بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).
بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با استفاده از هوش رقابتی میتوان مزیت های زیر به دست آورد : ۱- ایجاد درآمد جدید وافزایش درآمد،۲-خدمات یا محصول جدید ، ۳- اجتناب از هزینه، و صرفه جویی در هزینه ، ۴- صرفه جویی زمان ، ۵- افزایش سود، ۶-تحقق اهداف مالی (پتون و مکنا[۷۵]، ۲۰۰۵).
هوش رقابتی نه فقط رقابت را بلکه کل محیط رقابتی راپوشش میدهد. این بررسی نظاممند هوش رقابتی، شامل توجه و تفسیر تحریک رقابت میباشد و سازمانها در صورتی میتوانند در کنار هم به رقابت ادامه دهندکه به شرایط چالش برانگیز بازار توجه داشته باشند و از اشتباهات مربوط به هزینه اجتناب کنند (آندرسون و هایر[۷۶]،۱۹۹۱؛ پتون و مکنا[۷۷]، ۲۰۰۵).
ویلیام فایر[۷۸] (۱۹۶۶)، پیشنهاد کرد تشکیل یک واحد “آژانس هوش مرکزی” در شرکت که وظیفه آن ” جمع آوری، کنکاش و جستجو، مرتب کردن، سازمان دهی، ثبت، بازیابی و اصلاح و پخش و توزیع اطلاعات”میباشد، ضروری است.
افزایش استفاده از هوش رقابتی در ۱۹۹۰ به ویژه در ایالات متحده یکی از کارکرد جهانیسازی اقتصادی شده است. بنابراین کشورها از هوش رقابتی در مقیاس جهانی به عنوان ضمانت یک موقعیت و جایگاه در عرصه جهانی استفاده کردهاند.
فرآیند هوش رقابتی در نگاره شماره۲ از دیدگاه پیتر اوسنکا و آنا دیاسیکوا (۲۰۰۸)ارائه شده است:
نگاره۱-۲- فرآیند هوش رقابتی(پیتر اوسنکا، دیاسوکا آنا[۷۹]؛ ۲۰۰۸)
بررسی گسترده از ادبیات نشان میدهد که هوش فقط کنترل و نظارت بر رقیب نیست بلکه کل محیط کسب و کار را شامل میشود. یک تعریف مناسبتر از هوش: پیشنهادات قابل ذکر برای رشد یک فرایند نظاممند و سیستماتیک شامل برنامهریزی، جمعآوری، تجزیه وتحلیل، و پخش و توزیع اطلاعات براساس محیط خارجی برای فرصتها، یا توسعه که به صورت بالقوه موقعیت رقابتی شرکت یاکشور را تحت تاثیر قرار میدهد(کالوف و اسکینر[۸۰]، ۱۹۹۸).
۱-۴-۲ اهداف هوش رقابتی در سازمان

  1. آشکار کردن فرصتها و تهدیدات‌
  2. فرایند ترکیب داده و اطلاعات برای تولید آگاهی در مورد رقبا
  3. فراهم آوردن اطلاعات کافی برای تصمیمگیری و حل مسائل‌

۴٫کمک به سازمان برای دستیابی به حالت رقابتی(پلتونمی و وری[۸۱]،۲۰۰۵).
۲-۴-۲ منافع و ارزش هوش رقابتی
کاهانر[۸۲](۱۹۹۹) بیان میکند که “هوش رقابتی به عنوان ابزاری استراتژیک که بهبود موقعیت رقابتی شرکت را به وسیله شناسایی نیروهای رانشی اصلی و پیش بینی تصمیمات آینده بازار را برای مدیر امکانپذیر میکند” میباشد.
کاهانر (۱۹۹۹) بیان میدارد که فرایند انتقال از اطلاعات به هوش یک فرایند مداوم و پیوسته است که شامل ۴ مرحله میباشد:
۱- برنامه ریزی: تشخیص اطلاعات موردنیاز برای تصمیمگیران که در این مرحله هوش موردنیاز سازمان تعیین میشود .
۲- جمع آوری: یک مرحله قانونی و اخلاقی می باشد، جایی که منابع شناسایی و اطلاعات جمع آوری و دسته بندی می شوند.
۳- تجزیه وتحلیل: اعتبار اطلاعات به وسیله متخصصانی که اطلاعات را تشخیص، تجزیه و تحلیل و تفسیر و پیشنهاداتی را ارائه میکنند مورد بررسی قرار گرفته و سنجیده میشوند . در این مرحله است که اطلاعات به هوش تبدیل میشود .
۴- توزیع: استفاده ازاطلاعات و نتایج تجزیه وتحلیل به تصمیم گیرندگان ارائه می شود.
فرآیند هوش رقابتی در نگاره ۲-۲ نشان داده شده است:
نگاره۲-۲- فرآیند هوش رقابتی از دیدگاه میشل کوک و کورتیس[۸۳](۲۰۰۰)
هر تصمیم استراتژیک معمولا بر اساس مفروضات معینی ایجاد میشود. هوش رقابتی به شرکت کمک میکند که این مفروضات را آزمایش کند و اعتبار آنها را تضمین کند. هوش رقابتی دارای چندین منفعت میباشد از جمله این که هوش رقابتی میتواند شکافهایی که در این مفروضات وجود دارد و منجر به شکست شرکت شدهاست را پوشش دهد، و به تنظیم استراتژی از طریق درک صنعت شرکت و رقبای آن کمک میکند، و همچنین به شناسایی بخشهایی برای بهبود ریسکها و فرصتها کمک میکند.
مزیت و منفعت عمده هوش رقابتی توانایی آن در ایجاد پروفایلهای اطلاعاتی است که به تشخیص قوتها، ضعفها، استراتژیها، اهداف، موقعیت بازار وعکس العمل الگوهای رقیب کمک میکند. این پروفایلهای اطلاعاتی شامل دادههای مورد نیاز برای تشخیص و طبقهبندی و دنبال کردن اثربخش رقبا و رفتارهایشان میباشد.
فرانسه دارای چهاربعد زیر میباشد: GTILAB هوش رقابتی بر اساس تعریف دانشکده مدیریت

  1. آگاهی تجاری (بازاریابی)
  2. آگاهی از وضعیت رقبا
  3. آگاهی فناوری تکنیکی
  4. آگاهی راهبردی و اجتماعی

هوش رقابتی به عنوان ابزار حمایتی در فرآیند های تصمیم گیری مدیران:
‌۱٫ شناسایی عوامل اصلی، به عبارت دیگر شناسایی اجزایی در محیط که این عوامل توسط اطلاعات مدیریتی ‌ مشخص میشوند.

  1. جستجو و ترکیب اطلاعات با استفاده از منابع و ذخایر متفاوت.
  2. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده و تغییر شکل آن به محصولات ارزشمند براساس اینکه کدام تصمیمات استراتژیک و تاکتیکی ‌ می تواند صورت بگیرد.
  3. ابلاغ اطلاعات تجزیه و تحلیل شده به افرادی که مسئول تصمیم گیری براساس نتایج بدست آمده هستند.

ارزش هوش، از طریق برنامه هوش رقابتی که عمدتا از طریق یک یا بیشتر ویژگیهای زیر ارزیابی میشود، تولید می شود:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Releated

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]

بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۲

در مثنوی کلمه‌ی رنج به جز سختی و مشقّتی که جسم را در بر می‌گیرد، برای سختی‌هایی نیز به کار می‌رود که ناراحتی‌های فکری منشأ آن است و روح و روان فرد را نیز درگیر خود می‌‌نماید‌:رنج بدخویان کشیدن زیر صبر منفعت دادن به خلقان همچو ابر ۴۸۱/۶دوستی ابله بود رنج و ضلال این حکایت بشنو از […]