بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده …

سرمایه فکری: با توجه به مدل مورد استفاده و مبانی نظری مدل پالیک، اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری به عنوان متغیر‌‌های وابسته مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: کارایی سرمایه انسانی HCE))، کارایی سرمایه ساختاری  SCE)). و کارایی سرمایه به کار گرفته شده(CEE).
کارایی سرمایه انسانی‌(HCE): این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارکنان می‌‌باشد که از تقسیم ارزش افزوده به هزینه حقوق و دستمزد کارکنان به دست می‌‌آید. و نشان دهنده این است که به ازای هر ریال هزینه حقوق و دستمزد چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است.
(۳_۱)
HCE=
HC: سرمایه انسانی‌ که برابر هزینه حقوق و دستمزد کارکنان می‌‌باشد.
کارایی سرمایه ساختاری(SCE): این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی‌ از فرایند‌ها و ساختارهای موجود در شرکت می‌‌باشد و از تقسیم سرمایه ساختاری به ارزش افزوده حاصل می‌‌شود.
(۳_۲)
SCE=
SC :سرمایه ساختاری که از رابطه روبرو حاصل می‌‌شود:
(۳_۳)
SC=VA-HC
کارایی سرمایه به کار گرفته شده(CEE): این نسبت نشان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی‌ از بکارگیری دارایی‌های فیزیکی‌ و مشهود می‌‌باشد.یعنی‌ به ازای یک ریال دارایی چند ریال ارزش افزوده ایجاد شده است. این نسبت از تقسیم ارزش افزوده سرمایه به کار گرفته شده حاصل می‌‌شود.
(۳_۴)
CEE=
CE: سرمایه به کار گرفته شده که برابر ارزش دفتری کّل دارایی‌های شرکت به جز دارایی‌های نامشهود می‌‌باشد.
بنابرین، ضریب ارزش افزوده فکری پالیک (VAIC) از رابطه زیر بدست می‌‌آید:
(۳_۵)
VAIC=HCE+SCE+CEE
در مدل پالیک سرمایه رابطه‌ای (مشتری) در نظر گرفته نمی‌‌شود.
 
۳-۶-۳  متغیر کنترل
متغیر‌ کنترل در این پژوهش عبارت است از:
اندازه شرک(Size) [۴۴]١: در این تحقیق منظور از اندازه شرکت لگارتم طبیعی ارزش دارایی است. استفاده از لگاریتم طبیعی باعث می شود تا ضرایب احتمالی‌ این متغیر‌ها در مدل، تحت تاثیر اثرات مقیاس‌های بزرگ قرار نگیرد.
۳-۷ فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی:
۱) بین ساختار مالکیت و سرمایه فکری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
فرضیه فرعی:
۱) بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۲) بین مالکیت شرکتی و سرمایه فکری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳)بین مالکیت انفرادی و سرمایه فکری رابطه معنی‌داری وجود دارد.
(۳_۶)
(۳_۷)
 
(۳_۸)
۳-۸ مسائل مورد توجه در تخمین مدل
با توجه به اینکه قبل از تخمین و اجرای مدل‌های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود. بنابراین به منظور اطلاع از برخورداری داده‌های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می‌باشد. برای مثال، از مفروضات ابتدایی مدل‌های رگرسیونی و شرط استفاده از این مدل‌ها، نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به متغیرهای تحقیق است. همچنین، داده‌های مورد استفاده در این تحقیق از نوع داده تلفیقی با دوره فصلی هستند. ایراد اساسی که ممکن است در برآورد مدل‌های رگرسیونی با آن مواجه شویم به نقض فروض کلاسیک (ناهمسانی واریانس- خود همبستگی- هم خطی و تورش تصریح) مربوط می‌شود. در این مورد لازم است در صورت لزوم، نسبت به رفع نقض فروض کلاسیک اقدام شود. تورش تصریح به واسطه در نظر نگرفتن یک عنصر مهم به عنوان متغیر مستقل مدل ایجاد می‌شود. به منظور پیش‌گیری از بروز خطای تصریح، با توجه به مفاهیم نظری مربوط و تجربه سایر تحقیقات در خصوص نقدشوندگی، ارزش بازار و بازدهی و عوامل موثر بر آن‌ها و نتایج آزمون‌های اولیه، در طول تخمین و اجرای مدل دقت زیادی به عمل آمده است. برای بررسی سایر موارد مربوط به متغیرها و داده‌های تحقیق نیز آزمون‌های لازم صورت گرفته است که در ادامه فصل به اختصار به کلیات آن‌ها اشاره می‌شود.
۳-۸-۱ نرمال بودن
برای بررسی نرمال بودن داده‌ها از آزمون‌های نرمال بودن[۴۵] استفاده می‌شود. این آزمون‌ها به طور کلی به دو گروه شامل روش‌های ترسیمی[۴۶] و روش‌های عددی[۴۷] تقسیم می‌شوند. روشهای ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی را ارائه می‌کنند اما روش‌های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نمایند. در روش‌های عددی می‌توان هم از آمار توصیفی و هم از تکنیک‌ها و آزمون‌های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده از آزمون جارک‌- برا (به عنوان یک روش عددی) به آزمون نرمال بودن داده‌ها پرداخته شده است. در این آزمون از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده‌های مورد بررسی می‌توان به نرمال بودن توزیع داده‌ها پی برد. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال بودن است چنانچه مقدار معناداری از ۵ درصد بیشتر باشد، فرض صفر با احتمال ۹۵ درصد اطمینان تایید می‌شود. این آزمون در جریان بررسی آمار توصیفی داده‌های تحقیق انجام شده است.
۳-۸-۲ ناهمسانی واریانس
یکی از فروض کلاسیک در تحلیل رگرسیون، همگن یا همسان بودن توزیع واریانس خطاهاست که در صورت نقض شدن این فرض، اجزای اخلال دارای ناهمسانی واریانس[۴۸]۱ خواهند بود. نا‌همسانی واریانس در واقع، به دلیل برابر نشدن وار

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

یانس متغیر وابسته در دوره‌های مختلف به وجود می‌آید. در صورت نابرابری واریانس متغیر وابسته، واریانس اجزای اخلال نیز در ادوار مختلف یکسان نخواهد بود که در نتیجه، تخمین مدل دچار تورش و عدم کارایی می‌گردد. برای تشخیص نا‌همسانی واریانس در مدل از روش‌های مختلفی مانند: روش ترسیمی، روش وایت، روش گلد فلد کوانت، روش پارک، روش بارتلت، روش پیک، گلچسر و اسپیرمن می‌توان استفاده کرد.
در نرم افزار Eviews 8 قابلیت استفاده از آزمون‌های وایت[۴۹]۲ و نوی وست[۵۰]٣و بروش پاگان گادفری وجود دارد. آزمون وایت در دو شکل مقطعی[۵۱]۴ و غیر مقطعی[۵۲]۵ عمل می‌کند. در حالت مقطعی حاصل ضرب متغیر‌های مستقل خود به عنوان یک متغیر جدید و مستقل شناسایی می‌شود. در تحقیق حاضر از آزمون بروش پاگان گادفری برای تشخیص ناهمسانی واریانس استفاده شده است. به این ترتیب که پس از براورد مدل جملات پسماند(به عنوان نزدیک ترین متغیری که می‌تواند جملات خطا را نمایندگی نماید) استخراج شده ومجذور آن‌ها روی متغیرهای توضیح دهنده‌ی مدل رگرسیون می‌گردد. در صورتی‌که رگرسیون حاصل بطور کلی معنادار باشد شاهدی بر وجود واریانس ناهمسانی خواهد بود.
در صورتی که که مدل رگرسیونی به صورت معادله زیر در نظر گرفته شود:

Releated

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام- …

با توجه به جدول فوق عرض از مبدا برابر ۱۲۹۳۴۲/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۰۲۱۴۵/۰ و کمتر از ۰۵/۰ است نتیجه میگیریم که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر جزء غیر اختیاری برابر ۶۴۳۸۷۱/۰ بوده و چون سطح معناداری آن برابر ۰۳۴۵۲۱/۰ و کمتر از ۰۵/۰ […]

مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی …

در جدول فوق ضریب ثابت یا همان عرض از مبدا برابر ۰۶۵۹۱۵/۰ است و چون سطح معناداری مربوط به آن برابر ۰۱۸۷۹۲/۰و کمتر از ۰۵/۰ است. نتیجه گرفته میشود که این ضریب در مدل رگرسیونی تاثیر دارد. همچنین ضریب متغیر تغییرپذیری اقلام تعهدی برابر ۳۴۷۸۲۶/۰بوده و چون سطح معناداری ان برابر ۰۰۶۴۴۵/۰ و کمتر از […]