بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۳۳

۰۰/۰

 

 

 

۴

 

 

مسئولیتپذیری + احساس بیقدرتی + جنسیت + تحصیلات

 

 

۵۴۲/۰

 

 

۲۹۳/۰

 

 

۲۸۶/۰

 

 

۰۱۲/۰

 

 

۲۸/۶

 

 

۴۷۶/۴۰

 

 

۰۰/۰

 

 

 

۵

 

 

مسئولیتپذیری + احساس بیقدرتی + جنسیت + تحصیلات + سن

 

 

۵۵۴/۰

 

 

۳۰۷/۰

 

 

۲۹۸/۰

 

 

۰۱۴/۰

 

 

۲۳/۶

 

 

۴۴۶/۳۴

 

 

۰۰/۰

 

 

چنانکه در جدول مشاهده میشود، طی پنج گام متغیرهای مسئولیتپذیری، احساس بیقدرتی، جنسیت، تحصیلات و سن قادر به پیشبینی مشارکت اجتماعی بودهاند. بر پایه آنچه که در جدول بعد ارائه شده، طی گام اول، متغیر مسئولیتپذیری با ضریب بتای استاندارد ۴۹۷/۰، ۵/۲۴ درصد از واریانس مشارکت اجتماعی را تبیین نموده است. در گام دوم متغیر احساس بیقدرتی با ضریب بتای (۱۶۴/۰-)، به متغیر مسئولیتپذیری (با ضریب بتای استاندارد ۴۰۵/۰) افزوده شده و توان تبیین مشارکت اجتماعی را به ۵/۲۶ درصد رسانده، که از این مقدار ۰۱۸/۰ بصورت انحصاری و افزوده مربوط به متغیر احساس بیقدرتی بوده است. در گام سوم، متغیر جنسیت با ضریب بتای استاندارد ۱۲۸/۰ به متغیر مسئولیت پذیری (با ضریب بتای استاندارد ۳۹۷/۰) و احساس بی قدرتی (با ضریب بتای استاندارد ۱۹۳/۰- ) افزوده شده و توان تبیین مشارکت اجتماعی را به ۱/۲۸ درصد رسانده که از این مقدار، ۰۱۶/۰ بصورت انحصاری و افزوده مربوط به متغیر جنسیت بوده است. در گام چهارم، متغیر سطح تحصیلات با ضریب بتای استاندارد (۱۱۲/۰) به مسئولیتپذیری (با ضریب بتای استاندارد ۳۸۴/۰) و احساس بیقدرتی (با ضریب بتای استاندارد ۱۹۷/۰-) و جنسیت (با ضریب بتای استاندارد ۱۲۸/۰) افزوده شده و توان تبیین مشارکت اجتماعی را به ۳/۲۹ درصد رسانده که از این مقدار، ۰۱۲/۰ بصورت انحصاری و افزوده مربوط به متغیر سطح تحصیلات بوده است. در گام پنجم، متغیر سن با ضریب بتای استاندارد ۱۲۷/۰ به مسئولیتپذیری (با ضریب بتای استاندارد ۳۷۸/۰) و احساس بیقدرتی (با ضریب بتای استاندارد ۱۸۴/۰-) و جنسیت (با ضریب بتای استاندارد ۱۳۵/۰) و سطح تحصیلات (با ضریب بتای استاندارد ۱۵۹/۰) افزوده شده و توان تبیین مشارکت اجتماعی را به ۷/۳۰ درصد رسانده که از این مقدار، ۰۱۴/۰ بصورت انحصاری و افزوده مربوط به متغیر سن است.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه بین شایستگی ‌های عاطفی اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش استان فارس- قسمت ۲۶

در این فصل، ابتدا نتایج و یافتههای پژوهش به طور مختصر بیان میشود و سپس به بحث و تفسیر در باب چرایی نتایج به دست آمده، پرداخته میشود. نتایج هرکدام از سؤالات به ترتیب مطرح و توضیح داده میشود.۵-۱- بحث و نتیجهگیریارزیابی میزان شایستگی عاطفی- اجتماعی مدیران ادارات آموزش و پرورش استان فارس نشان داد […]

بررسی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار- قسمت ۵

– اولویت استخدام فرزندان زنان سرپرست خانوار– انتقال حقوق زنان سرپرست خانوار به بازماندگان پس از فوت– ساماندهی بیمه‌های مختلف نظیر تأمین آتیه، بیمه عمر و غیره جهت تضمین زندگی آینده و تسهیل استفاده زنان سرپرست خانوار از بیمه‌های فوقحمایت‌های اقتصادی– توجه به نرخ تورم در مستمری و کمک‌های اقتصادی به خانواده‌های زن سرپرست– پیش‌بینی […]