوامع سنتی با این مفاهیم عملا بیگانه هستند، بلکه نظام حاکم نیز بدنبال ایجاد چنین نیاز هایی در شهروندان نیست. روی آوردن نظام های سیاستگذاری شهروندی در کشور های پیشرفته با مدعا قرار دادن شاخص ها ی حکمرانی خوب شهری، نوعی از حکومت محلی مطلوب را در نظر دارد که بر اساس آن مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، اجتماع گرایی، اثر بخشی و کارایی، مدیریت عمومی قوی، تمرکز زدایی از قدرت و منابع، جامعیت مدیریت شهری و اتخاذ سیاست های پایدرای، اساسی ترین مبانی یک حکمرانی مطلوب به شمار می آید که نمونتا در بخش های قبل با اشاره به وضعیت حکومت محلی در کشور ژاپن و انگلیس آن را بیان کردیم. حوزه وسیع اختیارات حکومت محلی در دو کشور مذکور عملا ثبات و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای این دو کشور، بدون نگاه به ساختار قدرت آنها (فدرال یا بسیط) رقم زده است. حال این که در ایران با جایگاهی که قانون اساسی برای شوراها (بعنوان نهادهایی محلی) در نظر می گیرد، تناقضی اساسی با قوانین عادی موضوعه، ایجاد می گردد. این در حالی است که سابقه تمرکز زدایی و شکل گیری حکومت های محلی به اولین دوره مجلس شورای