بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۱۸

بیش تمرینی

 

 

فرسودگی ورزشی

 

 

 

بیش تمرینی

 

 

مقدار ضریب همبستگی

 

 

۱

 

 

۰٫۷۴۰

 

 

 

سطح معنی داری(یک سویه)

 

 

 

 

۰٫۰۰۰

 

 

 

تعداد

 

 

۲۰۰

 

 

۲۰۰

 

 

در جدول ۴-۱۴ همبستگی پیرسون بین بیشتمرینی ادراکشده و فرسودگی ورزشی نشان دادهشدهاست. همانطور که در جدول مشاهده میشود، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده برای این رابطه ۷۴/۰ بو د(۰۰۱/۰>p و ۰۵/۰= α). بنابراین فرضیه فوق تأیید میشود.
۴-۳- آزمون سوالات تحقیق
به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش معادلات ساختاری (لیزرل) استفاده شده است که در ادامه توضیح داده می شود.
پرسش اول- آیا بیشتمرینی ادراکشده در رابطه بین کمالگرایی و خستگی ورزشی ورزشکاران حرفهای، نقش تعدیل کننده دارد؟
پرسش دوم- آیا بیشتمرینی ادراکشده در رابطه بین کمالگرایی و فرسودگی ورزشی ورزشکاران حرفهای، نقش تعدیلکننده دارد؟
جهت پاسخگویی به سؤالات یک و دو از تحلیل مسیر به روش بیشینه احتمال[۶۲۵] (ML) استفاده شد. این تحلیل در نرم افزار لیزرل نسخه ۵۴/۸ انجام گرفت. در شکل ۴-۱ مدل آزمون شده مربوط به کمالگرایی مثبت و در شکل ۴-۲ مدل آزمونشده کمالگرایی منفی گزارش شدهاست. همچنین در جدول ۴-۱۵ شاخصهای برازش مدل مربوط به کمالگرایی مثبت و در جدول ۴-۱۶ نیز شاخصهای برازش مدل کمالگرایی منفی گزارش شدهاند. در پژوهش حاضر از شاخصهایی که گیفن[۶۲۶]، استراب[۶۲۷] و بادرو[۶۲۸] (۲۰۰۰) برای بررسی برازش مدل مطرح نمودهاند، استفاده شدهاست. این شاخصها شامل موارد زیر هستند. شاخص نیکویی برازش[۶۲۹] (GFI)، شاخص برازش تطبیقی[۶۳۰] (CFI) که مقادیر بیشتر از ۹/۰ نشانگر برازش مناسب الگو هستند، شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته[۶۳۱] (AGFI) که مقادیر بیشتر از ۸/۰ قابل قبول هستند. با توجه به ملاکهای ذکر شده توسط گیفن و همکاران (۲۰۰۰)، نتیجهگیری میشود که دو مدل آزمون شده برازش مناسبی با دادههای گردآوری شده دارند. همچنین در جداول ۴-۱۷ و ۴-۱۸ نیز اثرات مستقیم، غیرمستقیم، کل و میزان واریانس تبیین شده متغیرها گزارش شدهاند.

شکل ۴-۱- مدل آزمون شده کمالگرایی مثبت
با توجه به شکل ۴-۱ اثر مستقیم کمالگرایی مثبت بر بیشتمرینی (۲۴/۰-) خستگی ورزشی (۰۸/۰-) و فرسودگی ورزشی (۱۱/۰-) منفی و در سطح ۰۵/۰=α معنیدار است. همچنین اثر مستقیم بیشتمرینی بر خستگی ورزشی (۸۰/۰) و فرسودگی ورزشی (۷۱/۰) در سطح ۰۱/۰=α معنیدار است.
جدول ۴-۱۵- شاخصهای برازش مدل کمالگرایی مثبت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GFI CFI AGFI
۹۹/۰ ۹۹/۰ ۹۲/۰

 

شکل ۴-۲- مدل آزمون شده کمالگرایی منفی
با توجه به شکل ۴-۲ اثر مستقیم کمالگرایی منفی بر بیشتمرینی (۲۸/۰) مثبت و در سطح ۰۱/۰= α معنیدار بوده و اثر این متغیر بر فرسودگی ورزشی نیز (۱۸/۰) در سطح ۰۵/۰ = α معنیدار است، اما اثر کمالگرایی منفی بر خستگی ورزشی معنیدار نیست.
جدول ۴-۱۶- شاخصهای برازش مدل کمالگرایی منفی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]