مقاله دانشگاهی – بررسی عناصر حماسی در قصاید سبک خراسانی۹۳- قسمت ۱۸

(۶۰۴۱/۳۰۲/ف)
منوچهری نام «کیقباد» را آورده ولی پسر اورا در نظر دارد واز ممدوح میخواهد مانند او شاد و امیدوار باشد:

بنشین خورشیدوار، می خور جمشیدوار فرّخ و امیدوار چون پسر کیقباد

(۲۹۷/۲۰/م)
۲-۲-۱۰- کیومرث
به تعبیر شاهنامه «کیومرث» اولین شاه جهان است او در کوه زندگی میکرد و پلنگینه میپوشید انسانها و جانوران او را تعظیم میکردند و همین سبب آموزش نخستین دین شد. او پسری به نام سیامک داشت که اهریمن بر او و پدرش رشک میورزید او نیز فرزندی به نام خزوران داشت که به جنگ با سیامک آمد و سیامک را کشت. از سیامک پسری به نام «هوشنگ» بر جای مانده بود که مشاور کیومرث بود «سروش» بر «کیومرث» ظاهر شد که برای جنگ با دیوان و اهریمن آماده شود «کیومرث» هوشنگ را به جنگ با آنها فرستاد هوشنگ خزوران را بست و سر از تنش جدا کرد «کیومرث» پس از کین ستاندن از دنیا رفت و هوشنگ به جای او پادشاه جهان شد.
«دربندهشن آمده که کیومرث پهنایش بادررازایش برابراست او را بیشتربه نطفهی نخستین شبیه
میسازد تا انسان واقعی و میان او و آسمان که آن هم درازا و پهنایش برابر است، نوعی شباهت و ارتباط دیده میشود» (بهار، ۱۳۷۵: ۴۹).
منوچهری به ممدوح میگوید: برپایی جشن سده رسم بزرگان و از آیین کیومرث و اسفندیار میباشد:

جشن سده امیرا! رسم کبار باشد این آین کیومرث و اسفندیار باشد

(۳۰۹/۲۱/م)
۲-۲-۱۱- گشتاسب
«گشتاسب وزریر پسران لهراسب بودند. گشتاسب زیبا و پهلوان بود چنانکه پس از رستم همانند نداشت اما خواهان سلطنت از پدر بود و چون لهراسب به خواهش او تن درنداد رنجید و عازم هند شد. وزریر او را به خواهش بازگرداند ولی گشتاسب باز از پدر گریخت و به روم رفت و پس از هنرنماییها و رنجها کتایون دختر قیصر را که دلباخته وی بود به زنی گرفت و سرانجام پادشاه روم را بر آن داشت که لشکر به ایران کشید. وزریر نیز به فرمان لهراسب به مقابلهی سپاه روم رفت و گشتاسب را در خدمت پادشاه روم یافت. پس گشتاسب وزریر به ایران بازگشتند و لهراسب پادشاهی را بدو بخشید (صفا، ۱۳۶۳: ۵۲۷-۵۲۸). «گشتاسب نمونهی انسانی است که دیو قدرت از او هیچ چیز اهورایی باقی نمیگذارد او تنها به حفظ قدرتش میاندیشد و بس» (رحیمی، ۱۳۷۶: ۱۳۳-۱۳۲).
منوچهری تیر وکمان ممدوح خود را به تیرو کمان گشتاسب و رستم مانند کرده است:

الا ای رئیس نفیس معظّم که گشتاسب تیری و رستم کمانی

(۱۵۷۱/۱۱۸/م)

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Releated

بررسی میزان تاثیر هوش سازمانی بر عملکرد سازمان با توجه به قابلیت …

جاهاری و استفانز[۷۰](۲۰۰۶) معتقدند که مفهوم هوش رقابتی دارای تاریخچه غنی ۲۰۰۰ساله است. مفهوم هوش رقابتی به عنوان بخشی از استراتژی بازاریابی که به عنوان یک فعالیت منجر به افزایش رقابت پذیری شرکت و فرایند برنامه ریزی استراتژیک میشود، میباشد(گایتون[۷۱]،۱۹۶۲؛ مونتگومری و ویدبرگ[۷۲]، ۱۹۷۹؛پیرس[۷۳]،۱۹۷۶؛ مونتگومری و اوربان[۷۴]،۱۹۷۰).بررسی های به عمل آمده نشان میدهد که با […]

مقاله – بررسی مفهوم رنج از دیدگاه بودا- قسمت ۱۱

قهر او را ضد لطفش کم شمر اتحاد هر دو بین اندر اثر ۵۴۶/۴در دیدگاه مولانا درد، رنج و عذاب، اصلی اساسی و مهم در نیل انسان به کمال و لقای الهی است. رنج به عنوان همزاد و یار دیرین آدمی‌ در طول تاریخ بشریّت همواره با او بوده است ‌. بنابراین کمتر کسی را […]