دسترسی متن کامل – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

با توجه به مطالب بالا، نشانههای خطر تردید درباره بحران مالی واحد مورد رسیدگی میتواند از صورتهای مالی یا منابع دیگر بهدست آید. بر طبق پژوهشهای پیشین (بارث و همکاران[۱]، ۲۰۰۱؛ العطار و همکاران[۲]، ۲۰۰۸؛ بهرامفر و همکاران، ۱۳۸۴؛ و ثقفی و محمدی، ۱۳۹۱) نمونههایی از چنین نشانههای مالی که باید مورد توجه حسابرس و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی قرار گیرد عبارت است از: فزونی کل بدهیها بر کل داراییها، نامساعد بودن نسبتهای مالی و وجه نقد، ناتوانی در پرداخت بهموقع حسابهای پرداختنی، اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاهمدت برای تأمین مالی داراییهای غیرجاری و اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری).
بنابراین، سؤال اساسی که در اینجا پیش میآید این است که آیا با توجه به برخی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی (اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی) میتوان نشانههایی از احتمال وجود بحران مالی پیدا کرد؟ همچنین، آیا این اطلاعات توانایی پیشبینی بحران مالی را دارد؟
۱-۲-۱- سؤالهای پژوهش
نظر به اینکه هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی با بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، برای رسیدن به این هدف، سؤال‌های اصلی زیر طراحی شده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. آیا بین جریانهای نقدی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
  2. آیا بین اقلام تعهدی (بر حسب اختیاری و غیراختیاری) شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
  3. آیا بین سرعت گزارشگری مالی شرکتهای سالم و شرکتهای دارای بحران مالی تفاوت معناداری وجود دارد؟
  4. آیا متغیرهای جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی توانایی پیشبینی بحران مالی را دارند؟

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش
بحران مالی و سرانجام ورشکستگی سازمانها میتواند زیانهای هنگفتی را به سهامداران، سرمایهگذاران بالقوه،
اعتباردهندگان، مدیران، کارکنان، عرضهکنندگان مواد اولیه، مشتریان و نظایر آن تحمیل کند (پورحیدری و کوپائیحاجی، ۱۳۸۹: ۳۴).
پژوهشهای پیشین (کوچران و همکاران[۳]، ۲۰۰۶؛ شارپ[۴] و استادنیک[۵] ،۲۰۰۷؛ طالبنیا و همکاران[۶]، ۲۰۱۱؛ فدورووا و همکاران[۷] ، ۲۰۱۳؛ خواجوی و همکاران، ۱۳۹۱؛ ثقفی و محمدی، ۱۳۹۱؛ و منصورفر و همکاران، ۱۳۹۲) نشان میدهد که واحد تجاری به‏طور ناگهانی و غیرمنتظره‏ بحران مالی یا ورشکستگی را تجربه نمیکند. در مراحل اولیه شروع بحران مالی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب برای واحد تجاری وجود داشته‏ باشد. به عنوان نمونه، تغییر در تقاضای‏ تولید، منسوخشدن روش‌های‏ تولید، کاهش نقدینگی، ناتوانایی در بازپرداخت بدهی و غیره برخی از این عوامل است. بهترین وضع‏ برای شرکت این است که در مراحل اولیه نشانههای بحران مالی را شناسایی کند. اگر مشکل در همین مرحله شناسایی و رفع شود، اعتماد عمومی دستخوش‏ تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی‏ به شرکت می‏شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‏شود و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‏های سودآور شود. بنابراین، به منظور دوری از زیانهای هنگفتی
که به واسطه بحران مالی پدید میآید، انجام پژوهشهایی برای شناسایی نشانههایی که منجر به بحران مالی
میشود و نشانههایی که با استفاده از آن بتوان به مدیران، سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی در گرفتن تصمیم بهینه کمک کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. افزون بر شناسایی نشانههای بحران مالی، اطلاع یافتن بهموقع از خطر بحران مالی نیز، می‌تواند کمک زیادی برای سازمان باشد تا اقدام‌هایی پیشگیرانه برای جلوگیری از بحران مالی را بهعمل آورد.
بررسی پیشینه، حاکی از آن است که پژوهشهای زیادی در زمینه بحران مالی انجام شده است ولی پژوهش خاصی به بررسی اقلام تعهدی، جریانهای نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران مالی نپرداخته است. بنابراین، در عصری که شرکتها برای بقا با چالشهای فراوانی رو به رو هستند شناسایی عواملی که منجر به بحرانهای مالی میشود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۱-۴- هدفهای پژوهش
هدف این پژوهش شناسایی معیارهای اساسی یا شاخصهایی برای ارزیابی سلامت مالی یک واحد تجاری یا امکان تداوم فعالیت آن است که میتواند زمینه لازم را برای اطلاعیافتن و یا پیشگیری از بحران مالی و یا ورشکستگی یک شرکت یا سازمان فراهم کند. در راستای هدف مزبور، هدفهای زیر نیز میتواند برآورده شود:
الف. شناسایی شاخصهای هشداردهنده به مدیریت در خصوص وضعیت تداوم فعالیت شرکت که بر مبنای آن نیاز به اقدامات اصلاحی دارد و در صورت پاسخ مثبت، تدابیر لازم در راستای رفع مشکل آن اندیشیده شود.
ب. شناسایی شاخصهای پیشبینی بحران مالی که میتواند مبنای ارزیابی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت یا سازمانها بهمنظور تصمیمگیری در خصوص اتخاذ تدابیر لازم واگذاری، تجدید ساختار، تغییر مدیر
یت ارشد و یا فروش شرکت و یا حتی اعلام ورشکستگی قرار گیرد.
پ. آگاهیدادن به سرمایهگذاران و تأمینکنندگان مالی در خصوص تصمیمگیریهای اقتصادی نسبت به خرید سهام آن شرکتها و یا اعطای وام و تسهیلات به آن شرکتها.
ت. توسعه و بسط دانش حسابداری در خصوص شاخصهای ارزیابی سلامت مالی با تأکید ویژه بر اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و رابطه آنها با سرعت گزارشگری مالی.
۱-۵- متغیرهای پژوهش
۱-۵-۱- متغیرهای مستقل
در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی، جریانهای نقدی و سرعت گزارشگری مالی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شود.
اقلام تعهدیمتغیر مستقل اقلام تعهدی در این پژوهش شامل کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری است که برای محاسبه کل اقلام تعهدی از روش سود و زیان و برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری از الگوی جونز[۸] تعدیلشده (۱۹۹۵) استفاده شده است.
جریانهای نقدیاز نسبتهایی چون نسبت وجه نقد عملیاتی به کل داراییها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهیها، نسبت وجه نقد عملیاتی به کل بدهیهای جاری و نسبت وجه نقد عملیاتی به فروش و وجه نقد عملیاتی به عنوان جریانهای نقدی استفاده شده است.
سرعت گزارشگری مالیمتغیر سرعت گزارشگری مالی از فاصله زمانی بین تاریخ پایان سال مالی هر شرکت، تا تاریخ گزارش حسابرسی بدست آمده است.
۱-۵-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش بحران مالی است که طبق ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، شرکتهای دارای بحران مالی شناسایی میشود. متغیر مزبور متغیری مجازی است که برای شرکتهای دارای بحران مالی مقدار صفر و برای شرکتهای سالم عدد ۱ در نظر گرفته شده است.
۱-۵-۳- متغیرهای کنترلی
در این پژوهش، به منظور کنترل سایر عوامل مؤثر بر بحران مالی، متغیرهای اندازهی شرکت، نسبت بدهی، صنعت و سال مالی در نظر گرفته شدهاند.
اندازهی شرکتبرای سنجش اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی درآمد فروش استفاده میشود.
نسبت بدهینسبت بدهی از تقسیم کل بدهی به کل دارایی بدست میآید که به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
صنعت و سال مالیبه منظور تطابق شرکتهای دارای بحران مالی و شرکتهای سالم، به ازای هر شرکت دارای بحران مالی، شرکتی سالم از همان صنعت و در همان سال مالی انتخاب شده است.
۱-۶- روش پژوهش
۱-۶-۱- روش پژوهش و گردآوری دادهها
پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است و از یک طرح پس از رخداد یا شبهتجربی استفاده میشود.
همچنین، از آنجا که هدف این پژوهش مقایسهی جریانهای نقدی، اقلام تعهدی و سرعت گزارشگری مالی در شرکتهای دارای بحران مالی و سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، در زمره پژوهشهای
علی مقایسهای قرار دارد.

Releated

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

الگوی مبتنی بر دادههای حسابداری در پیشبینی ورشکستگی نسبت به الگوی مبتنی بر دادههای بازار ارجح است. ۹ بیور و همکاران ۲۰۱۰ متغیرهای مبتنی بر حسابداری و بازار دارای قدرت پیشبینی قابل توجهی برای بحران مالی است. همچنین، مهمترین متغیرهای مبتنی بر حسابداری در پیشبینی ورشکستگی، سودآوری، اهرم مالی و نسبت وجه نقد عملیاتی به […]

سايت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین اقلام تعهدی، جریان های نقدی، سرعت گزارشگری مالی و بحران …

مکگی ۲۰۱۴ به ترتیب، روسیه و سپس چین در گزارش حسابرسی خود از اروپا و در آخر آمریکا تأخیر بیشتری دارند. ۲-۳-۱-۴- بحران مالیبیور[۱۰۰] (۱۹۶۶) در پژوهشی به بررسی قدرت نسبتهای مالی در پیشبینی ورشکستگی شرکتهای آمریکایی در بازه زمانی ۱۹۶۴-۱۹۵۴با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تک متغیره پرداخت. وی از نسبتهای مربوط به جریانهای […]