بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها- قسمت ۹

۵٫۷۲۰

 

۰٫۳۱۸

 

 

۲٫۴۳۴
۰٫۰۵۳

 

 

۹٫۰۲۲
۰٫۳۰۵

 

 

ثابت
خودپنداره

 

 

۱

 

 

 

 

 

۲ ثابت ۱۳٫۲۳۶ ۲٫۵۸۳ ۵٫۱۲۴ ۰٫۰۰۱
خودپنداره ۰٫۲۴۷ ۰٫۰۵۴ ۰٫۲۵۸ ۴٫۵۹۱ ۰٫۰۰۱ ۰٫۹۳۱ ۱٫۰۷۴
پرخاشگری کلامی مادر ۰٫۳۳- ۰٫۰۸۰ -۰٫۲۳۰ -۴٫۱۰۵ ۰٫۰۰۱ ۰٫۹۳۱ ۱٫۰۷۴
با توجه به نتایج جدول (۵-۴)، چون B، ضریب رگرسیون حاصل از نمرات خام است و تحت تأثیر مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای پیش بین قرار دارد، استفاده از Beta که ضریب رگرسیون حاصل از نمرات استانداردشده است، توصیه می‌شود. با توجه به اینکه آزمون معنی‌داریt برای ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین خودپنداره تحصیلی و تعارض در سطح کمتر از ۰٫۰۱ معنی‌دار است می‌توان چنین بیان کرد که متغیر خودپنداره تحصیلی و مؤلفه‌ی پرخاشگری کلامی مادران قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی دانش آموزان خواهند بود و سایر متغیرهای پیش بین قادر به پیش بینی متغیر رضایت از زندگی نخواهند بود.
جدول ۶-۴- ضریب همبستگی و تبیین چند متغیره برای پیش بینی رضایت از زندگی از طریق متغیرهای پیش بین

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خطای انحراف معیار مربعR تعدیل‌شده R2 R مدل
۶٫۴۲ ۰٫۰۹۸ ۰٫۱۰۱ ۰٫۳۱۸ ۱
۶٫۲۶ ۰٫۱۴۵ ۰٫۱۵۰ ۰٫۳۸۸ ۲

 

با توجه به جدول ۶-۴ خودپنداره تحصیلی باR= 0.318و R2 = ۰٫۱۰۱ واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کند.همچنین متغیرهای مدل با R = 0.388 و R2 = ۰٫۱۵۰ واریانس رضایت از زندگی را تبیین می‌کند.
فرضیه چهارم: بین مقیاس «استدلال» با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (۷-۴) ارائه‌شده است.
جدول ۷-۴- ضریب همبستگی پیرسون بین مقیاس استدلال با رضایت از زندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری ضریب همبستگی شاخص آماری
متغیر
۰٫۱۲
۰٫۰۴
۰٫۰۰۸
۰٫۰۱
۰٫۰۹
۰٫۱۲*
استدلال مادر
استدلال فرزند

 

با توجه به جدول (۷-۴) بین استدلال مادر و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p>0.05) وجود ندارد؛ اما بین استدلال فرزند و رضایت از زندگی رابطه معنادار (p<0.05) وجود دارد. همبستگی بین استدلال فرزند و رضایت از زندگی ۱۲/۰ است؛ بنابراین ۱% از واریانس و پراکندگی رضایت از زندگی را می‌توان بر اساس استدلال فرزند، پیش بینی کرد.
فرضیه پنجم: بین مقیاس «پرخاشگری کلامی» با رضایت از زندگی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد. برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده‌شده است که نتایج آن در جدول (۸-۴) ارائه‌شده است.
جدول ۸-۴- ضریب همبستگی پیرسون بین پرخاشگری کلامی با رضایت از زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Releated

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۵

در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است(راهنمای رودپشتی، ۱۳۸۷).۲-۲-۹-۲-۱ استراتژى محافظه‌کارانهمدیر محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه […]

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۴

معاون پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامیواحد علوم تحقیقات هرمزگان   چکیده   هدف این پژوهش، بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش می باشد.با توجه به جدول مورگان، تعداد ۳۷۰ نفر به روش تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای سنجش عملکرد، آگاهی […]