سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی

۲۰۱۴

به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند.

۲-۳-۱-۴- بحران مالی
بیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای نقدی، بدهی به کل داراییها، داراییهای نقد شونده به کل داراییها، داراییهای نقد شونده به بدهیهای جاری، فعالیت و سودآوری برای پیشبینی ورشکستگی استفاده کرد. نتایج پژوهش بیور حاکی از آن بود که از میان
نسبتهای مذکور، نسبتهای جریانهای نقدی از توان بیشتری برای پیشبینی ورشکستگی برخوردار است.
آلتمن (۱۹۶۸) پس از بیور، از طریق تجزیه و تحلیل تشخیص چندگانه به ارزیابی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۵-۱۹۴۶پرداخت. وی از میان ۲۲ نسبت مالی پنج نسبت (فروش به مجموع داراییها، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به مجموعه ارزش دفتری بدهیها، سود تضمین شده به مجموع داراییها، سودانباشته به مجموع داراییها و سرمایه در گردش به مجموع داراییها) را به عنوان بهترین عامل پیشبینیکننده ورشکستگی انتخاب کرد. نتایج پژوهش آلتمن حاکی از قدرت ۹۵ درصدی الگوی وی در پیشبینی ورشکستگی بود.
اوهلسون[۱۰۱] (۱۹۸۰) در پژوهشی با استفاده از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک در بازه زمانی ۱۹۷۶-۱۹۷۰ به پیشبینی ورشکستگی با روش تجزیه و تحلیل لجستیک پرداخت. وی از متغیرهای اندازه، نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت سرمایه در گردش به کل داراییها، نسبت بدهیهای جاری به داراییهای جاری، نسبت سود خالص به مجموع داراییها، نسبت وجوه حاصل از عملیات به کل بدهیها و تغییرات در سود خالص برای پیشبینی ورشکستگی استفاده کرد. نتایج پژوهش اوهلسون حاکی از قدرت ۱/۸۵ درصدی الگوی وی در پیشبینی ورشکستگی بود.
شاموای[۱۰۲] (۲۰۰۱) در پژوهشی به پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس آمریکا و نیویورک در بازه زمانی ۱۹۹۲-۱۹۶۲ پرداخت. وی دقت پیشبینی ورشکستگی نسبتهای حسابداری با نسبتهای بازار را مقایسه کرد. نتایج پژوهش شاموای نشان داد که نسبتهای بازار بهتر از نسبتهای حسابداری ورشکستگی را پیشبینی میکند.
دیآنجلو و همکاران (۲۰۰۲) به بررسی نقدینگی داراییها، بدهیها و اختیارات مدیریت با بحران مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس نیویورک در سال ۱۹۹۸-۱۹۸۹پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از آن بود که داراییهای نقد پشتوانه خوبی برای مدیران در شرایط بحرانی است.
بیور و همکاران (۲۰۰۵) به بررسی توانایی پیشبینی نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس آمریکا و نیویورک در بازه زمانی ۲۰۰۲-۱۹۶۲ پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سه روند در گزارشگری مالی (استانداردهای هیئت استانداردهای حسابداری مالی، افزایش درک در رفتار گزارشگری مالی اختیاری و افزایش در داراییها و تعهدات) میتواند توانایی پیشبینی ورشکستگی را تحت تأثیر قرار دهد.
لنزبرگ و همکاران[۱۰۳] (۲۰۰۶) با استفاده از اطلاعات شرکتهای نروژی در بازه زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۳ به پیشبینی بحران مالی پرداختند. آنها از میان ۲۸ متغیر، الگویی مبتنی بر متغیرهای اظهارنظر حسابرس، اندازه شرکت، نقدینگی، سابقه شرکت و توانایی پرداخت بهره ارائه کردند. نتایج پژوهش لنزبرگ و همکاران نشان داد که
متغیرهای مذکور توانایی پیشبینی ورشکستگی را دارند و مهمترین متغیر در این زمینه اطلاعات نقدینگی است.
آگاروال[۱۰۴] و تافلر[۱۰۵] (۲۰۰۸) در پژوهشی به مقایسه عملکرد الگوهای پیشبینی ورشکستگی مبتنی بر دادههای حسابداری با عملکرد الگوهای پیشبینی ورشکستگی مبتنی بر دادههای بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس لندن در بازه زمانی ۲۰۰۱-۱۹۸۵ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هر دو الگو ورشکستگی را پیشبینی میکنند اما الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر
دادههای بازار ارجح است.
بیور و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و پیشبینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس آمریکا و نیویورک در بازه زمانی ۲۰۰۲-۱۹۶۲ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است.
همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهی است.
چن (۲۰۱۱) با استفاده از الگوی رگرسیون لجستیک به پیشبینی بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس تایوان پرداخت. وی در الگوی خود از ۳۷ نسبت مالی و غیرمالی استفاده کرد. نتایج پژوهش چن حاکی از دقت بالای الگوی رگرسیون لجستیک در بلندمدت بود.
بلانکو و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی به پیشبینی ورشکستگی شرکتهای لندنی در بازه زمانی ۱۹۶۵-۱۹۴۶ پرداختند. آنان با استفا
ده از متغیرهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت و اندازه، الگویی (رگرسیون لجستیک) ارائه کردند. نتایج پژوهش بلانکو و همکاران نشان داد که الگوی رگرسیون لجستیک به خوبی ورشکستگی را پیشبینی میکند.
چن و همکاران[۱۰۶] (۲۰۱۳) به پیشبینی بحران مالی با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس شانگهای در بازه زمانی ۲۰۱۰-۲۰۰۷ پرداختند. آنها الگویی با استفاده از متغیرهای توانایی پرداخت بدهی، توانایی عملیاتی، توانایی رشد، سودآوری و متغیرهای عمومی ارائه دادند. نتایج پژوهش چن و همکاران حاکی از آن بود که الگوی پیشبینی بحران مالی میتواند به عنوان یک مشکل یا مسأله طبقهبندی شده برای کمک به حل بحران مالی استفاده شود.
لوپزگوتیرز و همکاران[۱۰۷] (۲۰۱۴) در پژوهشی به بررسی تصمیمهای سرمایهگذاری در شرکتهای دارای بحران مالی کشورهای آلمان، کانادا، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، لندن و آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۶-۱۹۹۶ پرداختند. آنان در الگوی خود از متغیرهای وجه نقد، اندازه، اهرم مالی، کشور، سال و متغیر مجازی بحران مالی استفاده کردند. نتایج پژوهش لوپزگوتیرز و همکاران حاکی از آن بود که بحران مالی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری در شرکتها دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

پژوهش – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

۱۴ آرتز و ژانگ ۲۰۱۴ رابطه مثبت و معناداری بین استدلال مدیران از عملکرد و مدیریت سود وجود دارد. ۲-۳-۱-۲- جریانهای نقدینورتون[۸۱] و اسمیت[۸۲] (۱۹۷۹) با استفاده از دادههای ۳۰ شرکت ورشکسته و سالم لندنی در بازه زمانی ۱۹۷۵-۱۹۷۱ از الگوی تجزیه و تحلیل خطی چندگانه به منظور پیشبینی ورشکستگی استفاده کردند. نسبتهای مورد استفاده آنان شامل […]

جدول ۲-۴: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با بحران مالی
ردیف پژوهشگر/ پژوهشگران سال نتیجه/ نتایج
۱ بیور ۱۹۶۶ نسبتهای جریانهای نقدی از توان بیشتری برای پیشبینی ورشکستگی برخوردار است.