سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است.

۹

بیور و همکاران

۲۰۱۰

متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی است.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۱۰

چن

۲۰۱۱

نتایج پژوهش حاکی از دقت بالای الگوی رگرسیون لجستیک در بلندمدت بود.

۱۱

بلانکو و همکاران

۲۰۱۲

الگوی رگرسیون لجستیک به خوبی ورشکستگی را پیشبینی میکند.

۱۲

چن و همکاران

۲۰۱۳

الگوی پیشبینی بحران مالی میتواند به عنوان یک مشکل یا مسأله
طبقهبندی شده برای کمک به حل بحران مالی استفاده شود.

۱۳

لوپزگوتیرز و همکاران

۲۰۱۴

بحران مالی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری در شرکتها دارد.

۲-۳-۲- پیشینه داخلی
۲-۳-۲-۱- اقلام تعهدی
مشایخی و همکاران (۱۳۸۴) در پژوهشی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۲-۱۳۷۶ پرداختند. آنان در پژوهش خود برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از الگوی جونز تعدیلشده استفاده کردند. نتایج پژوهش مشایخی و همکاران نشان داد که مدیریت این شرکتها، به منظور جبران کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، اقدام به افزایش سود از طریق مدیریت سود کردهاند.
احمدپور و کریمی (۱۳۸۵) به بررسی مدیریت سود و نقش آن در بازار سرمایه پرداختند. در پژوهش آن‌ها هموارسازی سود از چهار جنبه مدیریت، اعتباردهندگان، صنعت، حرفه و بازار سرمایه بررسی شد. نتایج پژوهش احمدپور و کریمی نشان داد که متغیر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان اصلیترین ابزار مدیریت سود از بالاترین ریسک برخوردار است.
مرادی (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی رابطه بین اهرم مالی با مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۴-۱۳۷۷ پرداخت. وی در پژوهش خود از الگوی جونز تعدیلشده برای
اندازهگیری مدیریت سود استفاده کرد. نتایج پژوهش مرادی نشان داد که بین اهرم مالی و مدیریت سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، در شرکتهایی که جریانهای نقدی آزاد بالاتری دارند این رابطه منفی بیشتر است.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و …

۱۹۹۷-۱۹۹۴ پرداختند. آنان در پژوهش خود از دو الگوی جونز تعدیلشده (۱۹۹۵) و الگوی کانگ[۶۵] و سیوارامکریشینان[۶۶] (۱۹۹۵) برای اندازهگیری مدیریت سود استفاده کردند. نتایج پژوهش یون و میلر نشان داد که شرکتهای کرهای زمانی که عملکرد ضعیفی دارند از مدیریت سود استفاده میکنند.راگرس[۶۷] و استاکن[۶۸] (۲۰۰۵) در پژوهشی با بررسی دادههای ۹۲۵ سال-شرکت آمریکایی در بازه زمانی۲۰۰۰-۱۹۹۵ دریافتند […]