فایل – بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده …

همانطور که در جدول ۴-۱۱ ملاحظه می‌گردد، با توجه به آماره F می‌توان گفت که مدل رگرسیون فوق معنی‌دار می‌باشد. و مقدار آماره دوربین– واتسون، برابر ۱٫۷۳ است که مقدار این آماره مناسب است و نشان‌دهنده رفع خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل اولیه می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل، حاکی از آن است که متغیرهای برآوردی مدل، از توان توضیح دهندگی(۸۲ درصد)، برای توضیح متغیر وابسته برخوردارند. با توجه به نتایج بدست آمده بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.
۴-۶ بررسی وجود هم خطی[۶۷]١
در اقتصادسنجی همخطی زمانی اتفاق می‌افتد که دو یا بیش از دو متغیر توضیح‌دهنده (مستقل) در یک رگرسیون چندمتغیره نسبت به یکدیگر از همبستگی بالایی برخوردار باشند. منظور از همبستگی در اینجا وجود یک ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل است. بسته به شدت همبستگی بین متغیرهای مستقل، میزان و نوع همخطی متفاوت خواهد بود. همخطی کمابیش در همه مدل های رگرسیون موجود است؛ آنچه که مهم است شدت همخطی بین متغیرهای مستقل است. وجود « همخطی کامل » موجب نقض فرض های کلاسیک مدل رگرسیون می‌شود.
۴-۶-۱ راه‌های تشخیص هم خطی
ضرایب برآوردی نسبت به کم یا اضافه کردن متغیر در مدل از خود حساسیت نشان می‌دهند .
در حالت همخطی رگرسیون به طور کلی معنادار بوده و دارای  بالا می‌باشد اما ضرایب به تنهایی بی‌معنی هستند.
اگر تک تک متغیرهای مستقل را روی بقیه متغیرهای توضیح‌دهنده رگرسیون کرده و  آن‌ها را با  رگرسیون اصلی مقایسه کنیم. چنانچه  های محاسبه شده بزرگتر از  رگرسیون اصلی باشد در آن‌ صورت احتمال وجود همخطی ناقص شدید است.
اگر با خارج کردن یک متغیر از مدل یا اضافه کردن یک متغیر به آن ،  تغییر قابل ملاحظه ای نداشته باشد، در آن صورت متغیر مذکور مستعد ایجاد همخطی است .
استفاده از معیارهای TOLERANCE و VIFدر نرم افزار SPSS
استفاده از آزمون VarinacE Inflation factor در نرم افزار Eviews 8
در این تحقیق از روش ششم و با کمک از نرم افزار Eviews 8 وجود یا عدم وجود همخطی بررسی می‌شود که نتایج درجدول ۴-۱۲ نشان داده شده است:
جدول ۴-۱۲ آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]

متغیرهای تحقیق ضریب واریانس عامل متمرکز تورم واریانس(VIF)
عدد ثابت ۲۱۴٫۰۸۵۲ ۱٫۳۶۲۷۳۴
مالکیت نهادی ۲۶۰٫۰۷۱۸ ۱٫۵۲۹۴۹۲
مالکیت شرکتی ۰٫۱۰۲۰۷۴ ۱٫۲۵۲۳۰۱
مالکیت انفرادی ۲۵۰٫۰۴۵۰ ۱٫۳۰۳۲۹۳