پژوهش – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

۱۴

آرتز و ژانگ

۲۰۱۴

رابطه مثبت و معناداری بین استدلال مدیران از عملکرد و مدیریت سود وجود دارد.

۲-۳-۱-۲- جریانهای نقدی
نورتون[۸۱] و اسمیت[۸۲] (۱۹۷۹) با استفاده از دادههای ۳۰ شرکت ورشکسته و سالم لندنی در بازه زمانی ۱۹۷۵-۱۹۷۱ از الگوی تجزیه و تحلیل خطی چندگانه به منظور پیشبینی ورشکستگی استفاده کردند. نسبتهای مورد استفاده آنان شامل جریانهای نقدی به فروش، جریانهای نقدی به مجموع داراییها، جریانهای نقدی به ارزش ویژه و جریانهای نقدی به مجموع بدهیها بود. نتایج پژوهش نورتون و اسمیت نشان داد که جریانهای نقدی عملیاتی به کل داراییها و جریانهای نقدی عملیاتی به کل بدهیها بهترین شاخص مثبت را به منظور پیشبینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه میکند.
کیسی[۸۳] و بارتزاک[۸۴] (۱۹۸۵) به بررسی متغیرهای حاصل از صورت جریان وجوه نقد و متغیرهای حاصل از اقلام تعهدی بهمنظور تشخیص شرکتهای ورشکسته برای یک دورهی پنج ساله و با استفاده از دادههای ۶۰ شرکت ورشکسته و۲۳۰ شرکت سالم پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که متغیرهای صورت جریان وجوه نقد بهتر از متغیرهای حسابداری تعهدی قادر به پیشبینی ورشکستگی است.
گیلبرت و همکاران[۸۵] (۱۹۹۰) به بررسی سودمندی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد در پیشبینی ورشکستگی پرداختند. نمونه پژوهش آنان متشکل از ۵۲ شرکت ورشکسته و ۲۰۸ شرکت سالم آمریکایی در بازه زمانی
۱۹۸۳-۱۹۷۴ بود و از سه نسبت نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد و ترازنامه شامل جریان
وجه نقد عملیاتی به بدهی جاری، جریان وجه نقد عملیاتی به جمع بدهیها و جریان وجه نقد عملیاتی به جمع داراییها برای پیشبینی استفاده کردند. نتایج پژوهش گیلبرت و همکاران نشاندهنده دقت ۳/۷۸ درصد برای الگوی لجستیک مورد استفاده بود.
شیراتا[۸۶] (۱۹۹۸) در پژوهشی با استفاده از ۶۸۶ شرکت ژاپنی ورشکسته و ۳۰۰ شرکت سالم در بازه زمانی ۱۹۹۶-۱۹۸۶، با استفاده از روش تحلیل تمایزی چندگانه الگویی برای پیشبینی ورشکستگی ارائه کرد. وی با استفاده از متغیرهای نقدینگی، سودآوری، صنعت و اندازه به این نتیجه رسید که این الگو، ورشکستگی را با دقت بیش از ۱۴/۸۶ درصد پیشبینی میکند.
نئوفیتو و همکاران[۸۷] (۲۰۰۴) در پژوهشی با استفاده از الگوی لجیت و شبکه عصبی و نمونهای متشکل از ۱۰۲ شرکت انگلیسی سالم و ورشکسته در بازه زمانی ۱۹۹۷-۱۹۸۸، به پیشبینی ورشکستگی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که یک سال قبل از ورشکستگی، دقت الگو با استفاده از ۳ متغیر سودآوری، جریان نقدی و اهرم مالی بالاتر است و با دور شدن از سال مبنا دقت الگو کاهش مییابد.
کوچران و همکاران (۲۰۰۶) با استفاده از دادههای ۲۶ شرکت ورشکسته از ۲۵۵ شرکت انتخابشده موجود در پایگاه داده کامپاستات در بازه زمانی ۲۰۰۱-۱۹۹۷ به شیوه کوکس- فی ورشکستگی را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عوامل سود خالص به مجموع داراییها، جریان وجه نقد به مجموع بدهیها و مجموع داراییها سه عنصر اصلی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها است.
بنآمر و همکاران[۸۸] (۲۰۰۷) به ارزیابی احتمال ورشکستگی شرکتهای آمریکایی با استفاده از الگوی رگرسیون لجستیک پرداختند. الگوی لجستیک بدست آمده شامل معیار نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اندازه شرکت است. نتایج پژوهش آنان نشان داد که نسبتهای نقدینگی، فعالیت، سودآوری و اندازه شرکت جزء مهمترین متغیرها در پیشبینی ورشکستگی است.
طالبنیا و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان اثر درماندگی مالی بر کیفیت گزارشگری مالی و استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۹ به این نتیجه رسیدند که درماندگی مالی در مرحله نهفتگی، مرحله کسری وجه نقد و ناتوانی در پرداخت دیون مالی و تجاری و همچنین، در مرحله ناتوانی پرداخت کامل دیون (درماندگی مالی کامل) اثر معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی ندارد.
فدوروا و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی با بررسی دادههای ۵۰۴ شرکت ورشکسته و ۳۰۰۱ شرکت سالم روسی در بازه زمانی ۲۰۱۱-۲۰۰۷ و الگوریتمهای یادگیری مدرن (تجزیه و تحلیل تفکیکی چند متغیره، رگرسیون لجیت و شبکههای عصبی مصنوعی) به شناسایی مؤثرترین روش برای پیشبینی ورشکستگی شرکتهای تولیدی روسیه پرداختند. آنان به دنبال پاسخ به این سؤال بودند که آیا شاخصهای مالی مندرج در قانون روسیه
مجموعهای مؤثر از شاخص برای پیشبینی ورشکستگی است یا خیر. فدورووا و همکاران، از شاخصهای زیادی از جمله جریانهای نقدی، سودآوری، حجم معاملات و چندین شاخص دیگر، استفاده کردند که این شاخصها توانایی پیشبینی ورشکستگی را داشتند.
لین و همکاران[۸۹] (۲۰۱۴) با استفاده از نسبتهای صورت جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی، رشد، سودآوری، ساختار سرمایه و قدرت پرداخت بدهی به پیشبینی بحران مالی پرداختند و الگوی جدیدی برای پیشبینی بحران مالی ارا
ئه کردند. نمونه پژوهش آنان شامل ۲۴۰ شرکت دارای بحران مالی و ۲۴۰ شرکت سالم در مجله اقتصادی تایوان[۹۰] در بازه زمانی ۲۰۰۸-۲۰۰۰، بود. نتایج پژوهش لین و همکاران نشان داد که الگوی پیشبینی بر اساس مجموعهای از ویژگیهای انتخاب شده بهوسیله روش پیشنهادی از نظر دقت پیشبینی، بهتر از الگو بر اساس روش انتخاب ویژگیهای سنتی است.
جدول ۲-۲: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با جریانهای نقدی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]

ردیف پژوهشگر/ پژوهشگران سال نتیجه/ نتایج
۱ نورتون و اسمیت ۱۹۷۹ جریانهای نقدی عملیاتی به کل داراییها و جریانهای نقدی عملیاتی به کل بدهیها بهترین شاخص مثبت را به منظور پیشبینی ورشکستگی برای سه سال قبل از ورشکستگی ارائه میکند.
۲ کیسی و بارتزاک ۱۹۸۵ متغیرهای صورت جریان وجوه نقد بهتر از متغیرهای حسابداری تعهدی قادر به پیشبینی ورشکستگی است.