دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده …

INDOWN

-۰٫۱۴۸۵۸۶

-۰٫۹۳۳۷۷۸

-۰٫۹۸۳۰۶۱

۱٫۰۰۰۰۰۰

LOGTA

۰٫۲۱۴۶۹۸

۰٫۳۰۴۳۷۹

۰٫۲۹۸۳۹۷

-۰٫۲۸۲۰۳۷

۱٫۰۰۰۰۰۰

جدول ۴-۱۴ جدول ماتریس همبستگی ضرایب تحقیق
مقادیر تمامی ضرایب همبستگی بین ۱- تا ۱+ است، که علامت آن، نشانگر جهت رابطه ( مثبت یا منفی) می‌باشد. در تفسیر ضریب همبستگی، نباید آن را در صدی از همبستگی کامل محسوب کرد. از آنجا که ضرایب همبستگی به شکل اعداد اعشاری بیان می شوند، افرادی که تبحر در علم آمار ندارند، گاهی ضرایب همبستگی را به عنوان درصدی از همبستگی کامل تفسیر می کنند. بر اساس شکل هندسی، ضریب همبستگی هر متغیر با خودش، برابر با عدد یک می باشد. چرا که بر اساس این شکل، هر متغیری رابطه کامل، مستقیم، مثبت و خطی با خودش دارد. به همین خاطر در ماتریس همبستگی‌ها، در کنار رابطه هر متغیر با خودش، عدد یک آمده است. همبستگی لزوما علیت را نشان نمی دهد. هرگز بر پایه یک همبستگی، نمی توان نتیجه گیری کرد که تغییرات در یک متغیر به تغییر در متغیر دیگر می انجامد. چرا که تنها آزمایش های کاملا کنترل شده‌اند که امکان تعیین رابطه علی بین دو متغیر را تعیین می کنند. بنابر این، زمانی که در می یابیم دو متغیر با هم همبستگی دارند، این مطلب گویای آن است که جایگاه نسبی در یک متغیر با جایگاه نسبی در متغیر دیگر همبسته است. این موضوع لزوما به معنای آن نیست که تغییر در یک متغیر باعث تغییر در متغیر دیگر می شود.
۴-۹ خلاصه فصل
در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها و انجام آزمون‌های آماری مورد نیاز برای سنجش فرضیه‌های تحقیق اقدام شد. در مورد هر فرضیه بر اساس نوع روش مورد استفاده، آزمون های متناسب با آن‌ها انجام و نتیجه گیری‌های لازم صورت پذیرفت. در این تحقیق از روش EGLS برای آزمون فرضیات استفاده شد و مانایی، ناهمسانی و خطی بودن آن‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. در فصل پنجم تحقیق نتایج تحلیل‌های انجام شده و نیز پیشنهاداتی ارائه می‌گردد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در فصول قبلی مبانی نظری، روش شناسی و مدل تحقیق، نحوه قالب بندی و آزمون فرضیات، تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق به تفصیل ارائه گردید. در این فصل، ضمن اشاره به چارچوب آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نسبت به جمع بندی مباحث و ارائه پیشنهادات کاربردی اقدام می شود.
۵-۲ خلاصه تحقیق
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در این راستا، ساختار مالکیت از سه جز مورد بررسی قرار گرفت: مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و مالکیت انفرادی. برای محاسبه سرمایه فکری نیز از مدل ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک استفاده شد. به طور کلی شواهد تحقیق، حاکی از آن است که بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد. در ادامه، این رابطه معنادار برای هر یک از انواع مالکیت‌ها بیان می شود.
۵-۳ فرضیات و نتایج آزمون‌ها
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]