جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و …

۱۹۹۷-۱۹۹۴ پرداختند. آنان در پژوهش خود از دو الگوی جونز تعدیلشده (۱۹۹۵) و الگوی کانگ[۶۵] و سیوارامکریشینان[۶۶] (۱۹۹۵) برای اندازهگیری مدیریت سود استفاده کردند. نتایج پژوهش یون و میلر نشان داد که شرکتهای کرهای زمانی که عملکرد ضعیفی دارند از مدیریت سود استفاده میکنند.
راگرس[۶۷] و استاکن[۶۸] (۲۰۰۵) در پژوهشی با بررسی دادههای ۹۲۵ سال-شرکت آمریکایی در بازه زمانی
۲۰۰۰-۱۹۹۵ دریافتند که شرکتها میتوانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سود را دستکاری کنند. آنان به منظور محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از الگوی جونز تعدیلشده استفاده کردند.
برگسترسر[۶۹]و فیلیپن[۷۰] (۲۰۰۶) در پژوهشی به بررسی انگیزه‌های مدیر عامل و مدیریت سود شرکتهای موجود در پایگاه داده کامپاستات در بازه زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۳ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد در شرکتهایی که قراردادهای جبران خدمات مدیران وابسته به ارزش سهام و اختیار خرید سهام است از اقلام تعهدی برای دستکاری سود گزارششده استفاده میشود. افزون بر این، نتایج پژوهش برگستر و فیلیپن نشان داد که در طی سال‌هایی که اقلام تعهدی بالا است، مدیران عامل تعداد بسیار زیادی از اختیارات خرید سهام را منتشر می‌کنند و همچنین حجم زیادی از سهام شرکت را به فروش می‌رسانند.
شاتو[۷۱] (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی پاداش مدیران اجرایی و مدیریت سود در شرکتهای ژاپنی در بازه زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۱ پرداخت. وی در پژوهش خود از الگوی جونز تعدیلشده برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده کرد. نتایج پژوهش شاتو نشان داد که بین اقلام تعهدی اختیاری و پاداش مدیران اجرایی رابطه وجود دارد.
العطار و همکاران (۲۰۰۸) در پژوهشی به بررسی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی غیراختیاری در پیشبینی جریانهای نقدی آتی در بین شرکتهای بریتانیایی در بازه زمانی ۲۰۰۴-۱۹۹۴ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اقلام تعهدی غیراختیاری همانند اقلام تعهدی اختیاری دارای قدرت پیشبینی در مورد جریانهای نقد آتی است. همچنین، نتایج پژوهش العطار و همکاران نشان داد که دادههای حسابداری تحت تأثیر ریسک ورشکستگی
شرکتها قرار دارد و با بالا رفتن احتمال ورشکستگی، قدرت توضیح دهندگی اطلاعات حسابداری کاهش مییابد.
تسای و چیو (۲۰۰۹) به منظور کاهش ریسک ناشی از بحران‌های مالی، که در نتیجه مدیریت سود ایجاد می‌شود و کمک به سرمایه‌گذاران برای اجتناب از زیان‌های عظیم در بازار سرمایه از یک شبکه عصبی به منظور پیش‌بینی سطح مدیریت سود استفاده کردند. آنان با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایوان[۷۲] در بازه زمانی ۲۰۰۵-۲۰۰۲ و ۱۱ عامل که مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد، موفق به ارائه الگویی با دقت پیش‌بینی ۸۱ درصد در کشف مدیریت سود شدند.
تیلر[۷۳] و ژاوهیاکسیو[۷۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی با استفاده از دادههای شرکتهای موجود در پایگاه داده کامپاستات در بازه زمانی ۲۰۰۳-۱۹۸۸ به بررسی پیامدهای مدیریت سود بر عملکرد شرکت پرداختند. آنان از الگوی جونز برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری استفاده کردند و نتایج پژوهش نشان داد که شرکتهایی که از مدیریت سود استفاده میکنند کاهش قابل توجهی در عملکرد شرکت را تجربه نمیکنند.
پرولز[۷۵] و لوگی[۷۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی به بررسی مدیریت سود و تقلب در بازه زمانی ۲۰۰۵-۱۹۹۹ بین ۴۵ شرکت متقلب و ۴۵ شرکت غیرمتقلب موجود در پایگاه داده کامپاستات پرداختند. آنان برای محاسبه اقلام تعهدی از الگوی جونز تعدیلشده استفاده کردند. نتایج پژوهش پرولز و لوگی نشان داد که شرکتهای متقلب نسبت به شرکتهای غیرمتقلب از مدیریت سود بیشتری استفاده میکنند.
هوگلاند (۲۰۱۲) در پژوهشی با بررسی شرکتهای تولیدی آمریکا در بازه زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۶ به بررسی مدیریت سود پرداخت. وی در پژوهش خود با استفاده از الگوی جونز (۱۹۹۱) و یک الگوی طبیعی شبکه، مدیریت سود را اندازهگیری کرد. نتایج پژوهش هوگلاند نشان داد که الگوی خطی جونز هم به خوبی الگوی طبیعی شبکه، مدیریت سود را اندازهگیری میکند.
کرمیر و همکاران[۷۷] (۲۰۱۳) به بررسی رابطه بین مدیریت سود و نبود تقارناطلاعاتی با توجه به
اطمیناننداشتن از محیط بیرونی با استفاده از دادههای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تورنتو[۷۸] در سال ۲۰۰۵ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری به سرمایهگذاران در مورد شفافیت اطلاعات بازار و اطلاعات مورد نیاز برای سرمایهگذاری کمک میکند.
آرتز[۷۹] و ژانگ[۸۰] (۲۰۱۴) در پژوهشی
با استفاده از دادههای شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۲۰۰۷-۱۹۹۹ به بررسی استدلال مدیران از عملکرد و مدیریت سود پرداختند. آنان برای محاسبه مدیریت سود از الگوی جونز تعدیلشده استفاده کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین استدلال مدیران از عملکرد و مدیریت سود وجود دارد.
جدول ۲-۱: خلاصه پژوهش‌های خارجی انجام شده در رابطه با اقلام تعهدی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]

ردیف پژوهشگر/ پژوهشگران سال نتیجه/ نتایج
۱ ترومن و تیتمن ۱۹۸۸ هموارسازی سود میتواند از طریق تأثیر روی زمان ورشکستگی شرکت ارزش بازار سهام و هزینه استقراض شرکت را افزایش دهد.
۲ دیچو و همکاران ۱۹۹۵ از بین پنج روش اندازهگیری مدیریت سود، الگوی جونز
تعدیلشده آزمون قویتری برای بررسی مدیریت سود است.
۳ گایدری و همکاران